1941. II. 231—235. UITGAVEN. 231 Bezoldiging der ambtenaren van den burgerlijken stand825, Deze post is samengesteld als volgt: Vaste jaarwedden van ambtenaren van den burgerlijken stand300, Belooningen voor het voltrekken van huwelijken ad ƒ1,per huwelijk, geraamd op- 525, Samen825, De jaarwedden zijn geregeld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland van 18 Augustus 1904, no. 29, 2e afd., goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 October 1904, no. 8, aangevuld bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 30 November 1922, no. 116, goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 28 December 1922, no. 95. 232 Overige kosten van den burgerlijken stand7.360, Deze post is als volgt samengesteld: a. jaarwedden der ambtenaren: 1 commies3.060, 1 adjunct-commies 2e klasse - 2.160, 1 2e klerk (®/12 X 1.530,— X ƒ1.620,—)- 1.590,— 1 tijdelijke hulp (voor pl.m. 3 maanden)- 200, 7.010,— b. kosten van drukwerken e.d- 350, Totaal7.360,— De jaarwedden zijn geregeld bij raadsbesluit van 7 April 1936. 233 Bevolkingsregisters en huisnummeringf 19.440, Deze post is als volgt samengesteld: a. jaarwedden der ambtenaren: 1 commies-chef3.330, 1 adjunct-commies le klasse - 2.610, 1 adjunct-commies 2e klasse - 2.160, 1 2e klerk - 1.710, 3 bevolkings-agenten a ƒ2.160,- 6.480, 1 tijdelijk ambtenaar- 750, tijdelijke schrijvers - 1.500, 18.540,— De jaarwedden zijn geregeld bij raadsbesluit van 7 April 1936. b. overige kosten drukwerken en bureaubehoeften800, (welke kosten in verband met toeneming der werkzaamheden, groei der gemeente en prijsstijging hooger moeten worden geraamd dan in vorige jaren). kosten van huisnummering- 40, rijwielvergoeding aan 3 bevolkings-agenten- 60, 900,- Totaal19.440,- 234 Kosten vallende op het houden der loting en het keuren voor den dienstplichtmemorie (V.g. volgnos. 20 en 117 begrooting gemeentewerken). De post wordt voor memorie op op de begrooting geplaatst, omdat de Dienstplichtwet waarschijnlijk buiten werking zal blijven. 235 Kosten van inkwartiering van militairenmemorie Zie de toelichting bij den voorgaanden post. 50 1941. II. 236-238. UITGAVEN. Verzekering tegen ongevallen en invaliditeit103,40 Op dezen post worden geraamd de kosten van verzekering ingevolge de Ongevallenwet en de uitgaven voor rentezegels ingevolge de Invaliditeitswet voor personen, welke niet in pensioengerechtigden gemeentedienst werkzaam zijn. In totaal is geraamd 5.883,47, welk bedrag over verschillende hoofdstukken wordt verdeeld. Onder volgno. 12 wordt het aandeel, van de bedrijven terugontvangen, verantwoord. 237 Premiën ingevolge de Ziektewet69,96 Op dezen post worden geraamd de premiën voor personeel, dat niet in pensioen gerechtigden gemeentedienst is. De premie bedraagt 1.65 van het loonbedrag. Geraamd wordt, dat verschuldigd zal zijn een premie van 1142,84, welk bedrag wordt verdeeld over verschillende hoofdstukken. Van deze premie wordt de helft verhaald, waarvan rechtstreeks in de gemeentekas vloeit 441,47, welk bedrag is geraamd op volgno. 9 en aldaar verdeeld. 238 Wachtgelden450, Op dezen post wordt geraamd: Hoofdstuk II: wachtgeld van den oud-verslaggever Raadshandelingen450, Hoofdstuk VI: wachtgeld van een oud-tuinman der plantsoenen1.357, wachtgeld van een oud-plantsoenarbeider- 1.119, 2.476,— Hoofdstuk VIII, 2. wachtgeld van een oud-onderwijzer lichamelijke oefening1.091 wachtgeld van een oud-onderwijzer id- 470, 1.561, Hoofdstuk VIII 7: wachtgeld van een oud-onderwijzer lichamelijke oefening2.224, idem - 1.232, idem - 157, idem - 294, idem - 150, idem (onderwijzeres) - 296, 4.353- Deze wachtgelden zijn verleend krachtens het raadsbesluit d.d. 28 December 1938, no. 364R/272, waarbij Burgemeester en Wethouders zijn gemachtigd de wachtgeld verordening in voorkomende gevallen toe te passen op de aan bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs in deze gemeente verbonden vakonderwijzers(essen) in de licha melijke oefening. Transporteeren8.840,- Voor een verdeeling van de verschillende verzamelposten wegens kosten van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren over onderscheidene hoofdstukken, wordt verwezen naar den hierachter als bijlage I afgedrukten staat. 51

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 91