1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - van het Nederlands instituut voor volkshuisvesting en 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - De gemeente is ingevolge raadsbesluit dd. 20 December 1921 lid tegen een jaarlijkse contributie van ƒ50,welke contributie in 1934 is verlaagd tot ƒ25, Van 1940 af is op de begroting echter 100,uitgetrokken, om daarmede bij te dragen in het blijven bestaan van deze alleszins nuttige instelling. Blijkens brief dd. 6 Juli 1939 van het Instituut nl. was het gevaar van opheffing wegens gebrek aan geldmiddelen niet denkbeeldig. Ook voor dit jaar wordt weder 100,uitgetrokken. Begroting 8.959,83 16.259,83 15.849,51 15.849,46 15.849,46 1950. UITGAVEN Rekening 1946 17.919,66 1947 - 8.959,83 1948 - 38.588,55 Begroting Rekening 100,— 100,— 100,— 100,— 100,— 1946 1947 1948 100,— 100,— 100,— Kosten van het lidmaatschap van de Friese Bouwkring Begroting 1946 8,50 1947 - 8,50 1948 - 8,50 1949 - 8,50 1950 - 8,50 Rekening 1946 8,50 1947 - 8,50 1948 - 8,50 lid van deze kring tegen een jaarlijkse contributie van 8,50. Kosten van het lidmaatschap van de Nationale Woningraad Begroting 1946 1947 - 1948 - 100 1949 - 100 1950 - 100 Rekening 1946 1947 - 1948 - De gemeente is lid van de Nationale Woningraad. De contributie bedraagt 22x/2 cent per geëxploiteerde woning met een maximum van 100, Het gemeentelijk woningbedrijf heeft thans rond 1400 woningen in exploitatie, zodat de maximum contributie verschuldigd is. Kosten van de bouwpolitie Begroting Rekening 1946 23.226,— 1946 20.660,11 1947 - 23.668,— 1947 - 23.131,15 1948 - 36.908,— 1948 - 29.253,85 1949 - 37.860,— 1950 - 36.925,— jaarwedde directeur6.840, techn. hoofdambtenaar- 5.340, techn. ambtenaar le kl- 4.620, drie techn. ambtenaren - 11.340, bureau- en reiskosten - 600, onderhoud en vernieuwen meubilair - 250, reorganisatie archief- 500, kosten voortvloeiende uit de uitvoering van de Woningwet (o.m. voor het plaatsen van kentekenen bedoeld in art. 25 van deze wet) - 800, 30.290,— kosten van huisvesting en typewerk (begroting Gem. W.)- 3.000, bedrijfskosten Gemeentewerken - 3.635, 36.925,— 1 1950. V. 332—335. UITGAVEN 332 Bijdrage aan Hoofdstuk V van de kapitaaldienst ter reservering van het verschil tussen de te ontvangen en de verschuldigde annuïteit ter zake van de Pensioenfondslening Begroting Rekening 1946 2.730,17 1946 2.730,17 1947 - 2.730,17 1947 - 2.730,17 1948 - 2.730,17 1948 - 2.730,17 Zie schuldenstaat annuiteitsleningen en volgno. 262. 1949 - 9.146,05 1950 - 9.146,05 332A Bijdrage aan Hoofdstuk V van de kapitaaldienst ter vorming van een algemene reserve voor woningwetbouw Begroting Rekening 1950 8.989,75 Zie schuldenstaat annuiteitsleningen en volgno. 262. 333 Bijdrage aan Hoofdstuk V van de kapitaaldienst wegens kosten premieregeling voor woning verbetering en woningsplitsing Begroting Rekening 1949 memorie 1950 memorie Zie volgnos 645 en 716A. 334 Kosten van verificatie van kas en boeken van woningbouwverenigingen Begroting Rekening 1946 178,50 1946 228,72 1947 - 225,— 1947 - 245,45 1948 - 250,— 1948 - 245,44 1949 - 310,— 1950 - 310,— De controle van de woningbouwverenigingen „Beter Wonen" en „St. Joseph" is op gedragen aan het Verificatiebureau der Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voor dit dienstjaar dient te worden uitgetrokken een bedrag van 310, 335 Kosten van de gemeentelijke bemoeiingen in zake de woningverdeling Begroting Rekening 1946 1946 14.544,71 1947 - 13.000,— 1947 - 13.314,94 1948 - 18.222,16 1948 - 20.502,53 1949 - 22.974,— 1950 - 28.035,— Deze raming kan als volgt worden gespecificeerd: Salarissen 1 commies le kl5.340, 1 admin. ambtenaar- 3.510,(kindertoel. 556, 1 schrijver le kl- 2.754,156, 2 controleurs- 5.798,200, 1 machineschrijver- 1.290, 1 portier- 520, 19.212,— 912,— 20.124,— Presentiegelden commissieleden (niet ambtenaren): 52 vergad. van 3 leden tegen 3,per vergadering 468, 30 vergad. voorz. 1 lid beroepscommissie tegen ƒ3,p. verg. - 210, 678,— Transporteren20.802,— 89

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 118