IV. 312—315. 1950. UITGAVEN drinkfonteinen onderhoud75, waterverbruik - 25, 100,- privaten en urinoirs: onderhoud200, waterverbruik - 200, verlichting- 150, tonnenbelasting- 25, nieuw urinoir- memorie 575,— 675,- bedrijfskosten Gemeentewerken ig2, 857,- 313 Uitgaven toilet-inrichting in de Oude Waag Begroting Rekening 1946 800— 1946 1.179,31 1947 - 1.013,— 1947 - 1.214,62 1948 - 1.504,— 1948 - 1.672,98 1949 - 1.620,— 1950 - 1.750,— De beloning van de bewaarster bedraagt 27,per week. Voor 1950 zal dit een uitgaaf vorderen van1.460, hulp schoonmaken- 90, drukwerk enz- 90, omzetbelasting- 110, 1.750,- 314 Kosten van aansluiting bij de Provinciale Keuringsdienst Begroting Rekening 1946 4.000,— 1946 3.337,88 1947 - 4.000,— 1947 - 3.777,55 1948 - 6.000,— 1948 - 5.265,65 1949 - 6.700,— 1950 - 6.700,— De begroting voor 1950 van de Provinciale Keuringsdienst voor waren was op het moment van het opmaken der gemeentebegroting nog niet gereed. Voor 1950 wordt der halve de raming voor 1949 aangehouden. 315 Uitkering aan de provincie van de geïnde rechten ingevolge de Warenwet Begroting Rekening 1946 5.000,— 1946 4.809,— 1947 - 5.000,— 1947 - 4.860,50 1948 - 5.000,— 1948 - 5.506,— 1949 - 5.000,— 1950 - 5.500,— Ingevolge het bepaalde in het Koninklijk Besluit van 22 Februari 1936 (Staatsblad no. 842), ter uitvoering van de artikelen 13, lid 2, en 33 der Warenwet (Staatsblad 1935, no. 793), is de inning van de rechten voor de Provinciale Keuringsdienst aan het gemeente bestuur opgedragen. De geïnde rechten moeten aan de provincie worden uitgekeerd. Zie volgno. 42. 86 IV, V. 319—326. 319 Bijdrage aan Hoofdstuk IV van de kapitaaldienst Zie bijlage III. 320 Bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Zie volgno. 10. 321 Onderhoud barak Schapedijkje Begroting 1946 1.130,— 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 5.814,08 5.813,— 5.813,— 1.000,— Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 171,36 202,08 65,24 127,10 114, Begroting 1949 4.000,- 1950 - 4.000,- 1950. UITGAVEN Rekening 1946 1.130, 1947 - 5.814,08 1948 - 19.992,— Rekening 1946 217,16 1947 - 182,88 1948 - 113,42 Rekening De kosten van onderhoud enz. zullen naar raming in 1950 bedragen.ƒ2.000,- Bijdrage aan Hoofdstuk IV van de kap. dienst (afschrijving) zie bijl. no. Ill - 2.000,- ƒ4.000,— HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. 324 Annuïteitenaan het Rijk verschuldigd ter zake van ontvangen voorschotten in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Begroting Rekening 1946 131.259,14 1946 131.160,10 1947 - 131.160,10 1947 - 131.173,99 1948 - 131.173,99 1948 - 116.525,76 1949 - 111.692,27 1950 - 139.308,52 Zie schuldenstaat annuïteitsleningen en volgno. 262. 325 Overige annuïteiten van geldleningen ten laste van Hoofdstuk V komende Begroting Rekening 1946 54.090,48 1946 54.090,48 1947 - 54.090,48 1947 - 54.090,48 1948 - 54.090,48 1948 - 54.090,48 1949 - 32.925,68 1950 - 101.021,88 Zie schuldenstaat annuïteitsleningen en volgno. 262. 326 Bijdragen ter tegemoetkoming in de betaling van rente en aflossing van de door de gemeente verleende voorschotten in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Begroting Rekening 1946 83.303,41 1946 88.780,12 1947 - 85.543,41 1947 - 97.220,94 1948 - 89.064,41 1948 - 87.488,69 1949 - 103.172,41 1950 - 325.343,41 Zie volgno. 47. 87

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 117