IV. 284—291. 1941. UITGAVEN. 284 Uitgaven ter bestrijding van besmettelijk hoofdzeer f 25- Voor dit doel wordt een uitgaaf geraamd voor diverse kosten van 25,Het noodige toezicht wordt vanwege den geneeskundigen dienst uitgeoefend. 285 Subsidie aan de Vereeniging tot bestrijding van de tuberculose te Leeuwarden1.800,- Voorgesteld wordt voor 1941 wederom een bedrag van ƒ1.800,te verleenen. 286 Bijdragen in de kosten van verpleging van patiënten in sanatoriamemorie Deze post kan eventueel in een cijferpost worden omgezet, wanneer aanvragen worden gedaan om bijdragen in de kosten van verpleging van patiënten in het Friesch Volks sanatorium te Appelscha, in het sanatorium te Hellendoorn of in de Sophia-stichting te Scheveningen, in verband met de raadsbesluiten d.d. 11 Juni 1918 en 10 Februari 1920. De laatste jaren zijn op dezen post geen uitgaven gedaan. 287 Kosten van verpleging van lijders aan vallende ziekte680,- Sedert 1930 wordt een patient voor rekening der gemeente verpleegd. De kosten van deze verpleging bedragen thans 680, Op volgno. 47 wordt in de kosten van deze verpleging een bijdrage ontvangen. 288 Uitkeering aan het Stads Ziekenhuis van de ontvangen vergoeding van buitengemeenten voor het medegebruik van het paviljoen voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten en van de opbrengst van geheven rechten voor verpleging in en vervoer naar deze inrichting 6.600,- Het paviljoen wordt geëxploiteerd door het Stads Ziekenhuis, waarom de ontvangsten der gemeente, voortvloeiende uit de overeenkomst met andere gemeenten voor het mede gebruik van het paviljoen (ƒ6.000,en de opbrengst wegens geheven rechten voor verpleging en het vervoer met den gemeenteüjken zieken-automobiel 500,1-100, aan die instelling dienen te worden uitgekeerd. Zie volgnos. 38 en 39 der ontvangsten. 289 Subsidie aan de vereeniging Kinderspeeltuin Rengerspark300, Evenals het vorige jaar wordt een subsidie voorgesteld tot een bedrag van 300, 290 Subsidie aan onderscheidene drankbestrijdersvereenigingen150, Voor 1941 wordt wederom voorgesteld een subsidie te verleenen tot een bedrag van 150, 291 Schoolartsen-instituut 7.110,- De post is geraamd als volgt: jaarwedde schoolarts5.390, jaarwedde tijdelijke schoolverpleegster- 1.590, drukwerken en diverse uitgaven: drukwerk en andere kleine uitgaven- 35, vaste jaarüjksche vergoeding voor telefoon-aansluiting van de schoolarts- 50, reis en verblijfkosten voor e.v. bezoek aan vergaderingen op het gebied van geneeskunde en schoolhygiëne- 30, rijwieltoelage schoolverpleegster- 15, Samen7.110, De jaarwedde van de schoolarts is geregeld bij raadsbesluit d.d. 7 April 1936. De jaarwedde van de schoolverpleegster is geregeld bij raadsbesluit van 24 December 1930 (begrooting) en besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 Februari 1931, no. 196, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 7 April 1936. 64 IV. 292—298. 1941 UITGAVEN. Vergoeding aan de vereeniging Het Groene Kruis" te Leeuwarden, voor hulpverschaffing aan behoeftige kraamvrouwen 2.000, Ingevolge raadsbesluit d.d. 12 Mei 1925, no. 157 R/97, is met de vereeniging „Het Groene Kruis" een overeenkomst aangegaan, waarbij tegen een jaarüjksche vergoeding van 1.500,de vereeniging „Het Groene Kruis" zich heeft verbonden, ten behoeve van de kraamvrouwen, aan wie van gemeentewege verloskundige hulp wordt verstrekt, onder controle van een gediplomeerd kraamverpleegster, 3 maal per dag bakerhulp beschikbaar te stellen. Omdat gebleken is, dat de vergoeding door de toename van het aantal, voor deze hulp in aanmerking komende, personen niet voldoende is, is deze over 1940 met 500,verhoogd. Voorgesteld wordt voor 1941 eveneens 2.000,beschikbaar te stellen. 293 Subsidie aan de Provinciale Friesche Vereeniging „Het Groene Kruis" ten behoeve van de zuigelingenbescherming in de provincie250, Uitgetrokken wordt een subsidie van Va cent Per inwoner, verminderd met 10 is rond ƒ250,Bovendien worden voor dit doel gratis gemeentelijke lokaliteiten beschik baar gesteld. 294 Uitgaven ter zake van de gemeentelijke badinrichting3.275, De uitgaven worden geraamd als volgt: drukwerken, advertentiekosten e.d62, belooning badmeester, onderhoud etc. (zie volgnos. 26 en 123 begrooting gemeentewerken)- 3.213, Samen 3.275, 295 Kosten van het onderhoud van drinkfonteinen en van privaten en waterplaatsen1.011, Voor onderhoud der drinkfonteinen wordt geraamd (zie volgnos. 25 en 122 begrooting gemeentewerken)94, en voor onderhoud der privaten en waterplaatsen (zie volgnos. 27 en 124 begrooting gemeentewerken)- 917, Samen1.011, Voorts is wegens noodzakelijkheid om het aantal urinoirs in de buitenwijken uit te breiden, wederom een bedrag voor een nieuwe urinoir op die begrooting uitgetrokken. 296 Uitgaven terzake van de toilet-inrichting in de Oude Waag 510, De belooning van de bewaarster bedraagt 1,35 per dag. Voor 1941 zal dit een uitgaafvorderen van ongeveer 495,Voor drukwerk enz. wordt een bedrag van 15, geraamd. 297 Kosten van aansluiting bij den Provincialen Keuringsdienst2.250, De kosten worden door Gedeputeerde Staten voor 1941 geraamd op 4.07569 cent per inwoner of in totaal rond 2.250, 298 Uitkeering aan de provincie van de geïnde rechten ingevolge de Warenwet 4.000, Ingevolge het bepaalde in het Koninklijk besluit van 22 Februari 1936 (Staatsblad no. 842), ter uitvoering van art. 13, Hd 2 en 33 der Warenwet (Staatsblad 1935, no. 793) is de inning van de rechten voor den provincialen keuringsdienst aan het gemeentebestuur opgedragen. De geïnde rechten moeten aan de provincie worden uitgekeerd. Zie volgno. 45. 65

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 98