VIII, 13. 495. 1950. UIT GAVEN Transport5.010, 110.506,- gymnastieklokaal gewoon onderhoud gebouw vernieuwing gebroken ruiten schoonmaken glasruiten 175,- 10,- 15,— 200,- 5.210,— bedrijfskosten Gemeentewerken - 1.094, 6.304,— d. Erfpacht en huur van terreinen Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zomede die van water- en krachtverbruik schoolgebouw: verlichting en verwarming 1.970, waterlevering- 120, verzekering tegen brandschade- 110, vergoeding schoonmaakgereedschap- 81, hulp schoonmaak localiteiten- 1.360, gymnastieklokaal verlichting en verwarming waterlevering verzekering tegen brandschade beloning voor het schoonmaken vergoeding schoonmaakgereedschap veegmateriaal -ƒ 3.641,- 430,— 25,— 18,— 560,— 18, 30,— - 1.081, bedrijfskosten Gemeentewerken -ƒ 4.722,- - 992,- 5.714,- Aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen, werktuigen en verdere hulpmiddelen voor het onderwijs: voor leermiddelen enz., w.o. nieuw spelmateriaal voor licha melijke oefening1.000, aanvulling instrumentarium- 400, uitbreiding en vernieuwing schoolbibliotheek - 200, onderhoud leermiddelen en schoolmeubelen: schoolgebouw: onderhoud markiezen gordijnen centrale verwarming leermiddelen 250,— 60,— 100,— 120,— -ƒ 530,- gymnastieklokaal onderhoud meubelen en gordijnen kachels 60,— 60,— 120,— buitengewoon onderhoud aanschaffen gebruikte piano1.100, aanschaffen 15 nieuwe banken- 1.200, lakken banken in 3 lokalen - 720, - 3.020,— Transporteren 3.670,1.600,122.524, 136 Jfe» HU 1950. VIII, 13. 495—498. UITGAVEN Transport3.670,—1.600,— 122.524,— bedrijfskosten Gemeentewerken- 771, 4.441,— 6.041,— g. Administratie-, druk- en advertentiekosten en kosten ouderavonden750,- Samen129.315, De verordening op de Middelbare School en Hogere Burgerschool voor Meisjes is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 23 Juli 1935 (Gemeenteblad 1935, no. 34), gewijzigd bij raadsbesluiten d.d. 10 October 1937 (Gemeenteblad 1937, no. 33), 28 Maart 1938 (Gemeenteblad 1938, no. 10) en van 20 December 1939 (Gemeenteblad 1939, no. 29). 496 Kosten van de plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs Begroting Rekening 1946 50,— 1946 50,- 1947 - 50,— 1947 - 50,- 1948 - 100,— 1948 - 100,- 1949 - 100,— 1950 - 100,— Voor bestrijding van de onkosten der commissie wordt een jaarlijkse toelage van 100, geraamd. 497 Bijdrage aan andere gemeenten in de kosten der van Rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke hogere burgerscholen als bedoeld in art. 3Óquater der Middelbaar-onderwijswet Begroting Rekening 1946 memorie 1946 1947 - memorie 1947 - 1948 - memorie 1948 - 1949 - memorie 1950 - memorie Krachtens het bepaalde bij artikel 36 quater der Middelbaar-onderwijswet, is iedere gemeente, welke geen hogere burgerschool met overeenkomstige cursus in stand houdt, verplicht een bijdrage te verlenen in de kosten van elke van Rijkswege gesubsidiëerde gemeentelijke hogere burgerschool, tot welke leerlingen zijn toegelaten, wier ouders of voogden of die, bij meerderjarigheid, zelf in de gemeente hoofdverblijf hebben. In de laatste jaren is op deze post niets uitgegeven, waarom de raming pro memorie geschiedt. 498 Bijdrage in de kosten van Rijks hogere burgerscholenals bedoeld in art. 3Óquater der Middelbaar-onderwijswet Begroting Rekening 1946 28.670,— 1946 34.517,69 1947 - 33.682,— 1947 - 40.350,68 1948 - 40.965,— 1948 - 41.299,68 1949 - 37.560,— 1950 - 35.230,— In tegenstelling met de destijds bij het gemeentebestuur heersende opvatting, is bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1937, no. 32, in beroep beslist, dat de gemeente voor de mannelijke leerlingen van Rijks Hogere Burgerscholen een bijdrage verschuldigd is. Het aantal, uit Leeuwarden afkomstige, mannelijke leerlingen, dat een dezer inrichtingen op 15 September 1949 vermoedelijk zal bezoeken, wordt geraamd op 255. Het bedrag per leerling is voor de jaren 1947 t/m 1951 vastgesteld op ƒ380,terwijl het schoolgeld wordt geraamd op/70,per leerling. De door Leeuwarden verschuldigde bijdrage zal dus naar schatting bedragen 1/2 X 255 X 380,ƒ70,39.525, verminderd met een bedrag ad 4.292,81, zijnde 4,68848%'van de geschatte waarde van het gemeentelijke gebouw en terrein der R.H.B.S. te Leeuwarden, of in totaal rond 35.230,—. 137

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 142