1941. VIII, 2, 4. 83—91. INKOMSTEN. 83 Ontvangst wegens over een vorigen dienst te weinig genoten vergoeding van het Rijk krach tens artikel 56 der Lager-onderwijswet ig204.800, De te weinig genoten vergoeding over een vorigen dienst heeft als regel betrekking op de mutaties in het vaste onderwijzend personeel en de tijdelijke leerkrachten. Ver wacht wordt, dat in 1941 de afrekening over 1940 zal plaats vinden. Het is evenwel nog niet te bepalen hoe groot het bedrag der afrekening zal zijn, waarom voorloopig een ont vangst wordt geraamd gelijk aan de geraamde bezoldiging van tijdelijke onderwijzers over 1940. Zie ook de toelichting bij volgno. 80. 84 Restitutie door het Rijk wegens over een vorigen dienst te veel ingehouden of in rekening gebrachte pensioensbijdragen der onderwijzersmemorie Niet bekend is of restitutie zal plaats hebben. 85 Opbrengst van verkochte werkstukken, gemaakt bij het handwerk-onderwijs 200,- Voor 1941 geraamd op 200, 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. 86 Schoolgelden8.800, De heffing geschiedt krachtens raadsbesluit dd. 27 September 1939, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 October 1939, no. 27. Schoolgeld openbaar uitgebreid lager onderwijs: opbrengst 1939 8.390,37 raming 1940- 8.400,— kohieren 1939/40- 8.850,93 raming 1941 - 8.800,— 87 Vergoeding van het Rijk56.226, a. krachtens art. 56 der Lager-onderwijswet 1920 56.226, b. krachtens art. 196, zevende lid, der Lager-onderwijswet 1920 - c. krachtens art. 201, derde lid, der Lager-onderwijswet 1920 - Zie de toelichting bij volgnummers 80 en 83. Onder volgnummer 369 der uitgaven is 56.019,wegens jaarwedden van vast onder wijzend personeel uitgetrokken, welke voor Rijksvergoeding in aanmerking komen. 88 Bijdragen van andere gemeenten inzake het openbaar uitgebreid lager onderwijs1.600, Ingevolge een gemeenschappelijke regeling, welke met naburige gemeenten is getroffen, kunnen bijdragen als hierbedoeld worden ontvangen. In verband met de over het laatste jaar gedeclareerde bedragen wordt op dezen post 1.600,geraamd. 89 Opbrengst van verkochte werkstukken, gemaakt bij het handwerk-onderwijs 25, Voor 1941 geraamd op 25, 91 Restitutie door het Rijk wegens over een vorigen dienst te veel ingehouden of in rekening ge brachte pensioensbijdragen der onderwijzersmemorie Niet bekend is of restitutie zal plaats hebben. 20 1941. VIII, 4, 5, 6. 92—102. INKOMSTEN. 92 Ontvangst wegens over een vorigen dienst te weinig genoten vergoeding van het Rijk krach tens art. 56 der L.O.-wet ig20 600, Zie de toelichting bij volgno. 80 en 83. In 1940 werd wegens bezoldiging van tijdelijk personeel ƒ600,geraamd, op welk bedrag deze post wordt uitgetrokken. 93 Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken 607, Zie bijlage no. III. 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. 94 Schoolgelden^50, De heffing geschiedt krachtens raadsbesluit dd. 27 September 1939, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 October 1939, no. 27. Schoolgeld openbaar buitengewoon lager onderwijs: opbrengst 1939 365,85 raming 1940 350, kohieren 1939/40- 382,91 raming 1941350, 95 Vergoeding van het Rijk ingevolge art. 71 der Lager-onderwijswet ig2023.953,— Zie de toelichting bij volgnummer 80. De raming van deze vergoeding geschiedt thans op dezelfde wijze. Onder volgnummer 387 der uitgaven is 23.953,— uitgetrokken wegens jaarwedden voor vast onderwijzend personeel, welke voor Rijksvergoeding in aanmerking komen. 96 Ontvangst van over een vorigen dienst te weinig genoten vergoeding van het Rijk krachtens art. 71 der L.-O.-wet ig20 200, Zie de toelichting bij volgnummer 80 en 83. In 1940 werd op dezen post/200,geraamd wegens bezoldiging van tijdelijk personeel, op welk bedrag de ontvangst voor 1941 wordt uitgetrokken. 97 Bijdragen van andere gemeenten en particulieren inzake het openbaar buitengewoon lager onderwijs f ^00, In verband met de over het laatste jaar gedeclareerde bedragen wordt op dezen post 300,geraamd. 99 Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken396, Zie bijlage no. III. 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. 100 Schoolgelden2.000, De heffing geschiedt krachtens raadsbesluit d.d. 16 November 1938, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 December 1938, no. 23. Schoolgeld openbaar voorbereidend lager onderwijs: opbrengst 1939 2.003,16 raming 1940- 2.000, kohieren 1939/40- 2.147,81 raming 1941 - 2.000, 102 Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken1.040, Zie bijlage no. III. 21

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 76