1950. VIII, 12, 13. 493—494. UITGAVEN scholen voor l.o., v.g.l.o. en b.l.o., zowel openbaar als bijzonder, wordt uitermate wenselijk geacht. Dit zwemonderricht, te geven in de hier ter stede aanwezige overdekte zweminrichting, zal voor 3600 leerlingen, gerekend naar 20 zwemlessen per jaar en een tarief van 20 ct. per leerling per les, een uitgave medebrengen van rond 14.400,welke bedrag hier wordt uitgetrokken. Totaal op dit volgnummer 14.550, 13. Middelbaar onderwijs. 494 Kosten der gemeentelijke hogere burgerschool met vijf-jarige cursus H.B.S.-A Begroting Rekening 1946 76.659,— 1946 87.785,20 1947 - 85.148,— 1947 - 92.430,80 1948 - 104.686,1948 - 103.640,18 1949 - 110.084,— 1950 - 110.106,— a. Jaarwedden van directeur, leraren en beambten90.624, De jaarwedden worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, (K.B. 20/6/'49 Stbl. J 261). Bij raadsbesluit van 21 Juli 1937 is de gemeentelijke H.B.S. met 3-jarige cursus en hogere handelsschool omgezet in een H.B.S.-A met 5-jarige cursus. b. Vergoeding verplaatsingskosten ingevolge Verplaatsingskostenverordening - 1.000, keuring en controle bij ziekte (Gem.blad 1949 no. 9) - 25, c. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van directeuren, leraren en beambten onderhoud gebouw: gewoon onderhoud school en con ciërgewoning 850, stukadoorswerken - 120, schoonmaken glasruiten - 40, vernieuwing gebroken ruiten- 60, bliksembeveiliging- 35, tonnenbelasting- 9, 1.114,— buitengewone werkzaamheden lambrizeringen verven en muren sauzen in 6 leslokalen1.440, nieuwe dakgoten- 1.320, 2.760,— 3.874,- bedrijfskosten Gemeentewerken- 659, d. Erfpacht en huur van terreinen e. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der lokalen, zomede die van water- en krachtverbruik verlichting 400, verwarming- 2.300, waterlevering- 120, verzekering tegen brandschade- 115, veeg- en schoonmaakmateriaal- 25, kosten schoonhouden en stoken centrale ver warming - 1.700, vergoeding gereedschap - 90, 4.750,- 4.533,— bedrijfskosten Gemeentewerken808, 5.558,— Transporteren101.740, 134 1950. UITGAVEN bedrijfskosten Gemeentewerken Administratie-, druk- en advertentiekosten en kosten ouderavonden Samen Kosten van de middelbare school en hogere burgerschool voor meisjes a. Jaarwedde van directeur, leraren en beambten De jaarwedden worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 (K.B. 20/6/'49 Stbl. J. 261). b. Vergoeding verplaatsingskosten ingevolge Verplaatsingskosten verordening (Gem. blad 1949 no. 9) keuring en controle bij ziekte c. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van directeuren, leraren en beambten: schoolgebouw: gewoon onderhoud gebouw stukadoorswerken schoonmaken glasruiten vernieuwing gebroken ruiten onderhoud tuin buitengewoon onderhoud bijverven van enige lokalen verbeteren verlichting vervangen ketel centrale verwarming Transporteren

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 141