499 1950. VIII, 13. 499—508. UITGAVEN Restitutie aan het Rijk van te veel ontvangen voorschot op de vergoeding ever vorige jaren ten behoeve van het middelbaar onderwijs Begroting Rekening 1946 memorie 1946 1.139,10 1947 - memorie 1947 - 4.638,55 1948 - memorie 1948 - 268,76 1949 - memorie 1950 - memorie Niet bekend is, of op deze post een bedrag zal moeten worden uitgegeven. 500 Kosten voor vakscholen Begroting Rekening 1946 3.466,— 1946 3.950,29 1947 - 3.418,— 1947 - 3.475,35 1948 - 3.950,— 1948 - 4.022,96 1949 - 3.950,— 1950 - 4.675,— Middelbare Avondhandelsschool Salarissen van directeur en leraren 4.375, leermiddelen en boeken - 200, diverse uitgaven (waaronder advertentiekosten)- 100, 4.675,— Het reglement van deze school is vastgesteld bij raadsbesluit van 7 September 1915 en sindsdien gewijzigd bij raadsbesluiten van 27 September 1927 (Gemeenteblad 1927, no. 11, tekst-uitgave), 18 Juni 1929 (Gemeenteblad 1929 no. 19), 28 Juli 1931 (Gemeenteblad 1931 no. 12), 11 Juli 1933 (Gemeenteblad 1933 no. 10) en 9 Maart 1938 (Gemeenteblad 1938 no. 7). 501 Subsidie Fryske Akademy ten behoeve van leergangen voor opleiding middelbaar onderwijs v - Begroting Rekening 1946 1946 ,- 1947 - 333,— 1947 - 333,- 1948 - 1.000,— 1948 - 1.000,- 1949 - 1.400,— 1950 - 1.600, Verwacht wordt, dat ook voor het cursusjaar 1950/'51 aan subsidie dringend behoefte zal zijn, weshalve op deze post ƒ1.600,wordt uitgetrokken, gelijk aan het wegens het gebruik maken van schoollokalen verschuldigde bedrag. 507 Bijdrage aan hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Begroting Rekening 1946 265,15 1946 265,15 1 A^n Zie volgno. 10. 1947 - 572,83 1947 - 416,14 1948 - 510,99 1948 - 406,32 1949 - 357,— 1950 - 132,— 508 Bijdrage aan de vorige dienst in de kosten van werken Begroting Rekening 1946 2.028,— 1946 2.028,— 1947 - 1.521,— 1947 - 1.521, 1948 - 1.014,— 1948 - 1.014,— 1949 - 507,— 1950 - 138 1950. VIII, 14. 509. UITGAVEN 14. Hoger onderwijs. Kosten van de gymnasia Begroting Rekening 1946 70.710,— 1946 94.173,— 1947 - 89.247,— 1947 - 101.413,68 1948 - 112.295,— 1948 - 109.486,87 1949 - 105.376,— 1950 - 111.680,— a. Jaarwedden van rectoren, leraren en beambten 97.365, b. Vergoeding verplaatsingskosten ingevolge Verplaatsingskostenverordening (Gem. blad 1949 no. 9) - 2.000, keuring en controle bij ziekte- 25, c. Huur en kosten van instandhouding der schoollokalen en woningen van rectoren, leraren en beambten: gewoon onderhoud gebouw600, schoonmaken glasruiten - 80, onderhoud tuin- 300, vernieuwing gebroken ruiten- 60, bliksembeveiliging- 40, 1.080,- bedrijfskosten Gemeentewerken- 403, 1.483.— d. Erfpacht en huur van terreinen- e. Kosten van verlichting, verwarming en schoonmaak der schoollokalen, zomede die van water- en krachtverbruik: verlichting en verwarming 2.550, beloning van de stoker- 500, waterlevering- 110, verzekering tegen brandschade- 158, vergoeding gereedschap- 134, hulp schoonmaken- 2.700, verzekering tegen inbraak en brandschade van goederen in bruikleen- 51, 6.203,— bedrijfskostén Gemeentewerken- 1.489, 7.692,— Aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen, werktuigen en hulp middelen voor het onderwijs: voor leermiddelen enz., w. o. nieuw spelmateriaal voor lichamelijke oefening onderhoud leermiddelen en schoolmeubelen: gewoon onderhoud meubelen120, onderhoud gordijnen- 60, centrale verwarming- 120, lakken banken in 3 lokalen- 720, 1.020,— bedrijfskosten Gemeentewerken- 245, g. Administratie-, druk-, advertentiekosten, kosten ouderavonden h. Kosten van het college van curatoren 1.000,— 1.265,— 750,— 100,— 111.680,- De jaarwedden worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Bezoldigings besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 (K.B. 20/6'49, Stbl. J 261). De verordening voor het gymnasium is vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 28 Mei 1935 (Gemeenteblad 1935 no. 19), gewijzigd bij raadsbesluiten van 16 December 1936 (Gemeenteblad 1936 no. 38), 28 Maart 1938 (Gemeenteblad 1938 no. 11) en 20 De cember 1939 (Gemeenteblad 1939 no. 28). 139

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 143