INKOMSTEN, HOOFDSTUK III, gewone dienst HOOFDSTUK III. UITGAVEN, HOOFDSTUK III, gewone dienst. HOOFDSTUK III. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Openbare veiligheid. Bijdragen door Rijk, Provincie, gemeenten, instellingen of bijzondere personen verstrekt Ontvangst wegens ziekengelden en uitkeringen inge volge de Ongevallenwet 1921 Verhaal van pensioens- en andere bijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummers 7, 8 en 9) Opbrengst van het vergunningsrecht, bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet- Ontvangsten ter zake van de brandweer Ontvangst in verband met de uitvoering van de Rijtijden- wet en het Rijtijdenbesluit Vergoeding voor het gebruik van de schietbanen., Opbrengst van de keuring van hondekarren Bijdrage van het Rijk in de kosten van de politie Overige ontvangsten Bijdrage van het Rijk in de kosten, verbonden aan de overneming en uitvoering P.R. A. werkzaamheden Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen, 1.282,- 41.788,43 150, 10.771,56 693,— 200,— 3,50 447.000,— 39.500,68 7.879,94 2.000,— memorie 40.909,37 150, 6.055, 500, 200,— 5,- memorie 1.500,- memorie 44.640,40 150, 6.455,- 500- 200,- 5,- 626.015,05 ji 643.953,50 memorie 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. '73 74 Openbare veiligheid. Jaarwedde van de commissaris van politie Beloning van de inspecteurs, dienaars en verdere be ambten van politie, mitsgaders van de veldwachters Kleding en uitrusting der politie 76 Kosten van wachtgebouwen en bureaux, alsmede licht en brandstoffen voor die lokalen Kosten telefoon-abonnement en -gesprekken Bureaubehoeften Bewaring van gearresteerden Reisgeld voor passanten en overige uitgaven der politie 28 287 Kosten van de brandweer Onderhoud van brandkranen, brandriolen en -putten, reddingsmiddelen, enz nderhoud der lantaarns en verdere kosten der ver lichting en ter zake van verzekering, pensionnering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg- ammers 250 tot en met 259) 285 Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk III komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk komende Transporteren Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 8.952,60 468.840,50 71.013,23 21.189,15 4.950,18 7.741,38 1.558,18 5.400,93 55.994,62 8.456,77 j 55.152,39 102.545,25 4.913,31 7.505,04 9.020,40 464.303,- 42.774,— 25.565,- 5.475,— 8.400,- 2.200,— 5.000,— 68.611,35 7.874,— 64.308,89 96.376,43 4.493,22 7.461,82 824.213,53 j 811.863.11 9.365,70 487.450,— 37.692,- 21.943,— 5.450,— 4.500,- 1.600,— 6.150,— 62.850 8.271,— 95.073,— 107.306.08 4.258,06 7.316,54 859.225,38

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 12