35 1941. V. 49—51. INKOMSTEN. HOOFDSTUK V. V olkshuisves ting. 49 Renten en aflossing van voorschotten verleend in het belang van de verbetering der volks huisvesting152.173,35 Zie volgnos.13, 248, 307, 308 en 315. 50 Bijdragen van het Rijk krachtens art. 56, derde lidder Woningwet47.202,63 Voor 1941 wordt geraamd, dat ten behoeve van onderstaande woningbouwvereenigingen en de gemeente (Woningbedrijf) voor de daarbij genoemde woningcomplexen de daar achter vermelde bijdragen van het Rijk zullen worden ontvangen en door de gemeente zullen moeten worden toegekend. Vereeniging (bedrijf) Woning complex Geraamde bijdrage van het Rijk uit te keeren door de gemeente Woningbedrijf 86 woningen 8.300,— 8.300,— 60 35 - 2.200,— - 2.200,— 101 33 - 1.050,— - 1.050,— 68 3 - 6.600 - 6.600,— Patrimonium 108 33 - 7.842,41 - 10.832,47 19 33 - 2.040,— - 2.720,— Vereeniging „Volkshuisvesting" 100 33 - 6.900,— - 9.200,— 20 33 - 1.350,— - 1.800,— „St. Joseph" 19 33 855,— - 1.140,— 49 33 150,— 200,— „Beter Wonen" 20 33 900,— - 1.200,— 50 - 1.800,— - 2.400,— 30 premie- 37 woningen 33 1 O O vq l—H 1 5 woningen Woningvereeniging „Leeuwarden" krot-opruiming 61,47 29,92 33 253,75 123,49 overige complexen - 6.900,— - 9.200,— Zie volgno. 309. Totaal 47.202,63 58.595,88 51 Ontvangsten van woningbouwvereenigingen, het Woningbedrijf en het Grondbedrijf, wegens storting in het fonds voor huurverlaging8.959,83 Ingevolge de Ministeriëele circulaires van 19 Mei 1934, no. 4300 M, 6 November 1934, no. 9943 M, en 6 October 1938, no. 8928 M, is de rente van alle uit 's Rijks kas verstrekte voorschotten voor Woningwetbouw, voor zoover daarvoor een hoogere rentevoet geldt, verlaagd tot 3Va De verschillen tusschen de oude en de nieuwe annuïteiten moeten worden gebracht ten bate van een fonds voor huurverlaging, dat wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders. Uit dit fonds worden geput de gelden, benoodigd tot dekking van de kosten der na 1 Januari 1934 ingevoerde en door den Directeur-Generaal l) Op de complexen van de Woningvereeniging „Leeuwarden" zal na aftrek van 80 van de gemaakte winsten nog een verlies worden geleden van naar raming 9200-, waarin door het Rijk voor 3/i wordt bijgedragen. 10 1941. v VI. 51—54. INKOMSTEN. der Volksgezondheid goedgekeurde huurverlagingen van die complexen, waarvoor thans nog over Rijksvoorschotten wordt beschikt. Voor storting in het fonds komen de in onderstaanden staat vermelde bedragen in aanmerking Vereeniging Complex Oude annuïteit Nieuwe annuïteit Storting in het fonds Woningvereeniging „Leeuwarden" 184 woningen 15.671,34 15.032,10 639,24 grond - 2.920,82 - 2.537,74 383,08 63 woningen - 7.983,39 - 7.263,50 719,89 130 - 27.374,04 - 24.847,65 - 2.526,39 Woningstichting „Patrimonium" 39 557,53 485,82 71,71 - 4.586,98 - 4.182,49 404,49 1 97,12 88,17 8,95 108 f - 2.819,72 - 2.446,95 372,77 - 26.978,88 - 24.436,63 - 2.542,25 56 - 4.256,52 - 4.073,10 183,42 101 - 1.659,69 - 1.442,01 217,68 1 - 9.653,80 - 8.763,84 889,96 Totaal 8.959,83 Zie volgno. 310. 52 Terugontvangst van kosten wegens verificatie van kas en boeken van woningbouwvereenigingen f 175, Zie volgno. 316. HOOFDSTUK VI. Openbare werken. 53 Uitkeering van het bedrijf der gemeentewerken wegens overschot op ontvangen algemeene kosten door dat bedrijf4.103,31 Zie volgno. 188 b begrooting gemeentewerken. 54 Heffing voor het gebruik van openbare gronden en wateren1.300, De heffing van rechten wegens tijdelijk gebruik van openbare straten geschiedt krachtens raadsbesluiten d.d. 8 Mei 1900, 11 Mei 1920 en 1 Juli 1924, goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 25 Juli 1900, no. 35, 16 Juli 1920, no. 80 en 3 September 1924, no. 47. Deze inkomsten zijn in hooge mate afhankelijk van de uitvoering van grootere bouw werken, waarbij door plaatsing van hulpgebouwen gebruik wordt gemaakt van openbare gronden en wateren. De post wordt op ƒ1.300,geraamd. 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 71