VIII, 7. 107—109. 1941. INKOMSTEN. 107 Uitkeering van andere gemeenten in verband met de aan schoolbesturen betaalde uitkeering ingevolge artikel 20jter der Lager-onderwijswet 1920 870,52 Krachtens het bepaalde in artikel 205fer, 4e lid, der Lager-onderwijswet 1920 kunnen uitkeeringen worden gevorderd van andere gemeenten voor aldaar woonachtige leerlingen, die een alhier gevestigde bijzondere lagere school bezoeken, waarvoor door de gemeente een afkoopsom als bedoeld in artikel 205ter is uitgekeerd. Deze uitkeering wordt berekend naar 5 van de afkoopsom in verhouding van het aantal buitenleerlingen tot het totaal aantal leerlingen der school. Voor 1941 wordt geraamd: 5 der Aantal Te ont School uitkeering buiten- vangen m eens leerlingen uitkeering Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging Speelmansstraat no. 1 943,- 197 3 14,36 Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs: Pieter Feddesstraat no. 2 - 6.035,20 318 27 512,42 Leeuwrikstraat no. 10 - 4.856,— 244 5% 112,78 Margaretha de Heerstraat nos. 1 en 2 - 3.501,14 444% 29% 230,96 870,52 Zie ook volgno. 114 der ontvangsten. 108 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen 4.121,84 Van 103.045,96 kan op dezen post rente worden ontvangen. Gerekend wordt op een rente van 4 's jaars, makende 4.121,84. Zie volgno. 420. 109 Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van te veel ontvangen bijdragen inge volge art. 101 der L.-O. wet 1920memorie Daar niet bekend is of teruggaaf zal plaats vinden, wordt op dezen post geen bedrag uitgetrokken. 24 1941. VIII, 9. 110—112. INKOMSTEN. 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. 110 Schoolgelden9.500, De heffing geschiedt naar dezelfde grondslagen als voor het openbaar uitgebreid lager onderwijs. Zie volgno. 86. Schoolgeld bijzonder uitgebreid lager onderwijs: opbrengst 1939 8.816,27 raming 1940- 8.500, kohieren 1939/40- 9.571,26 raming 19419.500, UI Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 86 der Lager-onderwijswet 1920 1.026,39 Zie de toelichting bij volgno. 104. Geraamd wordt, dat over 1941 de volgende bedragen zullen worden ontvangen: School 5 van het bedrag, ver leend inge volge art. 72 Aantal leerlingen der school Aantal buiten leerlingen Te ont vangen uitkeering Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging Tweebaksmarkt no. 44 44,25 85% 24% 12,62 St. Lucia-gesticht te Rotterdam: Groote Kerkstraat no. 81 548,08 71 10% 79,77 Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs: Margaretha de Heerstraat no. 1 - 2.275,46 244 00 OO 824,62 Margaretha de Heerstraat no. 2 244,33 114% 51% 109,38 Totaal 1.026,39 112 Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920.. 389,19 Zie de toelichting bij volgnummer 105. Geraamd wordt, dat voor 1941 de volgende bedragen zullen worden ontvangen: School Vergoeding per leerling ex. art. 101 Aantal buiten leerlingen Vergoeding ex. art. 104 3e lid School gelden Te ont vangen uitkeering Roomsch-Karh. Schoolvereen.: Tweebaksmarkt no. 44 13,50 24% 328,50 276,95 51,55 St. Lucia-gesticht te Rotterdam Groote Kerkstraat no. 81 13,50 10% 139,50 156,44 3 Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs 115,04 Marg. de Heerstraat no. 1 13,50 OO OO cc - 1.197,— - 1.081,96 Marg. de Heerstraat no. 2 13,50 51% 693,— 470,40 222,60 Totaal 389,19 25

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 78