VIII, 11, 12. 482—485. In verband hiermede kunnen de volgende posten worden geraamd: St. Luciagesticht te Rotterdam ten behoeve van de R.K. kleuterschool te Leeuwarden7.500, Vereniging voor Chr. kleuteronderwijs te Leeuwarden- 10.500, R.K. fröbelschool te Huizum - 4.500, Vereniging voor Chr. kleuteronderwijs te Huizum- 3.000, Kleuterschool te Lekkum- 1.5C0, Kleuterschool „Huizum-West" - 3.000, Totaal30.000,— 1950. UITGAVEN 12. Lager onderwijs (niet vallende onder de 1 t/m 11). 483 Kosten van de lagere avondhandelsschool Begroting Rekening 1946 7.453,— 1946 8.039,90 1947 - 6.152,— 1947 - 7.950,85 1948 - 13.250,— 1948 - 13.064,11 1949 - 13.200,— 1950 - 13.200,— De kosten hiervoor worden geraamd als volgt: salarissen van directeur en leraren 12.280, leermiddelen en boeken- 750, diverse uitgaven (o.a. advertentiekosten) - 170, Totaal13.200,— De salarissen zijn geregeld bij raadsbesluit dd. 29 October 1947, no. 3441. Het reglement voor deze school is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 28 October 1924 (Gemeenteblad 1924 no. 24) gewijzigd bij raadsbesluiten d.d. 18 Juni 1929 (Gemeenteblad 1929 no. 19) en 11 Augustus 1937 (Gemeenteblad 1937 no. 28). Het leerplan van de school is zodanig gewijzigd, dat het voldoet aan de eisen voor het middenstandsdiploma, bedoeld in de vestigingseisen volgens de Vestigingswet-kleinbedrijf. 484 Kosten van het plaatselijk schooltoezicht Begroting Rekening 1946 200,— 1946 200,— 1947 - 200,— 1947 - 200,— 1948 - 200,— 1948 - 200,— 1949 - 200,— 1950 - 200,— Een bedrag van ƒ200,wordt aan de commissie uitgekeerd ter vergoeding van diverse onkosten. 485 Kosten der commissies tot wering van schoolverzuim Begroting Rekening 1946 915,— 1946 585,59 1947 - 915,- 1947 - 671,17 1948 - 915,— 1948 - 717,74 1949 - 765.— 1950 - 765,— De leden der commissie voor het stedelijk gedeelte der gemeente genieten een presentie geld van ƒ1,50 per vergadering, met een maximum van ƒ100,per jaar, terwijl de be loning van de secretaris is bepaald op 300,per jaar. De commissie bestaat uit 5 leden; gerekend wordt, dat aan presentiegeld nodig is beloning secretaris drukwerken e.d Voor de commissie voor het overige deel der gemeente wordt beschikbaar gesteld (presentiegeld ƒ150,drukwerken e.d. 25, 250,- - 300,— - 40,— - 175,— 765,— 132 VIII, 12. 487—493. 1950. UITGAVEN 487 Verstrekking van gemeentewege van voeding en kleding aan schoolgaande kinderen Begroting 1946 150,— 1947 - 3.500,— 1948 - 1.060,— 1949 - 942,— 1950 - 500,— Rekening 1946 1947 1948 255,39 3.246,39 1.505,57 De post wordt op de begroting aangebracht ingevolge raadsbesluit d.d. 27 Augustus 1901, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 19 December 1901, no. 71. Het ligt in het voornemen zo nodig gedurende de maanden Januari tot en met Maart en December aan de daarvoor in aanmerking komende kinderen op zes dagen per week een warme maaltijd te verstrekken. De kosten voor 1950 worden geraamd op ƒ500, 488 Subsidiën aan verenigingen in het belang van de voeding en kleding van schoolgaande kinderen Begroting Rekening 1946 720,— 1946 - 1947 - 720,— 1947 - - 1948 - memorie 1948 - 1949 - memorie Voor 1950 wordt deze post pro memorie geraamd. 1950 - memorie 489 Subsidie aan het bestuur van het schoolfonds voor schipperskinderen in Friesland Begroting 1946 22,50 1947 - 22,50 1948 - 22,50 1949 - 22,50 1950 - 22,50 Evenals vorige jaren wordt een subsidie van 22,50 uitgetrokken. Rekening 1946 22,50 1947 - 22,50 1948 - 22,50 490 Uitgaven als bedoeld in art. 13 der Lager-onderwijswet 1920 Begroting Rekening 1946 25,— 1946 16,67 1947 - memorie 1947 - 1948 - memorie 1948 - 1949 - memorie 1950 - 500 Tengevolge van de per 1 Juli 1948 van kracht geworden wijziging van de Lager- onderwijswet 1920 kan op ruimere schaal een tegemoetkoming in de vervoerskosten worden verleend. Ter zake wordt gerekend op een uitgaaf van ƒ500, 492 Kosten Nederlandse Onderwijsfilm Begroting 1946 1947 - 1948 - 1.286; 1949 3.580; 1950 - 2.775: Rekening 1946 1947 1948 1.386,61 Ten behoeve van het filmonderwijs op de openbare en de bijzondere scholen zal door de gemeente aan de Nederlandse Onderwijsfilm een bedrag van 0,25 per leerling ver schuldigd zijn. Rekening houdende met een aantal leerlingen van 11100, zal derhalve op deze post worden uitgetrokken 11100 X 0,25 is rond ƒ2.775, 493 Kosten van zwemonderricht Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 300,— 300,— 12.500,— 14.000,— 14.550,— Rekening 1946 1947 1948 Sedert jaren genieten de leerlingen van de hogere klassen van de lagere scholen en van de U.L.O. te Huizum, in het zwembad aldaar, zwemonderricht. Voor 1950 wordt op dit volgnummer terzake ƒ150,uitgetrokken. Het genieten van zwemonderricht door leerlingen uit de 5e klasse en hoger van alle 182,75 150,25 2.649,10 133

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 140