III. 279—281. 279 Bewaring van gearresteerden Begroting 1946 2.000,— 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 2.500,— 2.500,— 2.200,— 1.600,— verstrekking maaltijden ontsmettingskosten cellen en beddegoed. 1950. UIT GAVEN Rekening 1946 2.189,77 1947 - 1.568,40 1948 1.500- - 100,— 1.558,18 1.600 280 281 Reisgeld voor passanten en overige uitgaven der politie Begroting Rekening 1946 3.500,— 1946 5.554,96 1947 - 5.330— 1947 - 4.371,16 1948 - 6.460,— 1948 - 5.400,93 1949 - 5.000,- 1950 - 6.150,— reis- en verblijfkosten200, vergoeding ingevolge de Verplaatsingskostenverordening- 2.500, recherche-uitgaven - 200, reisgeld voor passanten enz- 450, lesgeld politiecursus- 390, vergoeding politiehonden 4 x 240,- 960, onderwijs in zwemmen en reddend-zwemmen-1.250, geneeskundige keuring en controle bij ziekte- 200, Totaalƒ6.150, Kosten van de brandweer Begroting Rekening 1946 55.300,— 1946 65.769,15 1947 - 53.300,— 1947 - 73.744,29 1948 - 44.700,— 1948 - 55.994,62 1949 - 68.611,35 1950 - 62.850,— I. blusmiddelengereedschappen, materialen: onderhoud blusmiddelen enz1.000, 200 m. 21/2" gummigevoerde brandslang- 1.340, 1 schoorsteenladder - 100, revisie Ford-motor van R-spuit- 860, 1 weston-takel- 100, 1 doos ruimers- 250, 12 wollen dekens voor aanvulling nachtleger- 250, benzine en olie- 1.100, assurantie- 1.200, 6.200,— 11personeelsuitgaven bezoldiging vast personeel ƒ41.813, kledingtoelage 1 X ƒ252,b 12 X ƒ198,- 2.628, telefoon- en rijwielvergoeding - 112, bezoldiging vrijwilligers - 3.385, kleding en uitrusting vrijwilligers: onderhoud 200, 48 paar rubberlaarzen- 480, 680,— uurlonen bij brand, wachtdienst e.d- 2.600, geneeskundige keuring en controle bij ziekte- 50, 51.268,— Transporteren57.468, 76 k - III. 281—283. 1950. UITGAVEN 33 33 Transport57.468,— III. onderhoud gebouwen onderhoud brandweergebouwen400, woningen Bagijnestraat- 500, brandspuithuisje Schilkampen- 160, verlichting, verwarming en water- 385, onderhoud kachels- 30, bliksembeveiliging- 20, bedrijfskosten gemeentewerken1.495, - 344,— 1.839,— IV. overige uitgaven telefoon en alarminstallatie2.000, bijthakken en sneeuwopruimen- 100, schrijfbehoeften en drukwerk- 100, vergaderingen - 100, materialen schoenmakerij - 800, onvoorzien- 443, 3.543,— ƒ62.850,— Zie ontvangsten volgno. 26. De bezoldiging van de beroepsbrandweer is geraamd naar de normen, neergelegd in het Bezoldigingsreglement Brandweerpersoneel 1948 (Staatsblad no. I 354). De gemeente besturen is van regeringswege in overweging gegeven genoemde normen als richtlijn aan te nemen voor de regeling van de bezoldigingen van het personeel der beroepsbrandweer. 282 Onderhoud van brandkranen, br andriolen en -putten, reddingsmiddelen, enz. Begroting Rekening 1946 7.485— 1946 7.568,66 1947 - 7.766,— 1947 - 7.275,51 1948 - 9.002,— 1948 - 8.456,77 1949 - 7.874,— 1950 - 8.271,— onderhoud brandriolen en -putten200, onderhoud reddingsmiddelen500, opbergen - 50, 550,— onderhoud en aankoop verkeersborden - 2.400, 3.150,— bedrijfskosten Gemeentewerken - 1.071, 4.221 Vergoeding aan de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden voor onderhoud van brandkranen volgens concessievoorwaarden, 600 stuks a 1,50 - 900,— meer (vermoedelijk) 525 stuks a ƒ6,- 3.150, 8.271,- Met ingang van 1 Januari 1948 is de vergoeding voor onderhoud van brandkranen door de N.V. I.W.G.L. vastgesteld op ƒ6,per jaar per brandkraan. 283 Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting Begroting Rekening 1946 38.136,34 1946 39.493,20 1947 - 40.176,71 1947 - 61.233,85 1948 - 44.344,77 1948 - 55.152,39 1949 - 64.308,89 1950 - 95.073,— 77

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 112