2 1 II. 215—217. 1950. UITGAVEN 215 Presentiegelden der leden van de Raad Begroting 1946 2.800,- 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 4.200,— 4.200,— 4.200,— 4.200,— Rekening 1946 2.412,- 1947 - 1948 - Het presentiegeld is bij besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland dd. 14 October 1946, no. 66, vastgesteld op ƒ6,per vergadering. Gerekend wordt op 20 vergaderingen voor 35 leden, is 20 X 35 X ƒ6,4.200, Aan Gedeputeerde Staten is verzocht het presentiegeld op 10,per vergadering vast te stellen; op dit verzoek is evenwel nog geen beslissing ingekomen. 3.156,- 3.288,- 216 Jaarwedde van de Archivaris Begroting 1946 3.781,— 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - Zie toelichting volgno. 217. 4.776,— 5.054,— 5.760,— 5.940,— Rekening 1946 1.653,75 1947 - 1948 - 3.354,10 5.580,— 217 Jaarwedden van de ambtenaren en bedienden der gemeentesecretarie, de concierge en de boden en' van het kantoor van de gemeente-ontvanger Begroting 1946 114.200,— 1947 - 128.800,— 1948 - 153.421,— 1949 - 178.149,— 1950 - 200.359,— Rekening 1946 125.813,09 1947 - 141.445,39 1948 - 180.033,39 Rang Aan Bezoldiging tal grond- salaris tijdelijke loonbijslag tijdelijke loontoelage kinder toelage Totaal B. C. A. secretarie (behalve afd. bevolking en referendaris B referendaris A hoofdcommies le kl. hoofdcommies commies le kl commies adjunct-commies klerk schrijver 2e kl machineschrijver tijdelijk personeel 3 3 5 4 7 7 7 3 burgerlijke stand): 15.150, - 6.705,— - 18.375,— - 17.460,— - 26.250,— - 15.225,- - 22.950,— 378,— -21.630,378,— - 15.380,-1 - 279,— - 4.490,- 32,— 26,40 13,20 26,40 13,20 13,20 911,- 200,- 400,- 557,- 512,- 468,- 312,- 200,- 16.087,40 6.905,— 18.788,20 18.043,40 26.775,20 15.706,20 23.640,— 22.208,— 15.659, 4.522, 3.000, raadsdienaren en concierge: raadsdienaar hulpbode concierge kantoor gemeente-ontvanger hoofdcommies commies schrijver 2e kl. machineschrijver 2 - 6.080,— 1 r\ 00 O rH 66,— - 1.112, - 7.366,— 1 - 1.400,— - 36,- - 1.436,— 1 - 2.920,— - 54,- 13,20 - 400,— - 3.387,20 1 - 5.580,— - 5.580,— 1 - 4.230,— - 156,— - 4.386,— 1 - 2.280,— - 54,- 80,— - 2.414,— 2 - 2.880,— - 50,- (huw.toel.) - 2.930,— D. kleding en rijwieltoelage raadsdienaren (rijw. toel. 2 X ƒ54 E. vergoeding verplaatsingskosten F. geneeskundige keuring en controle bij ziekte G. bijdrage personeelsvereniging 1 x 27) Totaal Afgerond 350,— 1.000,— 100,— 75,— 200.358,60 200.359,— 56 II. 217—221. 1950. UITGAVEN De jaarwedden zijn geregeld in de Jaarwedderegeling 1947, vastgesteld bij raadsbesluiten dd. 21 Juli 1948, nos. 5802 en 5799. De kindertoelagen zijn geregeld in de bij raadsbesluit van 21 Juli 1948, no. 5804, vast gestelde kinderbijslagverordening, welke aansluit bij de voor de burgerlijke rijksambtenaren geldende regeling. Deze toelagen bedragen 3 van de jaarwedden tot een maximum van 205,per kind en een minimum van 200,en 150,respectievelijk voor kinderen waarvoor op 1 Mei 1945 reeds kindertoelage werd genoten en voor kinderen waarvoor op genoemde datum nog geen kindertoelage gold. De raming voor 1950 is gebaseerd op de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 26 4 '49 no. 39101 /g, afd. A.Z. Bur. Ill, vermeldende een minimum toelage van ƒ156,en een maximum toelage van ƒ240, In verband met de verlaging van de Rijkssubsidies op levensmiddelen en brandstoffen wordt een tijdelijke loonbijslag toegekend van ƒ4,50 per maand tot een maximum salaris van ƒ312,50 per maand en een tijdelijke loontoelage van ƒ1,10 per maand per kind, te beginnen met het tweede kind. Voor de te vergoeden verplaatsingskosten bij in dienst treden wordt een bedrag van f 1.000,— geraamd. De verplaatsingskosten zijn gebaseerd op de Verplaatsingskosten verordening (Gem. blad 1949 no. 9). 218 Schrijf- en bureaubehoeften, briefporten, vrachtlonen en andere kleine uitgaven Begroting Rekening 1946 7.000,— 1946 13.999,67 1947 - 13.100,— 1947 - 13.371,97 1948 - 14.500,— 1948 - 11.968,35 1949 - 14.500,— 1950 - 13.000,— schrijf- en bureaubehoeften enz6.000, porti - 7.000, 13.000,— Uit deze post worden ook de kosten ter zake van het kantoor van de gemeenteontvanger bestreden. 219 Centrale inkoop van bureaubehoeften Deze post, alsmede de terugontvangst tot eenzelfde bedrag, is overgebracht naar hoofdstuk XV (zie volgno. 631B). 220 Druk- en bindzoerk Begroting Rekening 1949 4.400,— 1950 - 9.000,— 1948 8.262,41 a. drukwerk8.000, b. bindwerk - 1.000, 9.000,— Uit deze post worden tevens bestreden de uitgaven ter zake van het kantoor van de gemeenteontvanger. Tot en met het dienstjaar 1949 werden de kosten van het voor de verschillende diensten en bedrijven vervaardigd drukwerk op dit volgno. geraamd en werd de terugontvangst op dit hoofdstuk verantwoord. De kosten en de terugontvangsten van de gemeentelijke drukkerij komen, tot een in uitgaaf en in ontvangst gelijk bedrag, thans voor op hoofdstuk XV Zie volgnos 63IA en 204A. 221 Onderhouden en schoonhouden van het stadhuis, het gebouw Raadhuisplein go en het kantoor van de gemeenteontvanger Begroting Rekening 6 6 1946 6.508,— 1946 7.478,06 1947 - 23.229,— 1947 - 23.243,07 1948 - 12.574,— 1948 - 11.818,43 1949 - 14.130,— 1950 - 20.504,— 57

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 102