1950. VIII, 2. 381—386. UITGAVEN 381 Bijdragen aan andere gemeenten in zake het openbaar gewoon lager onderwijs Begroting Rekening 1946 30,— 1946 18,32 1947 - 30,— 1947 - 1948 - memorie 1948 - 25,53 1949 - memorie 1950 - memorie Het valt niet te zeggen of ter zake in 1950 bijdragen verschuldigd zullen zijn, weshalve deze post voor memorie wordt uitgetrokken. Zie ook de toelichting onder volgno. 81A. 38IA Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge titel Va der Lager-onderwijswet ig2o Zie de toelichting onder volgno. 381. Begroting Rekening 1950 memorie 382 Betaling wegens over een vorige dienst te veel genoten vergoeding van het Rijk krachtens artikel 56 der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Rekening 1946 memorie 1946 1947 - memorie 1947 - 1948 - memorie 1948 - 4.109,09 1949 - 4.100,— 1950 - De afrekening over 1948 van de salarissen der onderwijzers wordt in 1950 tegemoet gezien. Aangezien minder voorschot is ontvangen, dan aan wedden is uitgekeerd, zal op dit volgnummer niets behoeven te worden geraamd. 384 Onderzoek omtrent onderwijzerssollicitanten naar vacerende betrekkingen Begroting Rekening 1946 400,— 1946 1.045,61 1947 - 500,— 1947 - 482,60 1948 - 1.000,— 1948 - 370,78 1949 - 750,— 1950 - 750,— Geraamd voor het gewoon lager onderwijs op ƒ750, 386 Betaling aan het Rijk wegens over een vorige dienst te weinig ingehouden of in rekening gebrachte pensioensbijdragen der onderwijzers Begroting Rekening 1949 memorie 1948 864,04 1950 - memorie Het is niet bekend of in 1950 uitgaven ter zake zullen plaats hebben. 112 VIII, 2, 2A. 389—391. Bijdrage aan hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst Zie bijlage III. Begroting 1950 171,27 1950. UITGAVEN Rekening 2 A. Openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs. Jaarwedden en wedden der onderwijzers Begroting Rekening 1946 69.934,— 1946 86.433,35 1947 - 69.400,— 1947 - 94.065,11 1948 - 93.533,— 1948 - 92.837,02 1949 - 93.107,— 1950 - 92.905,— De jaarwedden en kindertoelagen van de onderwijzers worden geregeld overeenkomstig het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948. De jaarwedden van de vakonderwijzers worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van de verordening op het openbaar lager onderwijs (Gem. blad 1931 no. 7), zoals deze sedert is gewijzigd. Geraamd wordt: a. voor de vaste leerkrachten aan: school no. 125.105, 2- 30.100,— 3- 28.475,— 83.680,— b. voor tijdelijk personeel- 2.700, c. voor het vakonderwijs: handwerk-onderwijzeressen- 2.500, leerkrachten lichamelijke oefening - 3.500, vergoeding ingevolge Verplaatsingskostenverordening (Gem. blad 1949 no. 9)- 500,— keuring en controle bij ziekte- 25, Totaal92.905, In de raming der jaarwedden voor het vaste personeel is ƒ150,begrepen voor ver goeding aan 3 leerkrachten voor het bezit van de akte Fries. II Kosten huishoudonderwijs Begroting Rekening 1949 5.750,— 1948 493,97 1950 - 5.850,— Geraamd wordt wegens kosten huishoudonderwijs (leerlingen scholen nos. 1 en 3): salaris leerkracht f 1-900, huur lokaliteiten- 1.000, gas, electr., water en verwarming- 1.450, ingrediënten kook- en huishoudonderwijs- 1.500, 5.850,- 113

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 130