IV. 299—303. 1950. UITGAVEN Geraamd wordt voor: 8000 verpleegdagen zomerperiode2.000, 6000 winterperiode - 3.000, 5.000,— 300 Subsidies ten behoeve van de bestrijding van de tuberculose Begroting Rekening 1946 1946 2.300,- 1947 - 2.300,— 1947 - 2.300,- 1948 - 2.300,— 1948 - 2.300,- 1949 - 2.300,— 1950 - 3.800,— v Uitgetrokken wordt a. een subsidie aan de Leeuwarder vereniging tot bestrijding van de tuberculose 1800, b. een subsidie aan de plaatselijke afdeling Huizum-Lekkum-Miedum van de vereniging „Het Groene Kruis" voor tuberculosebestrijding - 500, c. een subsidie aan het consultatiebureau t.b.c. bestrijding van de Provinciale Friese Vereniging „Het Groene Kruis" (uit te keren aan Gemeentewerken voor huisvestingskosten)- 1500, Totaal3800, 301 Subsidie aan de vereniging Leeuwarder Parkherstellingsoord" Begroting Rekening 1946 1.000,— 1946 1.000,- 1947 - 1.000,— 1947 - 1.000,- 1948 - 1.000,— 1948 - 1.000,- 1949 - 1.500,— 1950 - 1.500,— Evenals voor 1949 wordt voor 1950 een subsidie ten bedrage van 1.500,uitgetrokken. In dit bedrag is begrepen een bijdrage van ƒ500,te verlenen gedurende de jaren 1949 t/m 1958 in de kosten van inrichting van een tweede Zweeds paviljoen, waarin, indien zulks nodig mocht zijn, enkele bedden kunnen worden bezet door patiënten van het stads ziekenhuis. Voor memorie wordt geraamd een bijdrage van maximaal ƒ2.000,te verlenen in het exploitatie-tekort van bedoeld paviljoen tengevolge van het in enig jaar eventueel niet bezet zijn van een of meer bedden. 302 Subsidie aan de vereniging Beatrix-oord Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 500,— 500,— 1.550,— 1.560,— 1.570,— Rekening 1946 422,19 1947 - 206,68 1948 - 1.550,— Het aantal lijders aan tuberculose is in en na de oorlog aanzienlijk toegenomen, zodat het verantwoord moet worden geacht een subsidie aan het Beatrix-oord (voorheen genaamd „Friesch Volkssanatorium") te ramen, berekend naar 2 ct. per inwoner. Naar rond 78500 inwoners wordt deze raming ƒ1.570, 303 Uitkering aan het stadsziekenhuis van de ontvangen vergoeding van buitengemeenten voor het medegebruik van het paviljoen voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten en van de opbrengst van geheven rechten voor verpleging in en vervoer naar deze inrichting Begroting Rekening 1946 10.500,— 1946 10.650,47 1947 - 9.938,— 1947 - 8.614,45 1948 - 7.688,— 1948 - 6.952,14 1949 - 6.888,— 1950 - 6.888,— 82 1950. IV 303-307. UITGAVEN Het paviljoen wordt geëxploiteerd door het stadsziekenhuis, waardoor de ontvangsten der gemeente, voortvloeiende uit de overeenkomst met andere gemeenten voor het mede gebruik van het paviljoen 5.438,de opbrengst wegens geheven rechten voor ver pleging (ƒ1.000,en die voor het vervoer met de gemeentelijke zieken-automobiel (ƒ450,aan die instelling dienen te worden uitgekeerd. Zie volgnos. 35 en 36 der ontvangsten. 303 A Subsidie aan het Instituut voor de geestelijke gezondheidszorg in Friesland Begroting Rekening 1950 1.570,— Op instigatie van de Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk is opgericht het Instituut voor de geestelijke gezondheidszorg in Friesland, hetwelk tot taak heeft een medisch-opvoedkundig bureau en een psycho-technisch laboratorium te exploiteren en voor zover nodig de nazorg voor de oud-leerlingen van het B.L.O. onder zijn hoede te nemen. Het Rijk en de provincie Friesland verlenen aan het Instituut een subsidie. Het wordt wenselijk geacht dat ook de gemeente een subsidie verleent, gebaseerd op 2 ct. per inwoner, weshalve op deze post een bedrag van ƒ1.570,wordt uitgetrokken. 304 Subsidie aan speeltuinverenigingen Begroting Rekening 1946 300,— 1946 300,— 1947 - 300,— 1947 - 300,— 1948 - 1.062,57 1948 - 2.562,22 1949 - 1.050,— 1950 - 2.550,— Evenals voorgaande jaren wordt voor de vereniging „Kinderspeeltuin Rengerspark" een subsidie van 300,uitgetrokken. Aan de speeltuinvereniging „Jong Leven" en aan de speeltuinvereniging „Het Westen" zijn kosteloos terreinen in gebruik afgestaan. Ter zake dient aan het Grondbedrijf een huurvergoeding te morden verstrekt van 108,37, resp. 55,per jaar, welke bedragen op dit volgno. worden geraamd. Aangezien het wenselijk wordt geacht aan speeltuinverenigingen, die in financiële moei lijkheden verkeren, een subsidie te verlenen, wordt op dit volgnummer in totaal 2.550, geraamd. 305 Onderhoud van openbare speelplaatsen, enz. Begroting Rekening 1946 1.560,— 1946 704,52 1947 - 2.113,— 1947 - 1.535,64 1948 - 2.431,— 1948 - 2.293,23 1949 - 9.295,— 1950 - 2.938,— onderhoud afkering kinderspeelplaats Rengerspark460, onderhoud beplanting kinderspeelplaatsen- 200, onderhoud kinderspeelplaatsen Huizum en nabij school 13- 1.600, inrichten speeltuinterrein nabij de Poppeweg („Insulinde") memorie (Het ligt in het voornemen in de loop van 1950 dit terrein in gereedheid te brengen.) 2.260, bedrijfskosten Gemeentewerken - 678, 2.938,— 306 Subsidie aan onderscheidene drankbestrijdersverenigingen Begroting 1946 275,— 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 275,— 500,— 500,— 500,— Rekening 1946 275,— 1947 - 275,— 1948 - 500,— Evenals voorgaande jaren wordt 1950 een bedrag van ƒ500,uitgetrokken. 307 Kosten van de districts schoolartsendienst Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 18.385,- 18.685,- 21.857,- 23.200,- 24.447,- Rekening 1946 19.464,44 1947 - 20.618,70 1948 - 23.779,74 83

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 115