- - t, - - 7-«.-war I s s o INKOMSTEN. HOOFDSTUK III, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK III, gewone dienst Nadelig slot van Hoofdstuk III p Jp OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Per transport Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedra gen. 549.269,11 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk III 549.269,11 841.268,03 675.834.42 675.834,42 822.486,11 697.403,96 B: OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport 21 Bijdrage aan Hoofdstuk III van de kapitaaldienst Bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Kosten van het lidmaatschap van de Koninklijke I Nederlandse Toeristenbond A. N. W. B ■9 Subsidie aan de vereniging „Pro Juventute" 29. Subsidie aan de afdeling Friesland van het „Neder lands Genootschap tot zedelijke verbetering van ge vangenen" gevestigd te Leeuwarden 29: Uitkering aan het Rijk, in verband met het ontvangen vergunningsrecht, bedoeld in art. 8 der Bioscoopwet Kosten wegens keuring van trekhonden 293 294 Kosten van de schietbanen Kosten van bijzondere verkeersmaatregelen Kosten commissie tot wering van baldadigheid 697.403,# 868.221,3S Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 13