1941. VIII, 9. 113—116. INKOMSTEN. 13 Uitkeering van andere gemeenten in de aan schoolbesturen te betalen vergoedingbedoeld m art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 102,97 Zie de toelichting bij volgno. 106. Voor 1941 wordt geraamd: School Vergoeding art. 205, le lid over 1940 Aantal leerlingen Aantal buiten leerlingen Te ont vangen uitkeering St. Lucia-ge sticht te Rotterdam Groote Kerkstraat no. 81 707,50 71 107s 102,97 14 Uitkeering van andere gemeenten in verband met de aan schoolbesturen betaalde uitkeeringen ingevolge art. 20$ter der Lager-onderwij swet 1920 1.931,35 Zie de toelichting bij volgno. 107. Voor 1941 wordt geraamd: School 5 der uitkeering ineens Aantal leerlingen Aantal buiten leerlingen Te ont vangen uitkeering Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging Tweebaksmarkt no. 44 1.920,80 857a 247a 547,73 Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs Margaretha de Heerstraat no. 1 - 1.722,86 24473 887a 624,36 Margaretha de Heerstraat no. 2 - 1.696,— 1147a 517a 759,26 Totaal 1.931,35 15 Rente van waarborgsommengestort door besturen van bijzondere scholen234,20 Van 5.854,88 kan op dezen post rente worden ontvangen. Gerekend wordt op een rente van 4 zoodat ontvangen zal worden 234,20. Zie volgno. 432. 16 Teruggaaf door besturen van bijzondere scholen van te veel ontvangen bijdragen ingevolge art. 101 der Lager-onderwij swet 1920memorie Omdat niet bekend is of op dezen post in 1941 iets zal worden ontvangen, wordt hij pro memorie uitgetrokken. 26 1941. VIII, 12, 13. 118—120. INKOMSTEN. 12. Lager onderwijs (niet vallende onder de 1 t/m. 11). 118 Schoolgelden800, Op dezen post worden geboekt de schoolgelden, verschuldigd voor het bezoeken van de lagere avondhandelsschool. De heffing geschiedt krachtens raadsbesluit dd. 27 September 1939, goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 27 October 1939, no. 27. Schoolgeld lagere avondhandelsschool: opbrengst 1939 816,31 raming 1940- 800, kohieren 1939/40- 803,98 raming 1941 - 800, 119 Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van de lagere avondhandelsschool 1.372,68 Bij raadsbesluit d.d. 1 Juli 1931 (Gemeenteblad no. 11/1931), gewijzigd bij dat van 29 November 1932 (Gemeenteblad no. 25/1932), zijn regelen gesteld omtrent de toe lating van leerlingen uit andere gemeenten en de daarvoor verschuldigde bijdragen. Over het leerjaar 1939/40 is gedeclareerd 1659,12. Het gemiddeld kostenbedrag bedroeg over dat jaar ƒ33,48. Voor het leerjaar 1940/41 kan blijkens de thans beschikbare gegevens worden gerekend op pl.m. 41 buitenleerlingen. Geraamd wordt derhalve voor 1941: 41 X 33,48 ƒ1.372,68. 13. Middelbaar onderwijs. 120 Schoolgelden22.800, De heffing geschiedt krachtens raadsbesluit dd. 27 September 1939, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 December 1939, no. 26. Schoolgeld Middelbare Avondhandelsschool: opbrengst 1939 1.368,39 raming 1940- 1.500, kohieren 1939/40- 1.270,93 raming 19411.300, Schoolgeld Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes: opbrengst 1939 14.585,95 raming 1940- 14.000, kohieren 1939/40- 14.866,15 raming 1941 - 14.500, Schoolgeld Gemeentelijke H.B.S. A. opbrengst 1939 8.388, raming 1940- 8.500, kohieren 1939/40- 6.825,53 raming 1941 - 7.000, Totaal22.800,— 27

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 79