VIII, 7. 450—453A. 1950. UITGAVEN 450 Uitkering aan gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid (oud), der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Rekening 1946 1.400,— 1946 487,72 1947 - 600,— 1947 - 242,45 1948 - 500,— 1948 - 443,09 1949 - 500,— 1950 - memorie Zie de toelichting bij volgno. 8IA. 451 Vergoeding voor terreinen en gebouwen van bijzondere scholen aan besturen dier scholen, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwij swet ig20 Begroting Rekening 1946 3.105,— 1946 3.105,- 1947 - 3.105,— 1947 - 3.105,- 1948 - 3.105,— 1948 - 3.105,- 1949 - 3.105,— 1950 - 3.105,— Met toepassing van artikel 205ter der L.O.-wet 1920, hebben verschillende besturen van bijzondere scholen, die vroeger een vergoeding ingevolge art. 205 dier wet ontvingen, een afkoopsom ontvangen ten bedrage van 80 van de geschatte waarde hunner school gebouwen. Alleen aan het bestuur van het St. Lucia-gesticht te Rotterdam voor de scholen Grote Kerkstraat 89 en 81 en aan het bestuur der Vereniging tot bevordering van Chr. Nat. Schoolonderwijs te Wirdum voor de school aldaar moet een vergoeding ingevolge art. 205 der L.O.-wet 1920 worden uitgekeerd. Uitgekeerd moet worden voor: de school Grote Kerkstraat no. 89, naar een waarde van ƒ23.200, (80 van ƒ29.000,—) a 5 is1.160, de school Grote Kerkstraat no. 81 naar een getaxeerde waarde van ƒ42.450,a 5 is ƒ2.122,50, waarvan voor het lager onderwijs- 1.415, de school te Wirdum 5 van ƒ10.600,- 530, Totaal3.105,— Zie volgno. 471. 452 Kosten van verzekering van schoolgebouwen Begroting Rekening 1949 550,— 1948 630,55 1950 - 1.000,— Krachtens artikel 95 van de wet van 25 Juni 1948 (Staatsblad no. I 254) tot wijziging van de Lager-onderwij swet 1920, komen de kosten van verzekering van schoolgebouwen voor rekening van de gemeente. 453 Uitkering aan andere gemeenten in de aan schoolbesturen te betalen vergoeding, bedoeld in de artt. 205 en 20gter der Lager-onderwij swet ig20 Begroting Rekening 1946 300,— 1946 327,50 1947 - 300,— 1947 - 203,10 1948 - 300,— 1948 - 306,47 1949 - 300,— 1950 - memorie Zie de toelichting bij volgno. 81 A 453A Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge titel Va der Lager-onderwij swet ig2o Begroting Rekening 1950 1.500,— Gelet op het gemiddelde van het totaal der uitkeringen krachtens de artt. 86, 104, le lid, 205 en 205ter der Lager-onderwij swet 1920 (oud) in vorige jaren gedaan, wordt voor 1950 ter zake van de nieuwe bijdrage-regeling gerekend op een uitgaaf van rond ƒ1.500, Zie ook de toelichting bij volgno. 8IA. 126 VIII, 7. 454—455. 454 Vergoeding voor de akte Fries Begroting 1949 275,— 1950 - 275,— 1950. UITGAVEN Rekening 1948 171,15 Evenals aan de onderwijzers bij het openbaar onderwijs wordt voor de leerkrachten bij het bijzonder onderwijs voor het bezitten van de akte Fries een beloning van ƒ50, beschikbaar gesteld. Aangezien deze beloning in de pensioensgrondslag wordt opgenomen, zal het schoolbestuur per akte ter zake aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds een bijdrage hebben te verlenen van 16,1 71/2 van 50,rond ƒ5, Bij het bijzonder lager onderwijs zijn thans 5 onderwijzers werkzaam, die in het bezit zijn van de akte Fries, zodat deze post geraamd moet worden op 5 X 55,275, 454A Vergoeding verplaatsingskosten ingevolge de Verplaatsingskostenverordening Begroting Rekening 1950 1.500,— Aangezien de Verplaatsingskostenverordening (Gem. blad 1949 no. 9) op grond van het bepaalde in art. 33, tweede lid, der Lager-onderwij swet 1920 ook van toepassing is verklaard op het onderwijzend personeel bij het bijzonder lager onderwijs, dient ter zake een bedrag te worden uitgetrokken. Een bedrag van ƒ1.500,wordt hier geraamd. 455 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Begroting 1946 4.314,02 1947 - 3.409,72 1948 - 3.189,89 1949 - 2.403,39 1950 - 2.426,— Rekening 1946 4.314,02 1947 - 3.424,78 1948 - 3.322,15 Schoolvereniging Waarborg som (lager onderwijs) Rente Waarborgsom moet worden teruggegeven in St. Lucia-gesticht, Rotterdam 1.561,26 4.486 70,04 1951 e/3) - 1.338,23 4.486 - 60,03 1951 e/3) Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs - 3.658,08 3.561 - 130,26 1969 Nederl. Hervormde Schoolvereniging - 18.508,41 4.158 - 769,58 1952 Chr. Nationaal Schoolonderwijs te Wirdum 431,99 4.486 - 19,38 1951 Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Huizum 442,97 4.486 - 19,87 1951 - 3.742,50 3.534 - 132,26 1968 - 18.000,— 3.561 - 640,98 1969 Stichting „St. Joannes de Dooper" te Huizum - 7.816,86 3.67 - 286,88 1957 - 8.335,58 3.561 296,83 1970 Totaal 63.835,88 2.426,11 1 afgerond 2.426,— 127

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 137