>.v INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Per transport Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 831.064,28 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk II 831.064,28 1.265.328,35 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 361.541,85 thans voorgedragen. 361.541,85 816.390,80 1950 318.305,22 2f OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Annuïteiten van geldleningen. In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk V XIII 2 Per transport 479.132,60 240.330,40 1.442,01 237.360,19 Totaal 479.132,60 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Bijdrage aan Hoofdstuk II van de kapitaaldienst t Bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Bijdrage aan Hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst 264 Betaling van ontvangen pensioensbijdragen ten behoeve an andere openbare lichamen 265 Betaling aan bedrijven der gemeente wegens ontvangen bijdragen voor inkoop van pensioen. In totaalmemorie Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk XIIImemorie 266 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Uitkering aan het bedrijf der Gemeentewerken van e n aandeel in de algemene kosten ter zake van de kosten van adviezen enz. ten behoeve van het gemeentebestuur Kosten van verificatie van kas en boeken van de I Gemeenteontvanger Af te dragen en teruggaaf loonbelasting ingevolge het Ij „Besluit op de Loonbelasting 1940" Bijdrage aan de vorige dienst in de kosten van werken Kosten van het lidmaatschap van het Nederlands In- stituut voor Efficiency 3 1 8.305,22 818.520,761 Bijdrage aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen Terugbetaling van de voorlopige uitkeringen uit de eerste atdeling van het Gemeentefonds overeenkomstig artikel 3, onder c, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 388), sedert gewijzigd, jo. art. 5, sub 2 en 6 van het besluit van 15 Juli 943 (Staatsblad 167) betreffende de financiële verhou ding tussen het Rijk en de gemeenten Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk II Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 559.064,68 3.981,08 1 620,81 3 298,04 252.503,72 11.040,— 420.657,52 1.265.328,35 831.064,28 434.264,07 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 565.876,08 1.747,72 memorie 15.000,— 1.202,- 225.000,— 7.360,— 50,- 155,- 816.390,80 361.541,85 454.848,95 thans voorgedragen. 550.214,76 memorie 15.000,— 1.202,— 250.000,— 50,- 156, 818.520,76 318.305,22 500.215,54 h ti i i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 11