XIII, 1, 2. 183—184. 1941. INKOMSTEN. HOOFDSTUK XIII. Bedrijven. 1. Electriciteitbedrijf. 183 TJitkeering van het bedrijf wegens:340.512,8 a. rente24.134,76 b. aflossing- 57.901,20 c. annuïteiten- d. retributie- e. batig saldo- 206.948,11 kosten van verzekering, pensionneering, enz., van ambtenaren en beambten (zie hoofdstuk II, volgnummers 11 en 12) - 8.476,92 g. andere grondslagen - 43.051,89 340.512,88 Vergelijk de bedrijfsbegrooting. Bij het bepaalde in artikel 26 der beheersverordening is de aan de gemeente uit te keeren winst van het bedrijf gedurende de jaren 1937 tot en met 1946 gefixeerd op ƒ250.000, terwijl het overblijvende deel der winst zal worden aangewend hetzij tot verlaging van den stroomprijs, hetzij tot reserveering voor uitbreiding en verbetering van het bedrijf, hetzij tot aanvulling van de in een der genoemde jaren beneden het genoemde bedrag van 250.000,gebleven zijnde winst tot dat bedrag. Van de laatstgenoemde bepaling wordt voor 1941 gebruik gemaakt (zie g). In het geval, voorzien bij artikel 9 der stroomleveringsovereenkomst met de provincie Friesland (n.l. indien de winst van de gasfabriek in een der jaren 1937 tot en met 1946, als gevolg van de concurrentie door de electriciteit, zou dalen beneden 75.000,—), zal de uitkeering van 250.000,verhoogd kunnen worden met een even groot bedrag als de winst van de gasfabriek in een der genoemde jaren beneden 75.000,is gebleven. Dit geval wordt voor 1941 niet aanwezig geacht. 2. Grondbedrijf. 184 Uitkeering van het bedrijf wegens: 360.464,70 a. rente149.617,99 b. aflossing 140.316,70 c. annuïteiten1.442,01 d. retributie 3 e. batig saldo69.088,— kosten van verzekering, pensionneering, enz., van ambtenaren en beambten - g. andere grondslagen Vergelijk de bedrijfsbegrooting. 360.464,70 a. De renten kunnen worden gespecificeerd als volgt: rente van schuld 119.786,19 rente van meerwaarde29.831,80 Samen 149.617,99 e. batig saldo te specificeeren als volgt: winst erfpachtsgronden63.495, winst cultuurgronden 5.593, Samen69.088, 40 XIII, 3, 4, 5. 185-187. 1941. INKOMSTEN. 3. Woningbedrijf. 185 Uitkeering van het bedrijf wegens:141.644,69 a. rente34.470,78 b. aflossing43.880,67 c. annuïteiten62.922,95 d. retributie e. batig saldo kosten van verzekering, pensionneering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 12)- 370,29 g. andere grondslagen - 141.644,69 Toelichting: a. aan rente van leeningschuld zal worden ontvangen 27.304,61 en wegens rente van meerwaarde- 7.166,17 34.470,78 Vergelijk de bedrijfsbegrooting. 4. Gasfabriek. 186 Uitkeering van het bedrijf wegens:132.848,14 a. rente b. aflossing c. annuïteiten d. retributie e. batig saldo kosten van verzekering, pensionneering enz.,van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummers 11 en 12) g. andere grondslagen 132.848,14 Vergelijk de bedrijfsbegrooting. 9.281,55 24.503,74 3 3 50.829,65 48.233,20 5. Reinigingsbedrijf. 187 Uitkeering van het bedrijf wegens:f 66.333,29 rente8"893>02 b. aflossing 9.832,93 c. annuïteiten d. retributie e. batig saldo kosten van verzekering, pensionneering enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummers 11 en 12)- 47.607,34 g. andere grondslagen 66.333,29 Vergelijk de bedrijfsbegrooting. 41

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 86