IV. 297—298C. Indien iemand, door toepassing van art. 6 der bovengenoemde wet, inkomsten derft, kan hem een tegemoetkoming worden toegekend. Van het Rijk kan deze tegemoetkoming worden terugontvangen. De post wordt voor memorie geraamd. 1950. UITGAVEN 1947 - 1948 - 298 Kosten van maatregelengenomen krachtens de Besmettelijke-Ziektenwet Staatsblad 1928, no. 265) en van andere maatregelen in het belang der volksgezondheid Begroting 1946 2.100,— 1947 - 2.800,— 1948 - 2.000 1949 - 2.000.— 1950 - 1.000,— Op deze post worden verantwoord de kosten, die de gemeente ingevolge de Besmettelijke- Ziektenwet moet maken, met uitzondering van de kosten van vervoer en verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten, welke ten laste van de exploitatie van het paviljoen voor besmettelijke ziekten komen. Krachtens de artt. 20 en 21 van genoemde wet dragen de betrokkenen bij in deze kosten, terwijl het Rijk in sommige gevallen een bijdrage kan geven (zie volgnos 32 en 33). Rekening 1946 2.268,— 1.029,50 797,20 298 A Kosten paviljoen voor besmettelijke ziekten Begroting 1950 35.904,59 Rekening Tot en met het dienstjaar 1949 werd het tekort op de exploitatie van het paviljoen voor besmettelijke ziekten in de gemeentebegroting niet afzonderlijk tot uitdrukking gebracht, doch was dit begrepen in het op hoofdstuk IX geraamde tekort van het stadsziekenhuis. Zie voor specificatie tekort begroting stadsziekenhuis 34.343,59 Bijdrage aan hoofdstuk IV kapitaaldienst (afschrijving was- en droogkamer), zie bijl. no. Ill- 1.561, ƒ35.904,59 298 B Kosten stadsziekenhuis 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - Begroting 57.849,60 72.526,48 92.539,— 116.327,— 57.235,— Rekening 1946 80.269,25 1947 - 68.166,47 1948 - 92.279,25 Tot dusver werd het tekort van het stadsziekenhuis op hoofdstuk IX verantwoord. Aangezien Maatschappelijk Hulpbetoon de verpleegkosten van behoeftige patiënten thans tegen normale tarieven aan het stadsziekenhuis vergoedt, waardoor is bereikt, dat de kosten van geneeskundige armenzorg geheel ten laste van de begroting van Maatschappelijk Hulpbetoon komen, wordt het juister geacht het tekort van het stadsziekenhuis ten laste van hoofdstuk IV te brengen. Zie voor specificatie exploitatie-tekort begroting stadsziekenhuis en de toelichting bij volgno. 298A. 298 C Kosten gemeentelijke geneeskundige dienst Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 28.903,- 28.680,- 32.223,- 39.736,- 32.226,- Rekening 1946 25.426,32 1947 - 28.931,34 1948 - 33.954,60 De kosten van de geneeskundige armenzorg (beloning stadsartsen, verpleegster e.d.) zijn geheel ten laste van de begroting van Maatschappelijk Hulpbetoon gebracht. De G.G.D. kan worden beschouwd als zijnde werkzaam in het belang van de volksgezondheid, zodat deze dienst is overgebracht van Hoofdstuk IX naar hoofdstuk IV. 80 IV. 298C—299. Geraamd wordt: I. Jaarwedden enz.: 2/3 salaris directeur (ƒ9.720,\-f2A0,kindertoelage, 1/3 t.l.v. stadsziekenhuis) 6.640, 1950. UITGAVEN /5 salaris adjunct-directeur 8.580,960,kinder toelage 39,60 loontoelage, 4/s t.l.v. stadsziekenhuis) - 1.915,92 verpleegster 3.099,waarvan ƒ500,t.l.v. stadszieken huis) - 2.599,— typiste - 1.500, pensioenbijdragen directeur, adj. directeur en verpleegster.- 1.160,97 sociale lasten typiste - 150, politie-arts (ƒ5,per verrichting)- 100, vergoeding auto directeur - 1.320, telefoonvergoeding directeur en adjunct-directeur- 165, rijwieltoelage adjunct-directeur en verpleegster - 54, gebruik ambulance-auto- 500, ƒ16.104,89 II. Huisvestingskosten: onderhoud gebouw en meubelen gewoon onderhoud600, sanitair en verwarmingsinstallatie- 140, verzekering tegen brandschade - 25, buitengewoon onderhoud maken van 4 kleedhokjes - 850, verduisteringsinrichting van een lokaal - 260, 1-875,— verlichting, verwarming, schoonhouden enz.: verlichting, gas en verwarming1.070, waterverbruik - 25, loon concierge- 2.400, 3.495,— 5.370,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 1.181, III. Bureaukosten e.d. bureaubehoeften, advertenties enz1.000, verblijfkosten directeur, vergaderingen e.d- 120, boeken, tijdschriften, abonnementen - 300, lidmaatschappen, enz- 150, aankoop, huur, onderhoud van instrumentarium, benevens genees- en verbandmiddelen - 1.800, aanschaffen schrijfmachine - 500, aanschaffen Röntgen-apparaat - 5.500, specialisten bij keuring en controles- 200, - 6.551, - 9.570,— Totaal32.225,89 of rond 32.226, 299 Subsidie aan het Centraal Comité voor uitzending van kinderen naar buiten Begroting Rekening 1946 2.950,— 1916 2.964,50 1947 - 2.950— 1947 - 3.954,25 1948 - 4.000,— 1948 - 3.887,75 1949 - 4.500,— 1950 - 5.000,— 81

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 114