VIII, 6. 439—443A. 439 Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften Begroting 1946 900,— 1947 - 1.500,— 1948 - 1.600,— 1949 - 4.585,— 1950 - 3.338,— Voor leermiddelen enz. wordt geraamd 2,50 per leerling. Voor 1335 leerlingen wordt dit rond ƒ3.338, 1950. UITGAVEN Rekening 1946 651,64 1947 - 1.335,93 1948 - 1.661,48 440 Kosten van advertentiën Een bedrag van 50,wordt nodig geacht. Begroting 1946 10,- 1947 - 25,- 1948 - 25,- 1949 - 50,- 1950 - 50,- Rekening 1946 J 7,36 1947 - 48,70 1948 - 24,01 44J Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen Begroting Rekening 1946 6.840,— 1946 6.989,24 1947 - 9.444,— 1947 - 11.867,93 1948 - 11.652,— 1948 - 15.997,14 1949 - 18.335,— 1950 - 22.849,— verlichting en verwarming 5.750, waterlevering- 260, verzekering tegen brandschade - 170, tonnenbelasting275, beloning schoonmaaksters, met gedeeltelijke hulp bij onderwijs en vervangen tijdens ziekte- 9.000, vergoedingen schoonmaakgereedschap - 155, 15.610, lokalen in L.O. scholen (zie volgno. 377) - 3.171, ƒ18.781,— bedrijfskosten Gemeentewerken4.068, ƒ22.849,- 442 Kosten vallende op het onderzoek omtrent sollicitanten naar vacerende betrekkingen Begroting Rekening 1946 10,— 1946 1947 - 25,— 1947 - 28,15 1948 - 40,— 1948 - 1949 - 40,— 1950 - 40,— In verband met eventuele vacatures wordt 40,geraamd. 443A Kosten van de cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan kleuterscholen Begroting Rekening 1950 8.773,— In 1938 is de gemeentelijke cursus beëindigd, aangezien hiervoor op de begroting geen gelden meer konden worden uitgetrokken. In verband met een groeiende belangstelling voor het kleuteronderwijs en de daarmede verband houdende behoefte aan personeel wordt het noodzakelijk geacht voor 1950 op nieuw gelden voor deze cursus beschikbaar te stellen. Oorspronkelijk was de cursus alleen ingesteld op de opleiding voor de acte A. Het ligt in de bedoeling met ingang van 1 Sep tember 1950 ook gelegenheid te geven tot opleiding voor de acte B. De kosten worden voor 1950 als volgt geraamd: 124 VIII, 6, 7. 443A—449. 1950. UITGAVEN Zie volgno. 109A. salarissen8.266, leermiddelen - 200, verlichting, verwarming, enz. - 307, 8.773,— 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. 448 Uitkering aan gemeenten ingevolge art. 86 (oud) der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Zie de toelichting bij volgno. 81A. 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 900,— 600 600,— 600,— memorie Rekening 1946 555,06 1947 - 231,61 1948 - 381,06 449 Vergoeding van de kosten van instandhouding van bijzondere scholen, bedoeld in art. 101 der Lager-onderwijswet 1920 r* 1946 51.666,56 1947 - 89.057,47 1948 - 112.351,96 1949 - 96 833,73 1950 - 137.267,— Ingevolge art. 55bis der L.O.-wet moet jaarlijks voor 1 Maart door de Raad het bedrag worden bepaald, dat per leerling voor de openbare scholen voor l.o., v.g.l.o. en u.l.o. in dat jaar wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten bedoeld in art. 55 onder e tot en met h en p, alsmede die van instandhouding. Naar dat bedrag per leerling moet jaarlijks op verzoek van het schoolbestuur een voorschot op de vergoeding voor de bij zondere school verleend worden van 100 berekend over het getal leerlingen in het afgelopen jaar. Rekening 1946 53 434,48 1947 - 98.440,95 1948 - 99.170,45 Gewoon lager onderwijs School Aantal leerlingen Kosten- bedrag per leerling Voorschot Voortgezet lager onderwijs Aantal leerlingen Kosten- bedrag per I leerling Rooms-Katholieke Schoolvereniging Speelmansstraat no. 1 Baljeebuurt no. 52 St. Lucia-gesticht te Rotterdam Grote Kerkstraat no. 89 Grote Kerkstraat no. 81 Vereniging voor Chr. Schoolonderwijs'. Pieter Feddesstraat no. 2 Margaretha de Heerstraat nos. Ien2 Leeuwrikstraat no. 10 Fonteinstraat no. 16 Willem Sprengerstraat no. 77 Ned. Hervormde Schoolvereniging: Druifstreek no. 721 Transvaalstraat no. 75 Leeuwarder Schoolvereniging Raadhuisplein no. 25 Veren. Leeuwarder Parkherstellingsoord: Achter de Hoven Vereniging tot stichting en instandhou ding van scholen m. d. Bijbel, te Huizum: Carel Fabritiusstraat1 Borniastraat Schoolstichting „St. Joannes de Dooper" te Huizum: Huizumerlaan Vereniging tot bevordering van Chr. Nat. Schoolonderwijs te Wirdum Wirdum R.K. Kerkbestuur te Wijtgaard: Wijtgaard Totalen 402 383 1625 447 327 56 596 304 108 51 31,93 12 835,86 - 12.229,19 - 51 886,25 - 14.272,71 - 10.441,11 - 1.788,08 - 19.030,28 - 9.706,72 - 3.448,44* - 1.628,43! ƒ137 267,07; 16 88 33 27 5 46 11 10 50,03 Voorschot 800,48 - 400,24 - 4.402,61 - 1 650,99 - 1.350,81 - 250,15 - 2.301,38 - 550,33 - 500,30 - 400,24 Zie volgno. 462. afgerond.137.267, 12.607,56 afgerond.12.608, 125

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 136