1941. XIII, 6, 8. 188—189. INKOMSTEN. 6. Gemeentewerken. 188 Uitkeering van het bedrijf wegens: 46.111,28 a- rente7.641,04 b. aflossing805;70 c. annuïteiten d. retributie e. batig saldo kosten van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummers 11 en 12)- 37.664,54 g. andere grondslagen s 46.111,28 Vergelijk de bedrijfsbegrooting. 8. Openbaar slachthuis. 189 Uitkeering van het bedrijf wegens:24.476,18 arente5.812,42 b. aflossing12.310,61 c. annuïteiten 5 d. retributies e. batig saldo2.414,90 kosten van verzekering, pensionneering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 12)- 3.938,25 g. andere grondslagen 24.476,18 Vergelijk de bedrijfsbegrooting. 42 1941. XIV, XV. 190—195. INKOMSTEN. HOOFDSTUK XIV. Kasvoorzieningen. 190 Teruggave van het Rijk: a. wegens bij voorschot verstrekte gelden inzake dienstplicht b. wegens bij voorschot gedane betalingen inzake onteigening ter bestrijding van besmettelijke ziekten onder de menschen- c wegens bij voorschot gedane betalingen van allerlei aard- 100, 100,- Zie toelichting bij volgno. 565. 191 Teruggave van voorschotten, aan ambtenaren en instellingen verstrekt voor het doen van uitgaven ten behoeve van de gemeente2.875, Zie toelichting bij volgno. 566. 192 Saldo wegens rente centrale kas overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de verordening betreffende het centraal kasbeheer der gemeente Leeuwarden Gemeenteblad 1935/42memorie Deze post wordt voor memorie uitgetrokken. HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. 193 Diverse ontvangsten1.000, Van gemeentewerken zal o. a. aan diverse kleine ontvangsten ontvangen worden ƒ500,-. (Vergelijk volgno. 209 begrooting gemeentewerken.) In verband met de ontvangsten over 1939 geraamd op 1.000, 194 Rijksbijdrage en andere ontvangsten in de kosten van den Distnbutiedienst in den kring Leeuwardenf 20.400,- Zie volgno. 574. 195 Uitkeering ad 7o"/0 van de bijzondere bijdrage uit 's Rijks kasmemorie Bij beschikking van de waarnemende Hoofden van de Departementen van Binnenlandsche Zaken en van Financiën dd. 12 22 Juni 1940 zijn algemeene regelen vastgesteld, volgens welke „bijzondere bijdragen uit 's Rijks kas" kunnen worden verleend in de begrootings- tekorten voor het dienstjaar 1940, welke geacht kunnen worden te zijn ontstaan door het vervallen van de mogelijkheid tot toekenning van extra- en belastingbij dragen uit het Werkloosheidssubsidiefonds De „bijzondere bijdrage uit 's Rijks kas" is in geen geval grooter dan de som van: 43

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 87