IV 307—309A. UITGAVEN 84 1950. Voor de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en het Bildt is met toepassing van het besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Binnen landse Zaken en van Sociale Zaken dd. 27 Mei 1942 een schoolartsendienst ingesteld. De kosten van de dienst worden door de commissie van beheer geraamd als volgt: aarwedde van 2 schoolartsen (f 16.380,- 2.640,- kindertoeslag 123,- loontoelage) 19.143, reis- en verblijfkosten schoolartsen- 1.200, bureaubehoeften, drukwerk en advertentiekosten- 400, telefoonkosten - 160, kosten van huisvesting (zie volgno. 102)- 450, Ten laste van de dienst 21.353, -- Geraamd moet worden ten laste van Leeuwarden alleen: jaarwedde van een schoolverpleegster 3.054, rijwieltoelage- 40, 3.094,— Zie volgno. 44. Totaal24.447,— 308 Vergoeding aan de vereniging „Het Groene Kruiste Leeuwardenvoor hulpverschaffing aan behoeftige kraamvrouwen Begroting 1946 1.500 1947 - 1.500 1948 - 1.500 1949 - 1950 - Aangezien door „Het Groene Kruis" ten behoeve van behoeftige kraamvrouwen geen diensten meer worden verstrekt, kan dit subsidie vervallen. Rekening 1946 1.500,- 1947 - 1.500,- 1948 - 1.500,- 309 Subsidie aan de provinciale vereniging Het Groene Kruisen haar plaatselijke afdelingen Begroting Rekening 1946 2.857,— 1946 2.864,97 1947 - 2.865,— 1947 - 2.871,39 1948 - 6.285,— 1948 - 3.585,— 1949 - 6.831,— 1950 - 8.775,— Op deze post wordt uitgetrokken: a. een subsidie ten behoeve van de zuigelingenbescherming in de provincie van 1/2 cent per inwoner, is rond 390, b. een subsidie aan de plaatselijke afdeling Leeuwarden- 1.000, c. een subsidie aan de plaatselijke afdeling Huizum-Lekkum-Miedum- 2.000, d. een subsidie aan de plaatselijke afdeling Wirdum e.o- 1.200, e. een subsidie aan de plaatselijke afdeling Goutum-Hempens-Teerns - 185, een subsidie aan de provinciale afdeling ten behoeve van de exploitatie van een kraamkliniek - 4.000, Totaal8.775,— 309A Subsidie badhuis Huizum Begroting Rekening 1950 2.375,— De vereniging „Het Groene Kruis" te Huizum, Lekkum en Miedum, exploiteert te Huizum een badhuis, waarop jaarlijks een belangrijk verhes wordt geleden. Aangezien dit badhuis in het Zuiden van de stad de enige badgelegenheid is, wordt het uit een oogpunt van hygiënische gezondheidszorg van belang geacht, dat de exploitatie van het badhuis kan worden voortgezet, hetgeen zonder subsidiëring van de gemeente niet mogelijk is. 1950. IV. 309A—312. UITGAVEN Voor dit begrotingsjaar wordt het tekort geraamd op rond 2.375,—. Indien de financiële uitkomsten van het badhuis dit nodig maken, wordt het verantwoord geacht een gemeen telijk subsidie tot dit bedrag te verlenen onder nader door burgemeester en wethouders te bepalen voorwaarden (vaststelling tarieven, openstelling, e.d.). Uitgaven gemeentelijke badinrichting Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 6.070,— 9.073,— 9.800,— 9.852,— 19.363,— Rekening 1946 9.483,65 1947 - 10.544,07 1948 - 10.362,13 drukwerken, advertentiekosten e.d200, onderhoud gebouw en installatie, lonen enz.: onderhoud gebouw450, installatie - 220, loon badmeester met hulp en vervanging- 3.600, schoonmaken glasruiten- 45, verzekering tegen brandschade- 24, grond- en straatbelasting - 41, contributie bedrijfsorganisatie - 40, verven meubilair- 90, 4.510,— buitengewoon onderhoud nieuwe oliestookketel met plaatsen5.500, 6 nieuwe sproeiers- 420, 5.920,— brandstof, verlichting enz.: brandstof en verlichting3.950, waterverbruik - 950, 4.900,— ƒ15.530,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 3.833, 19.363,— Zie ontvangsten volgno. 39. Bijdrage aan de verenigingZwembad HuizumBegroting Rekening 1949 5.000,— 1948 8.624,74 1950 - 5.000,— Krachtens de grenswijzigingsbeschikking is van de gemeente Leeuwarderadeel over genomen de garantie voor betaling van rente en aflossing van een door de vereniging „Zwembad Huizum" aangegane 31/2 geldlening, per 1 Januari 1950 nog groot/25.700, Naar het zich laat aanzien zal de vereniging door ongunstige exploitatie-uitkomsten in 1949 niet in staat zijn haar verplichtingen na te komen, weshalve de gemeente gehouden is de rente en aflossing te voldoen. Voor 1950 wordt een exploitatietekort geraamd van ƒ5.000,Het wordt verantwoord geacht, indien de financiële uitkomsten van het bad dit nodig maken, een bijdrage tot dit bedrag aan de vereniging te verlenen. Kosten van het onderhoud van drinkfonteinen en van privaten en waterplaatsen Begroting Rekening 1946 772,— 1946 648,34 1947 - 865,— 1947 - 578,10 1948 - 904,— 1948 - 734,59 1949 - 885,— 1950 - 857,— 85

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 116