1950. XIV. 198—201. INKOMSTEN HOOFDSTUK XIV. Kasvoorzieningen. 198 Teruggave van het RijkBegroting Rekening 1946 5.000— 1946 187.803,56 1947 - 45.000,— 1947 - 255.355,57 1948 - 250.000,— 1948 - 265.037,70 1949 - 250.000,— 1950 - 250.000,— a. wegens bij voorschot verstrekte gelden in zake dienstplicht b. wegens bij voorschot gedane betalingen in zake onteigening ter bestrijding van besmettelijke ziekten onder de mensen- c. wegens bij voorschot gedane betalingen van allerlei aard- 250.000, 250.000,— 200 Zie volgno. 622. 199 Teruggave van voorschotten aan ambtenaren en instellingen verstrekt voor het doen van uitgaven ten behoeve van de gemeente Begroting 1946 5.675,— 1947 1948 1949 1950 24.575,— 5.575,— 5.575,— 3.075,— Rekening 1946 36.575,— 1947 - 5.575,— 1948 - 5.575,— Zie toelichting bij volgno. 623. Saldo wegens rente centrale kas overeenkomstig artikel 7, lid J, van de verordening betreffende het centraal kasbeheer der gemeente Leeuwarden Gemeenteblad 1935/42) Begroting 1945 memorie 1947 - memorie 1948 - memorie 1949 - memorie 1950 - memorie Rekening 1946 1947 - 1948 - 32.66 Het is niet waarschijnüjk, dat wegens rente van de centrale kas op een ontvangst moet worden gerekend. Zie volgno. 624. 201 Rente in verband met verrekeningen met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Begroting 1946 memorie 1947 - memorie 1948 - memorie 1949 - memorie 1950 - memorie Rekening 1946 1947 - 1948 - Ter zake van de verrekeningen tussen Rijk en gemeente staat laatstgenoemde in re kening-courant met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. De mogelijkheid van een ontvangst wegens rente doet deze post pro memorie ramen. 3,12 31,12 52 1950. XV. 203—204C. INKOMSTEN HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. 203 Rijksbijdrage en andere ontvangsten in de kosten van de distrïbutiedienst in de kring Leeuwarden Begroting Rekening 1946 380.100,— 1946 359.872,52 1947 - 236.300,— 1947 - 272.018,99 1948 - 234.500,— 1948 - 214.865,48 1949 - 167.420,— 1950 - memorie Zie volgno. 630. 204 A Ontvangst wegens geleverd druk- en bindwerk Begroting 1949 24.400,- 1950 - 17.000,- Rekening Zie volgno. 63IA. 204B Ontvangst wegens geleverde bureaubehoeften Zie volgno. 631B Begroting 1946 2.000,— 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 4.000,— 4.000,— 4.000,— 6.000,— Rekening 1946 2.233,46 1947 1948 2.407,58 8.196,24 204 C Overboeking van hoofdstuk XV van de gewone dienst van het vorige dienstjaar Begroting Rekening 1950 - 4.000,— Krachtens artikel 14 der grenswijzigingsbeschikking moet de gemeente Leeuwarden aan de gemeente Leeuwarderadeel over de jaren 1944 tot en met 1950 een uitkering doen van respectievelijk ƒ40.000,34.000,28.000,22.000,16.000,10.000, en ƒ4.000,De uitkeringen over de jaren 1944 tot en met 1947 hebben in 1948 plaats gevonden en zijn gevoegd bij de geaccumuleerde tekorten van vorige dienstjaren. Voor de uitkeringen over de jaren 1948 en volgende is de bij het electriciteitbedrijf gevormde reserve aangewend, welke in de rekening 1948 in ontvangst is opgenomen. Van de dienst 1948 is naar 1949 14.000,overgeboekt. Dit bedrag, verminderd met de in 1949 aan Leeuwarderadeel te betalen uitkering, wordt naar 1950 overgebracht. Zie ook volgno. 631. 53

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 100