IV. 36—43. 1941. INKOMSTEN. HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. 36 Bijdrage van het Rijk ingevolge artikel 20, eerste lid, der Besmettelijke-Ziektenwet Staats blad 1928, no. 265) memorie Deze bijdrage kan slechts pro memorie worden geraamd, aangezien alleen bij ont smetting van goederen bij typhus nog een bijdrage uit 's Rijks kas wordt verleend. 37 Bijdrage van het Rijk ingevolge artikel 20, derde lid, der Besmettelijke-Ziektenwet {Staats blad 1928, no. 265memorie Deze bijdrage kan worden verleend, indien de kosten, noodig ter wering van uitbrei ding eener besmettelijke ziekte, de draagkracht van de gemeente te boven gaan. De post wordt voor memorie geraamd. 38 Hejfing van gelden ingevolge artikel 21 der Besmettelijke-Ziektenwet {Staatsblad 1928, no. 265500,— De heffing geschiedt krachtens verordening d.d. 16 Juni 1931, gewijzigd bij raads besluit d.d. 4 November 1936, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 31 December 1936, no. 80, laatstelijk opnieuw vastgesteld bij raadsbesluit dd. 15 December 1937, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Januari 1938, no. 47 (gemeentebladen 1931, no. 17, 1937, no. 6 en 1938, no. 5). In 1939 werden aanslagen opgelegd tot een bedrag van in totaal 502,30, waarvan 286,20 wegens verpleegkosten, 175,10 wegens vervoerkosten en ƒ41, wegens ont- smettingskosten. Van dit bedrag moest 24, verhaalbaar worden gesteld. In verband met deze ontvangsten wordt de post voor 1941 geraamd op ƒ500, --. Zie volgno's 39 en 288. 39 Vergoeding van buitengemeenten voor het mede-gebruik van het paviljoen voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten 6.000, Diverse buitengemeenten hebben met de gemeente Leeuwarden, ingegaan 1 Januari 1931, voor 10 jaren een contract aangegaan voor het gebruik van het paviljoen voor besmettelijke ziekten, waarbij zij zich o.m. hebben verbonden om gezamenlijk aan de gemeente Leeuwarden als vergoeding voor dit gebruik jaarlijks een bedrag van ƒ6000, te betalen. In afwachting van een verlenging van de overeenkomst wordt voor 1941 eenzelfde bedrag geraamd. Zie volgno's 38 en 288. 40 Dividend van aandeelen in de N.V. Intercommunale Waterleiding, gebied Leeuwarden2.150, De gemeente is in het bezit van 43 aandeelen in bovengenoemde N.V. a 1.000, Over 1939 is uitgekeerd 5 voor 1941 wordt eenzelfde percentage geraamd is ƒ2.150,—. 42 Ontvangsten ter zake van de gemeentelijke badinrichting2.000, Gedurende de eerste 6 maanden van 1940 werd pl.m. 1.825, ontvangen. In verband met de omstandigheid, dat de inrichting wegens gebrek aan brandstof gedurende een ge deelte van het jaar gesloten zal moeten worden, mag voor 1941 op een ontvangst van niet hooger dan ƒ2.000,worden gerekend. 43 Aflossing en rente van geldleeningen, te vergoeden door de N. V. Intercommunale Waterleiding 34.147,50 De N.V. Intercommunale Waterleiding restitueert aan de gemeente rente en aflossing van de schulden, aangegaan door de Leeuwarder Waterleidingmaatschappij en door de gemeente voor het gemeentelijk Waterleidingbedrijf. Het betreft de leeningen: 8 IV. 43—48. 1941 INKOMSTEN. ƒ75.000,a 4 aangegaan in 1896 door de Leeuwarder Waterleidingmaatschappij, blijkens notarieele akte van 21 Augustus 1921 overgenomen door de gemeente, thans nog groot 32.000,waarvan de rente over 1941 zal bedragen 1.280,— en de aflossing- 1.000, 650.000,a 41/2 aangegaan bij raadsbesluit d.d. 12 April 1921, no. 145 R/84, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten den 19 Mei 1921, no. 89, bij overname door de gemeente van het bedrijf der Leeuwarder Waterleidingmaatschappij, thans nog groot ƒ341.500,waarvan over 1941 aan rente - 15.367,50 en aan aflossing - 16.500, 34.147,50 44 Vergoeding voor het gebruik van de toilet-inrichting in de Oude Waag300, De vergoeding voor het gebruik van deze inrichting is bepaald op 5 cent. In verband met de ontvangsten over 1939 en over het eerste halfjaar van 1940 wordt deze post op 300,— geraamd. 45 Rechten ingevolge de Warenwet, geïnd ten behoeve van de provincie4.000, De rechten, ingevolge de Warenwet door de provincie Friesland geheven ten behoeve van den Provincialen Keuringsdienst, worden door tusschenkomst van de gemeente geïnd en daarna aan de provincie uitgekeerd. Zie volgno. 298. 46 Vergoeding van de provincie voor de inning van rechten ingevolge de Warenwet150, Voor hare administratieve bemoeiingen ter zake de inning geschiedt door den gemeenteontvanger ontvangt de gemeente een vergoeding. 47 Bijdragen in de kosten van verpleging van lijders aan vallende ziekte115, Voor rekening van de gemeente wordt een patiënt verpleegd (zie volgno. 287), waarvoor ƒ115,wegens bijdrage van particulieren wordt ontvangen. 48 Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken 5.378, Zie bijlage no. III. 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 70