1941. VII. 74—77. INKOMSTEN. 74 Huur mor het gebouw Groot Schavernek, waarin gevestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers 5.000, Het gebouw is bij raadsbesluit dd. 7 Juni 1939, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten dd. 21 Juni 1939, no. 3, tot 1 September 1944 aan het Rijk verhuurd voor ƒ5.000, per jaar. 75 Huur van een gedeelte van het voormalig terrein van de Gemeente-reiniging aan den Over- ijsselschen Straatweg, in gebruik bij de Coöperatieve Veiling „De TuinbouwG.A. 2.750,- Ingevolge raadsbesluit van 22 April 1930, no. 115 R/57, goedgekeurd door Ged. Staten 7 Mei 1930, no. 1, is genoemd terrein met ingang van 15 November 1930 voor den tijd van 20 jaren verhuurd tegen een jaarlijksche huursom van 2.750, 76 Cijnzen en erjpachten986,37 De opbrengst is geraamd als volgt: a. grondpachten203,42 b. eeuwige rente - 40,49 c. rechten van opstal- 742,46 Samen986,37 77 Renten van kapitalen 9.878,97 a. inschrijving op de Grootboeken der Nationale Schuld6.288,17 b. wegens op een andere wijze belegde gelden - 3.590,80 c. wegens tijdelijk belegd kasgeld - Samen9.878,97 Gespecificeerd als volgt: a. De inschrijvingen op de Grootboeken zijn als volgt: 122.200,van verschillenden oorsprong van 18151852. - 11.100,uit den verkoop van diverse eigendommen. 133.300,— a 272 3.332,50 1.250,uit opkomsten wegens afkoop van grondpachten. - 14.500,uit de opbrengst wegens afkoop van grafgelden en het onderhoud van grafzerken. 78.800,uit de opbrengst wegens van particulieren overgenomen straten. 8.250,uit de opbrengst van pensioensbijdragen van ambtenaren c.a. 102.800,- a 3 - 3.084,- Totale rente6.416,50 waaraf 2 couponbelasting- 128,33 Blijft6.288,17 De rente van een inschrijving op de Grootboeken uit een aan de gemeente besproken legaat ad 5000,is overgebracht naar hoofdstuk IX, 1 en wordt verantwoord onder volgno. 143. b. De krachtens raadsbesluit van 23 Januari 1917 (gemeenteblad no. 12 van 1917) onder hypothecair verband verstrekte gelden zijn in 1940 geheel afgelost. Krachtens raadsbesluit dd. 28 Augustus 1940 is aan het gemeentelijke Woning bedrijf uit het batige saldo op hoofdstuk VII van den kapitaaldienst een bedrag van ƒ91.602,14 verstrekt, ter gedeeltelijke dekking van de bouwkosten van 75 woningen 18 1941. VII, VIII, 2. 77—81. INKOMSTEN. aan de Insulindestraat. Het bedrijf moet een rente van 4 voldoen en elk jaar Vso van het bedrag aflossen, voor het eerst op 31 December 1940. Over 1941 dient op dezen post wegens rente te worden verantwoord ƒ3.590,80. Het bedrag van de jaarlijksche aflossing wordt op den kapitaaldienst geboekt (ƒ1.832,04) om weder tot kapitaal te worden gevormd. 78 Restitutie van betaalde belastingen, maalgelden en straatbelasting 25.718,12 Zie volgno. 345 der uitgaven. Volgens de bij dien post gegeven specificatie wordt de terugontvangst geraamd op grondbelasting18.633,15 1.001,03 17.632,12 straatbelasting 8.613,34 527,34 - 8.086, Totaal25.718,12 HOOFDSTUK VIII. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. 79 Schoolgeldenf 19.000,- De heffing geschiedt krachtens raadsbesluit dd. 27 September 1939, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 October 1939, no. 27. Schoolgeld openbaar lager onderwijs: opbrengst 1939 18.780,46 raming 194020.000,' kohieren 1939/40- 18.417,57 raming 1941 - 19.000, 80 Vergoeding van het Rijk236.931, a. krachtens art. 56 der Lager-onderwijswet 1920 236.931, b. krachtens art. 196, zevende lid, der Lager-onderwijswet 1920 nihil c. krachtens art. 201, derde lid, der Lager-onderwijswet 1920 nihil De vergoeding van het Rijk van de jaarwedden van het onderwijzend personeel wordt in den loop van het dienstjaar bij voorschot uitgekeerd. Dit voorschot wordt bepaald naar het bedrag der jaarwedden van de op 1 Januari in dienst zijnde vaste leerkrachten, terwijl de verrekening van de vergoeding betreffende mutaties in het vaste personeel en de tijdelijke onderwijzers steeds plaats vindt bij de definitieve afrekening over eenig dienstjaar. Deze afrekening vindt als regel plaats na 30 Juni, zoodat de eventueel over een bepaald jaar te weinig genoten vergoeding niet meer aan het desbetreffende dienstjaar ten goede kan komen. In verband met deze omstandigheid wordt het wenschelijk geacht voortaan op volgnummer 83, waarop de over een vorig jaar te weinig genoten vergoeding wordt geboekt, een bedrag uit te trekken. Zie de toelichting bij dien post. 81 Bijdragen van andere gemeenten inzake het openbaar gewoon lager onderwijs150,- Ingevolge een gemeenschappelijke regeling, welke met naburige gemeenten is getroffen, kunnen bijdragen als hier bedoeld worden ontvangen. In verband met de over de laatste jaren gedeclareerde bedragen wordt op dezen post 150,geraamd. 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 75