1941. III. 257—258. UITGAVEN. Transport42.946,— 8 hoofdagenten a ƒ2.010,h/50,diploma-toelage 16.480, 1 hoofdagent2.010,— 2 hoofdagenten a ƒ1.910,'rf 50,diploma-toelage - 3.920, 22.410,— 17 agenten a ƒ1.915,h 50,diploma-toelage 33.405, 47 agenten a ƒ1.915,—90.005,— 2 agenten a 9/ia X 1.715,— -f 3/,2 X 1.765,—- 3.455,— 1 agent (3/12 X 1.665,— 9/12 X 1.715,—)rond - 1.703,— 1 agent (8/12 X 1.665,f 4/12 Xƒ 1.715,—) -(-ƒ50,— dipl.-toel. rond - 1.732,— 1 agent (I0/12 X 1.665,t-2/12 X 1.715,—rond- 1.673,— 1 agent (8/12 X 1.615,b 4/i2 X 1.665,-bƒ50,dipl.-toelage- 1.682, 1 agent (10/12 X 1.615,— 2/12 Xƒ 1.665,—rond - 1.623,— 1 agent (3/12 X 1.565,b 9/i2 X 1.615,-bƒ50,dipl.-toelage.... - 1.652, 1 agent (3/I2 X 1.515,— 9/12 X 1.565,—)rond - 1.553,— 1 agent (5/12 X 1.515,b 7/12 X 1.565,—)- 1.544,— 1 agent (5/12 X 1.465,— '/12 Xƒ 1.515,—- 1.495,— 1 agent (7/12 X 1.665,— 5/12 Xƒ 1.715,—50,— dipl.-toel. - 1.736,— 2 agenten a 8/12 X 1.465,b 4/12 X 1.515,—- 2.964.— 1 agent (8/12 X 1.415,— 4/12 Xƒ 1.465,—- 1.432,— 1 agent 1.655,bƒ50,diploma-toelage) - 1.715, 1 aëent- 1.465,— 150.834,— 2 bedienden a ƒ8,per week835, Va loon van den politie-brandweerman799^ voor rekening van de gemeente komende verpleegkosten- 200, vergoeding voor eventueele overurenmemorie 1 le klerk l2 X 2.000,b 7/i2 X 2.100,rond 2.058, 1 2e klerk 12 X 1.600, {- y/12f 1.700,-- 1.658, 1 3e klerk 1.600,— 1 3e klerk (5/12 X 1.000,— 7/12 x 1.100,—rond - 1.058,— 1 machineschrijfster700, 1 tijdelijke machineschrijfster520, 7.594,— Totaal 225.618,— De salarissen zijn geregeld bij de verordening op de gemeentepolitie (Gemeenteblad no. 30/1936), goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 September 1936, no. 30 (tot 1 Oct. 1941), gewijzigd bij raadsbesluit dd. 7 December 1938. 258 Kleeding en uitrusting der politiedienaars en veldwachters13.750,- De post is geraamd als volgt: voor den hoofdinspecteur, de inspecteurs en adjunct-inspecteurs 8 X 150,1.200, voor 92 agenten is 92 X 100,9.200, voor 2 bediendenjqq^ wisseling personeel (nieuwe kleeding en uitrusting)- 800, 11.300,- onderhoud van wapenen, lederwerk enz150 fotografie en dactyloscopie300, onderhoud motorrijtuigen500, onderhoud en aanschaffing van rijwielen 1.500, Totaal13.750,— De stijging van de prijzen der uniformkleeding en rijwielen noodzaakt een hooger bedrag op dezen post uit te trekken. 60 1941. III. 259—266. UITGAVEN. 259 Kosten van wachtgebouwen en bureaux, alsmede licht en brandstoffen voor die lokalen7.998, Deze kosten worden geraamd overeenkomstig de begrooting van het bedrijf der gemeente werken (volgnos. 22 en 119). In de kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden zijn mede begrepen dergelijke uitgaven ten behoeve van de gebouwen van de brandweer. 260 Kosten telefoon-abonnement en -gesprekken Uit dezen post moeten worden bestreden: a. de jaarlijksche vaste vergoedingen voor telefoon-aansluitingen voor: den commissaris van politie, die tevens beschikt over een neventoestel met schakelaar 15,den hoofdinspecteur van politie en twee in specteurs van politie, 4 X65,b 15, b. kosten van abonnementen en gesprekkosten voor aansluitingen van het politiebureau abonnement en vergoeding installatie493,20 gesprekkosten etc- 606,80 1.375,- 275,— 1.100,— Totaal 1.375,- 261 Bureaubehoeftenf 1-000, Voor drukwerken, schrijf- en bureaubehoeften ten behoeve van de politie wordt een bedrag van 1.000,uitgetrokken. Deze verhoogde raming vindt haar oorzaak in de stijging der papierprijzen en de toeneming der werkzaamheden van de politie-administratie. 262 Bewaring van gearresteerden250, Voor 1941 is een bedrag van 250,uitgetrokken. In 1939 is 228,72 uitgegeven. 263 Reisgeld voor passanten en overige uitgaven der politie f 550,- 264 Reiskosten ten behoeve der politie en bij onderzoek van sollicitanten200, recherche-uitgaven - 150, reisgeld voor passanten en overige uitgaven - 175, politie-radio-commissie- 25, Totaal550, Kosten van de brandweer 10.824, Dit bedrag is geraamd overeenkomstig een door het bestuur van de brandweer inge zonden specificatie van uitgaven. 265 Contributie aan den Provincialen Frieschen Brandweerbond f 40,- De gemeente is lid van den Provincialen Frieschen Brandweerbond. Dit lidmaatschap sluit in zich dat van de Nederlandsche Brandweervereeniging. 266 Onderhoud van brandkranen, brandriolen en -putten, reddingsmiddelen, enz Blijkens de begrooting van het bedrijf der gemeentewerken geraamd voor: 4.498,— onderhoud brandriolen, enz. (volgnos. 23 en 120) onderhoud reddingsmiddelen, enz. (volgnos. 24 en 121 sub a) Transporteeren 61 52,- 324,— 376,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 96