1941. VIII, IX. 16, 1. 142—146. INKOMSTEN. 142 Ontvangsten ter zake van het Sportterrein „Cambuur"2.350, Wegens opbrengst van huur voor het gebruik van het sportterrein door verschillende sport- en gymnastiekvereenigingen; voor bijzondere wedstrijden, meetings, e.d., wordt een ontvangst geraamd van ƒ2.350, Deze ontvangsten kunnen als volgt worden gespecificeerd: huur voetbalvereeniging „Leeuwarden"1.200, voetbalvereeniging „L.A.C. Frisia"- 800, hockeyclub „Rap"- 175, verpachting consumptie en ijskarren - 125, opbrengst fietsenbergplaats - 50, buitengewone ontvangsten voor bijzondere wedstrijden e.dmemorie 2.350,— 143 Ontvangsten ter zake van den cursus tot opleiding van bewaarschoolonderwijzeressen.709,25 Op dezen post wordt geraamd: schoolgelden144, bijdragen van buitengemeenten- 565,25 Totaal709,25 Zie volgno. 494 der uitgaven. HOOFDSTUK IX. Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen. 1. Ondersteuning aan behoeftigen. 144 Subsidie van de provincie in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen 11.111,25 Van de provincie wordt terugontvangen 25 der verpleegkosten voor „buiten contract-patiënten". De geraamde kosten bedragen ƒ44.445,(zie volgnummer 499), zoodat op dezen post geraamd dient te worden 11.111,25. 145 Bijdragen van particulieren in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen 18.000, Naar de thans loopende contracten zal in 1941 worden bijgedragen door particulieren 18.000,—. Van deze ontvangst wordt 25 uitgekeerd aan de provincie. Zie volgno. 500 der uitgaven. 146 Rente van een inschrijving op de Grootboeken N.W.S. uit een aan de Gemeente besproken legaat ad 5000,170, Zie volgno. 510 der uitgaven. 32 1941. IX, 1, 2. 148—151. INKOMSTEN. 148 Rechten ingevolge de wet op woonwagens en woonschepen200, De heffing geschiedt krachtens de verordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 1 Maart 1932, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 April 1932, no. 18 (Gemeenteblad no. 12 van 1932). De belasting bedraagt 0,10 voor eiken dag boven een verblijf in de gemeente van veertien dagen. Over 1939 is ontvangen 180.50; de ontvangsten 1940 bedragen tot en met Juni 140,50. Voor 1941 wordt geraamd ƒ200, 149 Ontvangen ziekengelden memorie Het is niet bekend, of aan dezen post ontvangsten ten goede zullen komen. 150 Bijdrage van het Rijk in de kosten van administratie en uitbetaling van eventueele kost winnersvergoeding memorie Ten einde de noodige splitsing te verkrijgen tusschen de administratie en de uitbetaling van de kostwinnersvergoeding, is het bureau van Sociale Zaken met de uitbetaling belast. Zie volgnummer 26. 2. Ondersteuning aan werkloozen. 151 Uitkeering uit het Werkloosheidssubsidiefonds wegens gewone bijdrage in de kosten van steun- verleening en werkverschaffing aan werkloozen met uitzondering van de tegemoetkoming in de kosten van controle op werkloozendoch met inbegrip van de kosten van steunverleening aan kleine grondgebruikers126.336, Uit het Werkloosheidssubsidiefonds, ingesteld bij de wet van 4 Maart 1935 (Staats blad no. 76), waarvan de geldigheidsduur is verlengd en welke wet is gewijzigd bij de wetten van 11 September 1936 (Staatsblad no. 402) en 30 December 1939 (Staatsblad no. 409), zullen de gemeenten bijdragen ontvangen in de kosten van steunverleening aan werkloozen en arbeidsloonen en daarmede gelijk te stellen uitgaven (uitkeeringen bij regenverlet, vorst, premie Ziektewet e.d.), betaald bij werkverschaffing aan werkloozen. Voor steunuitkeeringen wordt geraamd (volgno. 513) 266.000, Van de kosten van werkverschaffing (volgno. 512) zal naar raming voor subsidieering in aanmerking komen een bedrag van- 70.000, Tezamen336,000, Het subsidie-percentage wordt bepaald aan de hand van de werkelijke uitgaven over 1941, waarvoor voorloopig het geraamde bedrag moet worden aangenomen, en de belasting capaciteit 19381939 (ƒ1.352.350,36). Volgens deze berekening is het verhoudingscijfer 24.845 en mag op een bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds worden gerekend van 37.6 ƒ126.336,—. 33

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 82