471 1950. VIII, 9. 471-475. UITGAVEN Vergoeding voor terreinen en gebouwen van bijzondere scholen aan besturen dier scholen, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Rekening 1946 707,50 1946 707,50 1947 - 707,50 1947 - 1948 - 707,50 1948 - 1949 - 707,50 1950 - 707,50 Uitgekeerd moet worden aan het St. Lucia-Gesticht te Rotterdam voor de school Grote Kerkstraat no. 81, naar een getaxeerde waarde van ƒ42.450,a 5 2.122,50, waarvan voor het uitgebreid lager onderwijs 707,50. 707,50 707,50 472 Kosten van verzekering van schoolgebouwen Zie toelichting bij volgno. 452. Begroting 1949 200,— 1950 - 200,— Rekening 1948 102,66 473 Uitkering aan andere gemeenten in de aan schoolbesturen te betalen vergoeding, bedoeld in de artt. 205 en 2C>5ter der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Rekening 1946 80,— 1946 227,99 1947 - 80,— 1947 - 201,93 1948 - 200,— 1948 - 211,42 1949 - 200,— 1950 Zie de toelichting bij volgno. 81A. memorie 473A Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Rekening 1950 600,— Gelet op het gemiddelde van het totaal der uitkeringen krachtens de artt. 86, 104, le lid, 205 en 205ter der Lager-onderwijswet 1920 (oud) in vorige jaren gedaan, wordt voor 1950 ter zake van de nieuwe bijdrage-regeling gerekend op een uitgaaf van rond ƒ600, Zie ook de toelichting onder volgno. 81A. 474 Vergoeding voor de akte Fries Begroting Rekening 1949 55,1948 55,33 1950 - 55,— Bij het bijzonder uitgebreid lager onderwijs is 1 leerkracht werkzaam, die in het bezit is van de akte Fries. Zie toelichting bij volgno. 454. 474A Vergoeding verplaatsingskosten ingevolge de Verplaatsingskostenverordening Begroting Rekening 1950 600,— Zie de toelichting bij volgno. 454A. Een bedrag van ƒ600,wordt voldoende geacht. Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Begroting Rekening 1946 76,53 1946 76,53 1947 - 71,37 1947 - 71,37 1948 - 70,56 1948 - 70,56 1949 - 70,56 1950 - 545,— 130 1950. VIII, 9, 10, 11. 475—482. UITGAVEN Schoolvereniging Waarborg som (u.l.o.) 0/ /O Rente Waarborgsom moet worden teruggegeven in St. Lucia-Gesticht, Rotterdam Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs 669,11 975,12 - 13.314,— 4.486 4.158 3.561 afgerond 30,02 40,54 474,11 1951 (Va) 1951 (70 1970 14.958,23 544,67 544,- Aan de schoolbesturen moet rente worden uitgekeerd naar het bedrag aan waarborg sommen, zoals in bovenstaande lijst is aangegeven. Doordat een schoolbestuur de waarde van eigen grond, waarop het schoolgebouw is gesticht, in mindering heeft gebracht op de te storten waarborgsom, is in totaal voor het uitgebreid lager onderwijs nog over 14.629,73. Zie volgno. 126. 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. 480 Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge art. 25, vijfde lid, van het Koninklijk van 22 October 1923 Staatsblad no. 489) Begroting 1946 45,— 1947 - 45,— 1948 - 60,— 1949 - 85,— Zie de toelichting onder volgno. 81A. 1950 - memorie Besluit Rekening 1946 110,16 1947 - 81,23 1948 - 45,— 480A Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge titel Va der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Rekening 1950 150,— Ter zake wordt op een uitgaaf van ƒ150,gerekend. Zie ook de toelichting onder volgno. 81A. 481 Bijdrage in de kosten van uit deze gemeente afkomstige leerlingen van het Instituut voor doofstommen te Groningen Begroting Rekening 1946 memorie 1946 1947 - memorie 1947 - 1948 - memorie 1948 - 1949 - memorie 1950 - memorie In verband met het raadsbesluit d.d. 9 Juli 1918 is voor dit doel een post op de begroting aangebracht. Er zijn, voor zover bekend, thans geen leerhngen uit deze gemeente in het instituut opgenomen, waarom de post voor memorie wordt uitgetrokken. 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. 482 Subsidiën in het belang van het bijzonder voorbereidend lager onderwijs Begroting Rekening 1946 6.000,— 1946 5.341,67 1947 - 7.200,— 1947 - 8.403,15 1948 - 12.600,— 1948 - 12.797,63 1949 - 19.950,— 1950 - 21.000,— Bij de begroting voor het dienstjaar 1949 werd aan de besturen van kleuterschoolver enigingen een subsidie toegekend van 1.050,- voor elke, ter beoordeling van het gemeente bestuur, bevoegde leerkracht op iedere 45 kinderen tot een maximum van ƒ5.250,per school per jaar. Gelet op de subsidie-aanvragen voor 1950 en de daarbij overgelegde begrotingen wordt het billijk geacht, het subsidie voor 1950 vast te stellen op ƒ1.500, per bevoegde leerkracht op iedere 45 kinderen, tot een maximum van 7.500,per school per jaar. 131

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 139