VI. 63—69. 1941. INKOMSTEN. 63 Opbrengst wegens het gebruik van schoollokalen voor particuliere lessen2.000, Over 1939 is ontvangen 3.035,83. Over het eerste halfjaar 1940 zijn aanslagen op gelegd tot een bedrag van ƒ1.400,Rekening houdende met den invloed van de ver duisteringsmaatregelen, waardoor een geringer gebruik van de schoollokalen zal worden gemaakt, mag voor 1941 op niet meer dan ƒ2.000,gerekend worden. De heffing geschiedt krachtens raadsbesluit d.d. 9 October 1934, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 November 1934, no. 54 (voor onbepaalden tijd goedgekeurd). 64 Pacht voor het plaatsen van carroussels, enz. op gemeente-terreinen13.000, In 1939 is ontvangen 15.032,80. In 1940 is de kermis in verband met de buitengewone tijdsomstandigheden afgelast, zoodat in dat jaar op dezen post niets is ontvangen. Het is uiteraard niet zeker of de kermis in 1941 kan worden gehouden, waarom de raming van een bedrag op dezen post geenszins wil zeggen, dat het ook werkelijk zal worden ont vangen, doch veeleer er toe wil bijdragen deze begrooting zoo weinig mogelijk te beïn vloeden door te veel van het normale afwijkende ramingen. In verband daarmede wordt deze post voor 1941 gesteld op 13.000, 65 Opbrengst der grasverpachting van de bermen van openbare wegen80, V.g. volgno. 207 begrooting gemeentewerken, waarop is geraamd 100,waarvan 20,geraamd op Hoofdstuk VII (volgno. 71). 66 Pacht van het buffet in de handelsbeurs en in het afrekenlokaal in de waag 1.440, Deze buffetten in de Beurs en in den Prinsentuin zijn bij raadsbesluit van 24 November 1937, voor zooveel noodig goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 8 Dec. 1937, no. 5, tot einde December 1940 verpacht voor ƒ2.000,in totaal per jaar. In afwachting van het nog te sluiten contract, wordt voor 1941 ƒ1.800,geraamd. Wegens pacht voor de buffetten in de Beurs wordt op dezen post ƒ1.440,verantwoord. Zie volgno. 138. 67 Huur van de rijwiel-bewaarplaats met vrouwenprivaat achter het beurs- en waaggebouw 700, De rijwielbewaarplaats met vrouwen-privaat achter het beursgebouw is voor den tijd van 1 jaar, eindigende 16 Juli 1944, verhuurd voor 700,per jaar (contract dd. 29 Juni '40). Voorloopig wordt voor de op dien datum aanvangende nieuwe huurperiode eenzelfde opbrengst geraamd. 68 Vergoedingen voor bestratingen1.138, Blijkens de begrooting der gasfabriek zal in 1941 ontvangen worden 1.138, Zie volgno. 54 der bedrijfsbegrooting. 69 Vergoeding voor het gebruik van gemeente-eigendommen, voor zoover niet vallende onder een der vorige artikelen 5.850, Op dezen post kunnen worden ontvangen: 1. huur voor het kassierskantoortje op de veemarkt, verhuurd voor het tijdvak 1 Juli 1931 1941 aan de Amsterdamsche Bank N.V. bij raadsbesluit dd. 16 Juni 1931, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten dd. 1 Juli 1931 no. 1 voor200, (na 1 Juli 1941 wordt op eenzelfde bedrag gerekend.) (2. het kassierskantoortje in de beurs kon na 1 Mei 1938 niet opnieuw worden verhuurd, omdat daarvoor geen belangstelling bestond)- 3. vergoeding voor het gebruik van het gebouwtje van den geneeskundigen dienst aan den Wissesdwinger door de Vereeniging tot bestrijding der t.b.c. (raadsbesluit dd. 4 Aug. 1936, waarbij tot stichting van het gebouwtje werd besloten)- 200, Transporteeren400, 16 VI, VII. 69—73. 1941. INKOMSTEN. Transport400, 4. huur van een gedeelte van de waag, verhuurd voor het tijdvak 1 September 1938 1 September 1941 (met drie optiejaren) aan de firma Kiestra en Mulder bij raadsbesluit dd. 24 Aug. 1938, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten dd. 1 September 1938, no. 94 memorie Bedoeld gedeelte wordt thans door de Duitsche weermacht gebruikt, waarom wegens huur geen bedrag kan worden uitgetrokken. 5. huur voor de manege aan den Arendstuin. In verband met gebruik door particulieren en mogelijke verhuring aan het Rijk in den loop van 1941 wordt gerekend op een ontvangst van- 100, 6. vergoeding voor het gebruik van nissen en kantoortjes in de beurs en in het afreken lokaal in de waag. Over 1939 is hiervoor ontvangen 3.363,75, terwijl in 1940 de ontvangsten vermoedelijk ƒ3157,50 zullen bedragen. In verband hiermede wordt voor 1941 geraamd...- 3.200, 7. vergoeding voor het gebruik van een gedeelte van de waag door de Bevrachtingscom missie ten behoeve van de schippersbeurs - 100, 8. ontvangsten wegens vaste standplaatsen op de veemarkt. In 1939 is hiervoor ontvangen 1.259,in 1940 tot dusver 1.218,50. Voor 1941 wordt geraamd- 1.000, 9. vergoeding voor vaste taxi-standplaatsen, 7 Xƒ 5,- 35, Besluit van Burgemeester en Wethouders van 20 Juli 1939, no. 38 R. A. P. De stand plaatsen zijn verleend aan J. Wiersma te Huizum tot 1 Juli 1941. Geraamd wordt, dat na dien datum eenzelfde vergoeding zal kunnen worden ontvangen. 10. vergoedingen voor het gebruik van aanlegplaatsen aan den aanlegsteiger voor pleizier- vaartuigen achter den Prinsentuin. Voor 1941 wordt geraamd - 150, 11. diverse ontvangsten, waaronder te verstaan vergoedingen voor het gebruik van lokalen in de beurs en waag voor vergaderingen, examens e.d.gebruik van den Prinsentuin voor uitvoeringen e.d., alsmede terugontvangst van extra-kosten voor centrale verwarming van vereenigingen, welke schoollokalen in gebruik hebben op Zondagen (b.v. Zondagsscholen). Voor 1941 te ramen op - 865, Totaal5.850,— 71 Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken 7.091, Zie bijlage no. III. HOOFDSTUK VII. Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd. 72 Opbrengst van den houthak 20, V.g. volgno. 207 begrooting gemeentewerken, waar geraamd is 100,De rest ad 80, is geraamd op hoofdstuk VI (volgno. 65). 73 Pacht van de jacht en visscherij 15, In 1939 zijn drie vergunningen afgegeven voor het jagen op gemeente-landerijen, waarvoor een vergoeding van 5,per vergunning wordt gevraagd. Voor 1941 wordt een gelijke ontvangst geraamd. 17

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 74