III. 274—276. UITGAVEN 1950. Transport460.483,— b. administratie Aan tal Rang Grond- salaris Tijdelijke loonbijslag Tijdelijke Kinder- loontoelage toelage Totaal 2 1 4 1 commies 7.830,— - 3.510,— - 12.480,— - 2.355,— -- - 54,- - 216,— 54 -- 3 3 156,- - 156,— - 156,— 7.986,- - 3.720,— - 12.852, - 2.409,— adjunct-commies klerk schrijver 2e kl 3 3 ƒ26.175,- 324,- -- 468,- 26.967,- Totaalƒ487.450,— De hiervoor genoemde rangindeling is gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 30 Nov. 1946 (Staatsblad no. G 339), terwijl de bezoldiging is uitgetrokken met in achtneming van het Bezoldigingsreglement Politie 1948 (Staatsblad no. I 151). Blijkens beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 29 October 1947, no. 39381, afd. O. O. en V. Bur., B. is de maximum sterkte van het gemeentelijk politie korps nader bepaald op 140 man, exclusief de in militaire dienst vertoevende personeelsleden. De jaarwedden en kindertoelagen van het administratief en technisch personeel zijn geregeld in de Jaarwedderegeling 1947 en in de Kinderbijslagverordening. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de toelichting bij volgno. 217. 275 Kleding en uitrusting der politie Begroting Rekening 1946 49.356,— 1946 71.945,43 1947 - 75.947,— 1947 - 70.384,33 1948 - 34.820,— 1948 - 71.013,23 1949 - 42.774,— 1950 - 37.692,— Op deze post moet worden geraamd wegens: a. aanschaffing van kleding en schoeisel27.342, De kledingtoelage bedraagt voor het hoger personeel 252,en voor het lager personeel 198,per jaar. Geraamd moet dus worden: 15 X 252,1- 119 X ƒ198, b. bewapening, lederwerk, enz.: 1500 patronen 135, 20 patroonhouders - 65, batterijen en lampen - 150, onderhoud wapens - 150, 500,— c. motorrijtuigen onderhoud 2.400, benzine en olie - 3.200, assurantie - 900, 6.500,— d. rijwielen - 2.000,— e. fotografie en dactyloscopie - 600, aanschaffen geluidsinstallatie verkeerspolitie- 750, Totaal37.692,— 276 Kosten van wachtgebouwen en bureaux, alsmede licht en brandstoffen voor die lokalen Begroting Rekening 1946 9.330,— 1946 15.372,80 1947 - 17.433,— 1947 - 22.557,— 1948 - 20.030,— 1948 - 21.189,15 1949 - 25.565,— 1950 - 21.943,— 74 III. 276-278. 1950. UITGAVEN gewoon onderhoud politiebureau 1.500,— bliksembeveiliging 20>~~ buitengewoon onderhoud: agenten wacht nieuwe vloer - 2.160, verfwerk504, onderhoud meubilair: onderhoud meubelen450, sanitair250, centrale verwarming- 250, 950,- aanschaffing en vernieuwen gordijnen - 800,— 12 cocosmatten - 192, verlichting, verwarming enz.: verlichtingf 2.800, verwarming 5.200, water200, 8.300,— kosten van schoonhouden enz.: beloning schoonmakers 4.000, schoonmaken glasruiten- U0, brandverzekeringH7, 4.227,— 18.653,— bedrijfskosten Gemeentewerken 3.290, Totaal 21.943,— Kosten telefoonabonnement en -gesprekken Begroting Rekening J 1946 3.760,— 1946 6.965,26 1947 - 5.785,— 1947 - 5.483,81 1948 - 5.475,— 1948 - 4.950,18 1949 - 5.475,— 1950 - 5.450,— Uit deze post moeten worden bestreden: a. de jaarlijkse vaste vergoedingen voor telefoonaansluitingen voor een hoofdinspecteur, twee inspecteurs en een adjudant350, b. kosten van abonnementen en gesprekkosten voor aansluitingen van het politiebureau: abonnement en vergoeding installatie1.300, gesprekkosten enz- 3.800, 5.100,— Totaal5.450, Bureaubehoeften Begroting Rekening 1946 2.000,— 1946 4.273,11 1947 - 4.700,— 1947 - 6.622,53 1948 - 4.900,— 1948 - 7.741,38 1949 - 8.400,— 1950 - 4.500,— Voor drukwerken, schrijf- en bureaubehoeften ten behoeve van de politie wordt een bedrag van 3.500,uitgetrokken. Voor de aanschaffing van een duplicator wordt 1.000, geraamd. 75

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 111