j 409 VIII, 7, 7A. 455—463. 1950. UITGAVEN Aan de schoolbesturen moet rente worden uitgekeerd naar het bedrag aan waarborg sommen, zoals in bovenstaande lijst is aangegeven. Doordat enkele schoolbesturen de waarde van eigen grond, waarop het schoolgebouw is gesticht, in mindering hebben ge bracht op de te storten waarborgsom, is in totaal voor het gewoon lager onderwijs nog óver ƒ35.443,38. Zie volgno. 117. 460 Bijdrage aan hoofdstuk VIII J van de kapitaaldienst Zie bijlage no. III. Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1.456,— 1.472 1.653,70 1.255,95 2.645,60 Rekening 1946 1.472,— 1947 - 1.472,— 1948 - 19.949,95 460A Bijdrage aan hoofdstuk XVI van de kapitaaldienst Begroting 1950 212,50 Zie bijlage no. III. 7A. Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs. Rekening 461 Vergoeding aan schoolbesturen, als bedoeld in artikel loibis der Lager-onderwijswet 1920 Begroting 1946 7.315,35 1947 - 5.807,89 1948 - 5.104,25 1949 - 4.000,— 1950 - 4.800,— Rekening 1946 1947 - 1948 - Ingevolge artikel lOlfe der Lager-onderwijswet 1920 zoals dit artikel voor 1949 voor het eerst toepassing moest vinden bepaalt de Gemeenteraad voor 1 Maart van elk jaar voor elke daarvoor in aanmerking komende soort van scholen het getal weke lijkse lesuren, gedurende hetwelk vakonderwijs zal worden gegeven, te berekenen aan de hand van het per week te geven aantal uren vakonderwijs en het aantal verplichte leerkrachten. De besturen van bijzondere scholen hebben aanspraak op een vergoeding voor het vakpersoneel, welke vergoeding bepaald wordt met inachtneming van het vorenbedoeld getal wekelijkse lesuren, vermenigvuldigd met het getal verplichte leerkrachten en een beloning, waarop de vakonderwijzers volgens de gemeentelijke salarisregeling aanspraak zouden hebben gemaakt, indien zij in dienst van de gemeente waren geweest. Aan het 5e lid van artikel lOlèz's ontlenen de schoolbesturen hun aanspraak op toe kenning van een voorschot. Aangezien de gemeentelijke salarisregeling nog herzien moet worden is op deze post een bedrag geraamd ongeveer overeenkomende met de thans bekende cijfers voor 1949. 637,82 2.499,11 1.733,94 462 Vergoeding van de kosten van instandhouding van bijzondere scholen, bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920 Zie de toelichting bij volgno. 449. 463 Kosten van verzekering van schoolgebouwen Zie de toelichting bij volgno. 452. Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 8.414,92 10.168,80 13.335,— 14.487,12 12.608,— Begroting 1949 60,— 1950 - 100,— Rekening 1946 8.390,39 1947 - 12.492,15 1948 - 8.295,60 Rekening 1943 52,99 128 VIII, 9. 467470. 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Uitkering aan gemeenten ingevolge art. 86 oud) der Lager-onderwijswet 1920 Zie de toelichting bij volgno. 81A. Begroting 1946 100,— 1947 - 100,— 1948 - 100,— 1949 - 150, 1950 - memorie 1950. UITGAVEN Rekening 1946 131,26 1947 - 182,84 1948 - 209,02 Vergoeding aan schoolbesturen als bedoeld in art. 10ibis der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Rekening 1946 9.083,87 1946 8.780,34 1947 - 9.798,— 1947 - 10.510,80 1948 - 12.945,19 1948 - 13.061,33 1949 - 15.000,— Zie de toelichting bij volgno. 461. 1950 - 16.000, Vergoeding van de kosten van instandhouding van bijzondere scholen, bedoeld in art. 101 der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Rekening 1946 9.848,70 1946 9.904,50 1947 - 15.087,50 1947 - 15.040,48 1948 - 19.646,09 1948 - 18.180,81 1949 - 19.159,68 1950 - 21.095,— Ingevolge art. 55bis der L.O.- wet moet jaarlijks voor 1 Maart door de Raad het bedrag worden bepaald, dat per leerling voor de openbare scholen voor l.o., v.g.l.o. en u.l.o. in dat jaar wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in art. 55 onder e tot en met h en p, alsmede die van instandhouding. Naar dat bedrag per leerling moet jaarlijks op verzoek van het schoolbestuur een voorschot op de vergoeding voor de bij zondere school verleend worden van 100 berekend over het getal leerlingen in het afgelopen jaar. Aan de hand van de thans bekende gegevens moeten die voorschotten voor het bijzonder uitgebreid lager onderwijs als volgt worden geraamd: Rooms-Katholieke Schoolvereniging Tweebaksmarkt no. 44 St. Lucia-Gesticht, Rotterdam Grote Kerkstraat no. 81 Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs'. Margaretha de Heerstraat no. 1 Margaretha de Heerstraat no. 2 Aantal leerlingen Kosten- bedrag per leerling Voorschot 74 36,56 2.705,44 94 - 3.436,64 - 14.953,04 Totaal 21.095,12 1 afgerond..../ 21.095, 470 Uitkering aan gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid (oud), der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Rekening 1946 25,— 1946 38,53 1947 - 50,— 1947 - 36,95 1948 - 50,— 1948 - 27,03 1949 - 100,— 1950 - memorie Zie de toelichting bij volgno. 81A. 129

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 138