1941. IX, 2; XI. 152—159. INKOMSTEN. 152 Tegemoetkoming uit het Werkloosheidssubsidiefonds in de kosten van controle op de werkloozen 2.760, Ingevolge art. 4, sub b van het Werkloosheidssubsidie-besluit, Koninklijk besluit van 1 Juli 1937 (Staatsblad no. 448), kan als gewone bijdrage uit het fonds een tegemoetkoming in de kosten van controle worden ontvangen. Over 1939 is deze bijdrage bepaald op 2.760,—op welke ontvangst voor 1941 eveneens wordt gerekend. Bijdragen van het Rijk in de kosten van ontwikkeling en ontspanning van werkloozen memorie Zie de toelichting bij volgno. 514. 154 Subsidie van het Rijk in de kosten van extra hulp aan werkloozen voor aanschafjing van kleeding, dekking en schoeisel1.910,08 Zie volgno. 515. In de kosten der spaarregeling, geraamd op 5.080,wordt naar het percentage der gewone bijdrage door het Rijk bijgedragen (37.6 De bijdrage van het Rijk in de kosten van extra-hulp is nog niet bekend. Deze bijdrage is evenwel gelijk aan de uitgaven, waarom deze voorloopig voor memorie wordt geraamd. 155 Terugontvangst van de kosten van aankoop van onvermengde margarine e.d. ter distributie aan werkloozen29.000, Zie volgno. 516. 156 Bijdragen van den kapitaaldienstmemorie Zie volgno. 512 (c.). HOOFDSTUK XI. Handel en nijverheid. 159 Bijdragen van het Rijk en gemeenten in de kosten der districts-arbeidsbemiddeling4.478, Geraamd wordt dat over 1941 zal worden ontvangen: van het Rijk: a. als bijdrage in de kosten voor de districts-bemiddeling 2.200, b. telefoon- en telegramkosten- 450, c. bijdrage in de kosten van tewerkstelling buiten de gemeente van arbeiders (37.6 van ƒ500,- 188, van diverse gemeenten 6403 van de gemeente Leeuwarderadeel wegens vergoeding van de door de gemeentelijke arbeidsbeurs terzake van de arbeidsbemiddeling ten behoeve van die gemeente verrichte werkzaamheden- 1000, Samen 4.478, Zie de toelichting bij volgno. 522. 34 XI, XII. 160—164. 1941. INKOMSTEN. 160 Huur van de „Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer" te Leeuwarden, voor de kiosk op het Stationsplein300, Deze kiosk is ingaande 12 November 1930 voor den tijd van vijf jaren verhuurd aan de genoemde vereeniging voor een jaarlijksche huursom van 300,Behoudens een opzeggingstermijn van zes maanden bevorens, wordt na afloop der genoemde vijf jaren de huur geacht van jaar tot jaar verlengd te zijn. Raadsbesluit d.d. 3 Juni 1930, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 4 Juli 1930, no. 2. De huur is nader geregeld bij raadsbesluit van 3 Mei 1932, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten den 18 Mei 1932, no. 2. 161 Batig saldo van de exploitatie van het terrein, bestemd als vliegveldmemorie Gezien de huidige omstandigheden, lijkt het gewenscht dezen post pro memorie te ramen. Zie ook volgno. 523. HOOFDSTUK XII. Belastingen. 162 Uitkeering van het Rijk wegens hoofdsom der grondbelasting op de gebouwde eigendommen: a. betreffende het op het dienstjaar betrekking hebbende belastingjaar 58.800, b. betreffende het vorige belastingjaar memorie 58.800,— Zie volgno. 163. 163 Uitkeering van het Rijk wegens hoofdsom der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen a. betreffende het op het dienstjaar betrekking hebbende belastingjaar 4.200, b. betreffende het vorige belastingjaar memorie 4.200,- De gemeente ontving vóór 1935 een uitkeering van 3/i van de hoofdsom der grond belasting. Ingevolge het bepaalde in de Werkloosheidssubsidie-wet zal de uitkeering over 1941 bedragen 35 van de hoofdsom der gebouwde eigendommen en 50 van de hoofdsom der ongebouwde eigendommen. In overeenstemming met den Inspecteur der Directe Belastingen wordt op volgno. 162 geraamd 58.800,en op volgno. 163 4.200, Omtrent de ontvangsten onder b van de beide genoemde posten kan nog geen raming worden gedaan, omdat deze zullen betreffen de eventueele, nog niet bekende, eind- uitkeeringen over het belastingjaar 1940. 164 80 opcenten op de hoofdsom der belasting op de gebouwde eigendommen a. betreffende het op het dienstjaar betrekking hebbende belastingjaar 134.400, b. betreffende het vorige belastingjaarmemorie 134.400,— Zie volgno. 165. In overeenstemming met den Inspecteur der Directe Belastingen wordt geraamd ƒ134.400,—. 35

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 83