VIII, 14, 15. 514A—517. 1950. UITGAVEN 5I4A Bijdrage aan hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Zie toelichting volgno. 10. 15. Nijverheidsonderwijs. 515 Subsidie voor scholen voor het lager nijverheidsonderwijs christelijk landbouwhuishoudonderwijs - 242, Samen 128.806, Het voorschot op het subsidie voor deze onderwijs-inrichtingen is geraamd overeen komstig de door de besturen dier scholen ingezonden begrotingen. Krachtens het bepaalde in artikel 25, 3e lid, der Nijverheidsonderwijswet verleent de gemeente van vestiging een subsidie van 30 in de netto-kosten van het lager nijver heidsonderwijs. 515 A Subsidie Nederlands Instituut voor opleiding van leerkrachten bij het nijverheidsonderwijs Bij raadsbesluit van 23 April 1947 no. 1209 is het oprichten van een cursus voor opleiding van leerkrachten bij het nijverheidsonderwijs nodig geoordeeld. Krachtens het bepaalde in de nijverheidsonderwijswet verleent de gemeente van vestiging een subsidie van 30 in de netto-kosten van de hier bedoelde opleiding. Ingevolge artikel 25, 4e lid, der Nijverheidsonderwijswet, moet voor leerlingen, afkomstig uit andere gemeenten dan die, waarin de lagere nijverheidsschool is gevestigd, tenzij aldaar een gelijksoortige inrichting van onderwijs bestaat, door de gemeente van afkomst een bijdrage worden verleend van 20 der netto kosten, welke gemiddeld per leerling aan die inrichting zijn ten koste gelegd. In verband met de uitgaven over de laatste jaren geraamd op 900, 517 Subsidie voor scholen voor het middelbaar nijverheidsonderwijs Krachtens het bepaalde in artikel 25, 3e lid, der Nijverheidsonderwijswet verleent de gemeente van vestiging een subsidie van 25 in de netto-kosten van het middelbaar nij verheidsonderwij s Het voorschot op het subsidie is geraamd overeenkomstig de door het bestuur der Vereniging voor Middelbaar Technisch- en Ambachtsonderwijs ingezonden begroting. 140 VIII, 15, 16. 517—522. 1950. UITGAVEN c. Fryske Akademy (Voortgezet Bouwkunst Onderwijs)1.100, Bij raadsbesluit van 10 Maart 1948 is ten behoeve van de cursus voor voortgezet bouwkunstonderwijs, uitgaande van de Fryske Akademy te Leeuwarden, afgegeven de bij art. 25, 2e lid der Nijverheidsonderwijswet bedoelde verklaring. Op de begroting voor 1950 moet ter zake worden geraamd 25 der nettokosten ad ƒ4.400,is rond ƒ1.100, Totaal van dit volgnummer ƒ48.750,4.500,(-ƒ1.100,ƒ54.350, Voor het middelbaar nijverheidsonderwijs geldt hetzelfde als ten aanzien van het lager nijverheidsonderwijs is opgemerkt, met dien verstande, dat hiervoor 15 van de netto- kosten per leerling is verschuldigd. Voor 1950 wordt ƒ600,geraamd. Voor 1950 wordt een bedrag van 500,geraamd. De bijdrage wordt verleend ingevolge artikel 39, 3e lid, der Nijverheidsonderwijswet. 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (niet vallende onder de 1 t/m 15). Zie volgno. 154. 521 Distributie van leermiddelen ten behoeve van het onderwijs De jaarwedde van de ambtenaar, belast met de distributie van de leermiddelen, kan met inbegrip van de incorporatie van de toelagen, bedoeld in de thans vervallen voor lopige maatregelen met betrekking tot de verbetering van de financiële positie van het gemeentepersoneel, worden gesteld op ƒ1.140,Wegens overige kosten wordt 25, geraamd. 522 Studiefonds voor begaafde kinderen van on- Het ligt in het voornemen het beheer van dit fonds op te dragen aan een daartoe in het leven te roepen stichting. De middelen van dit fonds, waarin de gemeente jaarlijks 10.000,— stort, zullen strekken om begaafde kinderen van on- of minvermogende ouders de studie aan scholen voor M.O. en dergelijke financieel mogelijk te maken. 141 Begroting 1949 1950 - 126, Rekening 1948 84,33 Begroting Rekening 1946 87.382,— 1946 94.722,90 1947 - 104.898,— 1947 - 111.911,22 1948 - 104.560,— 1948 - 128.218,67 1949 - 112.101, 1950 - 128.806,— a. ambachtsschool66.000, b. industrie- en huishoudschool36.622, c. avond-nijverheidsschool4.770, d. avondcursus voorbereiding voor de midd. technische school- 1.140,— e. christelijke industrie- en huishoudschool- 18.258, g. bakkersdagvakschool1.774, Begroting Rekening 1950 10.500,— 516 Bijdragen aan gemeenten in de kosten van scholen voor het lager nijverheidsonderwijs Begroting Rekening 1946 350,— 1946 719,25 1947 - 350,— 1947 - 532,32 1948 - 500,— 1948 - 1.069,06 1949 - 700,— 1950 - 900,— Begroting Rekening 1946 35 000,— 1946 37.475,— 1947 - 36.250,— 1947 - 36.250,— 1948 - 38.900,— 1948 - 39.265,— 1949 - 41.530,— 1950 - 54.350,— a. middelbare technische school48.750, b. middelbare school voor scheepswerktuigkundigen (opleiding A.M.)4.500, 518 Bijdragen aan gemeenten in de kosten van scholen voor het middelbaar nijverheidsonderwijs Begroting Rekening 1946 675,— 1946 768,06 1947 - 675,— 1947 - 2.142,12 1948 - 600,— 1948 - 288,28 1949 - 600,— 1950 - 600,— 519 Bijdragen in de kosten van het onderwijs volgens het leerlingstelsel Begroting Rekening 1946 300,— 1946 513,43 1947 - 500,— 1947 - 1948 - 500,— 1948 - 827,24 1949 - 500,— 1950 - 500,— a. gemeenten b. verenigingen500, 520 Aanschaffing van magazijngoederen ten behoeve van het onderwijs Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 6.000,— 10.000,— 10.000,— 10.000,— 10.000,— Begroting Rekening 1946 5.729,33 1947 - 5.240,36 1948 - 5.307,45 Rekening 1946 640,— 1946 1947 - 1.013,— 1947 1948 - 1.113,— 1948 1949 - 1.165, 1950 - 1.165, 756,13 1.143,38 1.188,88 en minvermogende ouders Begroting 1949 10.000,— 1950 - 10.000,— Rekening

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 144