II. 248. 1941. UITGAVEN. Bouwblokken, waarvoor voorschotten zijn verleend Bedrag der annuïteit, te voldoen door de: gemeente aan de geld gevers ter zake van de rijks- voorschotten „pensioen- fondsleening" voorschotnemers aan de gemeente ter zake van de rijks voorschotten voorschotten «pensioen- fondsleening" Te boeken op hoofdstuk Wortingvereeniging Leeuwarden Noordvliet, 73 woningen Zuidvliet, 107 woningen Oudbouw Hollanderdijk en Bankastr., 177 en 7 woningen Cambuursterpad, 63 woningen(grond) (bouw) Cambuursterpad, 130 woningen Woningstichting „Patrimonium" Eillartstraat, 39 woningen St. Joseph Cambuursterpad, 19 woningen (aanvullend grondvoorschot) Cambuursterpad, 49 woningen (aanvullend grondvoorschot) Cambuursterpad, 19 woningen id. Cambuursterpad, 49 woningen id. Beter Wonen": Jacob Binckesstraat, 20 woningen id. Cambuursterpad, 50 woningen id. id. Vereeniging voor Volkshuisvesting: Merelstraat, 20 woningen id. Cambuursterpad, 100 woningen id. Gemeentelijk Grondbedrijf Grondvoorschot Hollanderdijk Gemeentelijk Woningbedrijf: Mariahof, 56 woningen Hollanderdijk, 101 woningen Camminghastraat, 68 woningen id. Ramstraat c.a., 86 woningen id. Marsumerstraat c.a., 60 woningen id. Tuinbouwstraat c.a., 108 woningen id. Warmoezenierstraat, 19 woningen id. (bouw) (grond) (bouw) (grond) (bouw) (grond) (bouw) (grond) (grond) 4.806,14 - 7.001,48 182,78 754,49 15.032,10 - 2.537,74 - 7.263,50 - 24.847,65 485,82 4.182,49 88,17 2.446,95 24.436,63 4.948,62 446,84 24,46 168,74 94.259,14 2.991,24 440,14 5.255,59 1.200,89 3.267,20 344,33 6.130,07' 2.302,20 826.24 3.211,90 788,94 20.056,16 1.880.12 54.090,48 1.442,01 4.073,10 - 8.763,84 12.836,94 Verzameling 94.259,14 - 1.442,01 - 12.836,94 16.469,77 590,22 - 18.390,64 537,58 - 8.493,96 193,69 44.675,86 54.090,48 - 44.675,86 4.806,14 - 7.001,48 182,78 754,49 15.032,10 - 2.537,74 - 7.263,50 - 24.847,65 485,82 4.182,49 88,17 2.446,95 24.436,63 24,46 168,74 5.578,— 413,61 3.329,94 403,85 5.714,49 1.101,88 3.637,15 315,94 6.824,19 2.140,91 758,11 3.669,16 727,01 20.551,57 1.748,41 94.259,14 1.442,01 4.073,10 8.763,84 12.836,94 94.259,14 - 1.442,01 - 12.836,94 Totaal108.538,09 98.766,34j 108.538,09 56.914,22! V 18.567,42 657,05 - 20.732,95 495,13 - 9.455,74 177,72 50.086,01 56.914,21 - 50.086,01 107.000,23 XIII 2 XIII §3 V XIII §2 XIII §3 Te reserveeren ter zake van de „Pensioenfondsleening" in totaal 107.000,23 98.766,34 8.233,89, waarvan komt ten bate van II—V 2.823,74 en van II—XIII 3/5.410,15. Zie voorts den staat van schulden, aangegaan bij wijze van annuïteit, opgenomen aan het slot der gemeente- begrooting. 58 1941. II, III. 249—257. UITGAVEN. 249 Betaling van ontvangen pensioensbijdragen ten behoeve van andere openbare lichamen.56,94 Uit dezen post worden gekweten de ten behoeve van andere gemeenten ingehouden bijdragen voor pensioen. Zie volgno. 21. 251 Betaling aan bedrijven der gemeente wegens ontvangen bijdragen voor inkoop van pensioen Zie volgno. 11. In totaal uitgetrokken op 342,46 en verdeeld over verschillende hoofdstukken. De ten behoeve van de bedrijven ingehouden bijdragen voor inkoop van pensioen worden aan die bedrijven uitgekeerd. 253 JJitkeering aan het bedrijf der Gemeentewerken van een aandeel in de algemeene kosten terzake van de kosten van adviezen enz. ten behoeve van het gemeentebestuur15.000, Zie volgno. 91c der begrooting gemeentewerken. 254 Kosten van verificatie van kas en boeken van den gemeenteontvanger 600,— De controle is opgedragen aan het Bureau voor Verificatie en Financiëele Adviezen der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. De kosten bedragen 600,per jaar. 255 Bijdrage aan den vorigen dienst in de kosten van werken 2.560,— Zie bijlage no. III. HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. 256 Jaarwedde van den commissaris van politie6.300, De jaarwedde is vastgesteld bij Koninklijk besluit d.d. 25 Maart 1936, no. 40, op ƒ5.400,— tot 6.300,—. De Commissaris van Politie ontvangt krachtens het bepaalde in het aangehaalde Kon. besluit de maximum-jaarwedde. 257 Belooning van de inspecteurs, dienaars en verdere beambten van politie, mitsgaders van de veldwachters f 225.618, Deze post is samengesteld als volgt: 1 hoofdinspecteur (5/12 X 3.900,b'/12 X 4.000,rond 3.958, 2 inspecteurs a 3.200,6.400, 1 inspecteur (s/12 X 3000,b '/i2 X 3100,rond - 3.058, 1 inspecteur (5/i2 X 2600,b 7/i2 X 2700,rond - 2.658, 1 adjunct-inspecteur (ll2 X 2200,\/2 X. 2250,- 2.225, 1 adjunct-inspecteur (10/12 X 2350,b 2/i2 X 2400,rond - 2.359, 1 adjunct-inspecteur2.200, 1 ambtenares bij de kinder- en zedenpolitie - 2.200, 25.058,— 1 hoofdrechercheur a 2.200,b 50,diploma-toelagef 2.250, 4 rechercheurs a ƒ2.100,b 50,diploma-toelage- 8.600, 1 rechercheur2.100- 2 rechercheurs a 4/j2 X 2.035,-b 8/i2 X 2.070,b 50,diploma toelage rond - 4.218, toelagen rechercheurs ingevolge art. 11, laatste lid, der verordening op de gemeente-politie (Gemeenteblad 30/1936) 8 X 90,- 720, 17.888, Transporteeren42.946, 59

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 95