s a INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. u 3 a bo "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 10 11 Per transport Verhaal van bijdragen weezenpensioen ingevolge (Staatsblad no. 240). In totaal Waarvan komt ten bate van: voor eigen en weduwen- en art. 36 der Pensioenwet 1922 t III 22.794.— IV 33 456.85 VI 33 1.827.10 VIII 2 33 23.662.83 4 33 5.700.03 5 33 2.337.92 6 33 1.789.50 12 s3 604.80 13 33 9.274.68 14 33 4.115.39 16 33 272.50 IX 1 33 3.975.90 XI 33 735.50 XII 33 268.— Totaal Blijft ten bate van Hoofdstuk II 89.378.63 77.815- Verhaal van bijdragen voor inkoop van pensioen, inge volge de artt. 42 en 137 der Pensioenwet 1922 (Staats blad no. 240). In totaal Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk III f 159.70 33 VI 33 17.15 33 VIII 2 33 68.18 6 33 52.90 13 33 10.73 14 33 31.47 33 IX 1 33 56.45 33 XI 33 8.92 33 XIII 1 33 140.56 4 33 34.58 5 33 24.— 6 33 143.32 Totaal 760.36 747.96 12 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Vergoeding van de bedrijven in de kosten van verzeke ring, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II der uitgaven, volgnos. 236, 239, 240, 242 en 243). In totaal 145.948.08 Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk XIII 1 3 4 5 6 8 8.336.36 370.29 48.198.62 47.583.34 37.521.22 3.938.25 Totaal 145.948.08 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Transporteeren 519.795,38 457.872,94 11.558,69 45,39 531.399,46 375.553,94 11.804,73 12,40 469.690,07 11.563,63 12,40 387.129,97 10 UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport Provisie aan kassiers voor het betalen van coupons en obligatiën Couponbelasting Abonnement op de telefoon en kosten van telefoon gesprekken Contributie aan de Vereeniging van Nederlandsche Ge meenten en/of aan hare provinciale afdeelingen Kiezerslijsten en het uitoefenen der kiesverrichtingen Verteringen ten behoeve van het bureau van stem opneming Subsidie aan de Nederlandsche Vereeniging voor Ge meentebelangen Kosten van verteringen bij vergaderingen Representatie-kosten Kosten van de scheidsgerechten Kosten van het intercommunaal georganiseerd overleg Rechtskundige of andere adviezen Kosten van de dubbelen der leggers en plans van het kadaster en leggers ingevolge de Wegenwet Kosten in verband met de uitbreiding der gemeente Bezoldiging der ambtenaren van den burgerlijken stand Overige kosten van den burgerlijken stand Bevolkingsregisters en huisnummering Kosten vallende op het houden der loting en het keuren voor den dienstplicht Kosten van inkwartiering van militairen Transporteeren 11 153.283,22 405,86 1.720,60 2.122,72 838,67 3.365,19 715,57 22,50 128,85 163,65 65,42 81,— 992,04 816,— 7.346,33 21.998,51 154,67 26,45 194.247,25 147.810,— 700,— 1.662,45 1.870,— 860,— memorie memorie 22,50 150,— 300,— 80,— 82,50 200,— 25,— 2.500,— 750,— 7.230,— 19.080,— 259,— 25,— 183 606,45 143.265,— 425,— 7.467,62 2.290,— 860,— 22,50 150,— 200,— 80,— 82,50 200,— 25,- 1.250, 825, 7.360, 19.440,— memorie memone 183 942,62

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 6