VII. 366—367. UITGAVEN 1950. HOOFDSTUK VII. Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd. 366 Grondlasten en straatbelasting Begroting 1946 34.365,80 1947 - 35.233,55 1948 - 37.144,25 1949 - 37.129,52 1950 - 41.919,09 Rekening 1946 35.293,07 1947 - 37.203,78 1948 - 37.137,07 Voor 1950 worden de grondlasten geraamd op 31.683,19. Bovendien worden ten laste van deze post gebracht de aanslagen in de straatbelasting, voorzover deze van gemeente lijke eigendommen worden geheven, ten bedrage van 10.235,90. Een groot deel dezer uitgaven zal worden terugontvangen. Zie volgno. 78. De uitgaven zijn als volgt te verdelen: Gasfabriek Electriciteitbedrijf Gemeentereiniging Woningbedrijf Grondbedrijf Gemeentewerken Ten laste van diverse particulieren en instellingen. Ten laste van de algemene dienst Totaal Grond Straat- belasting belasting 2.763,- 1.041,— 964,— - 386 48,94 - 'J - 19.951,62 - 7.507,31 - 5.500,70 - 401,33 - 1.494,18 - 478,92 903,69 - 320,03 57,06 - 101,31 31.683,19 10.235,90 367 Onderhoudverlichting, verwarming en schoonhouden van het gebouw Groot Schavernek, waarin gevestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers Begroting Rekening 1946 3.302,— 1946 3.186,45 1947 - 5.217,— 1947 - 4.458,80 1948 - 7.671,— 1948 - 6.286,73 1949 - 10.085,— 1950 - 5.762,— onderhoud gebouw600, verzekering tegen brandschade - 68, waterlevering- 80, onderhoud meubelen - 300, centrale verwarming - 240, kosten schoonhouden en stoken - 1.700, vergoeding gereedschap- 44, verlichting en verwarming- 1.100, schoonmaken glasruiten- 40, grond- en straatbelasting - 90, wit- en sauswerk - 240, herstelling dak en goten- 300, 4.802,- bedrijfskosten Gemeentewerken- 960, 5.762,— 1950. VII, VIII, 2. 368—371. UITGAVEN Kosten exploitatie barakkenkamp voormalig Ericadorp Begroting Rekening 1949 3.300,— 1948 2.603,36 1950 - 3.093,— Bij raadsbesluit van 8 Juni 1948 no. 4633, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 9 Aug. 1948 no. 21, zijn van het Rijk overgenomen drie houten en twee stenen barakken van het voormalige „Ericadorp" aan de Mr. P. J. Troelstraweg. Met betrekking tot de exploitatie van deze barakken worden voor 1950 de volgende kosten geraamd: huur terrein St. Anthony Gasthuis (174 are a ƒ4,696, Gem. Grondbedrijf (103,7 are a ƒ2,- 208, bijdrage aan Hoofdstuk VII kapitaaldienst, teneinde hieruit t.z.t. de kosten van verplichte afbraak e.d. te bestrijden (deze bijdrage wordt gesteld op de 31-/2 annuïteit van de geschatte aankoopwaarde en de overige kosten aan de aankoop verbonden)- 1-700, onderhoud enz. terreinen400, bedrijfskosten Gemeentewerken- 89, 489,— 3.093,— 370 A Bijdrage aan hoofdstuk VII van de kapitaaldienst Begroting Rekening 1950 2.426,74 Aflossing op door de gemeente verstrekte leningen. Zie volgno. 77. HOOFDSTUK VIII. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. 371 Jaarwedden en wedden der onderwijzers Begroting Rekening 1946 347.500,— 1946 473.468,39 1947 - 365.000,— 1947 - 515.566,17 1948 - 492.988,— 1948 - 522.859,11 1949 - 515.324,— 1950 - 570.362,— Geraamd wordt, dat aan onderwijzers jaarwedden in totaal zal worden uitgegeven: a. voor de vaste aan de o.l. scholen verbonden leerkrachten 548.262, b. voor tijdelijk personeel- 20.000, 568.262,— Vergoeding verplaatsingskosten ingevolge Verplaatsingskostenverorde ning (Gem. bl. 1949 no. 9) - 2.000, keuring en controle bij ziekte- 100, 570.352,— De jaarwedden en kindertoelagen van de onderwijzers worden geregeld overeenkomstig het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948. Bij raadsbesluit van 27 November 1946 no. 12, goedgekeurd bij besluit van Gedepu teerde Staten van 24 Maart 1947 no. 53, is aan de onderwijzers, die in het bezit zijn van de akte Fries een vergoeding toegekend van ƒ50,per jaar. In het hiervoren genoemde bedrag van 548.262,is voor deze vergoeding een bedrag van 250,begrepen. 105

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 126