529 Subsidie vereniging „Kunst aan AllenBegroting Rekening 530 Subsidie aan het Ljouwerter Orkest Forb&n 531 Subsidie aan de vereniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek 533 Subsidie aan het Fries genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde 534 Subsidie aan de vereniging 1950. VIII, 16, 529-534. UITGAVEN 1946 7.500,— 1946 5.272,89 1947 - 5.000,— 1947 - 5.000,- 1948 - 5.000,— 1948 - 5.000,- 1949 - 7.500,— 1950 - 7.500 Onder auspiciën van de Vereniging „Kunst aan Allen" zullen te Leeuwarden in 1950 muziek- en toneeluitvoeringen worden gegeven. De te verwachten tekorten zijn aan leiding om van gemeentewege een subsidie te verstrekken tot ten hoogste 7.500,Daar aan is o.a. de voorwaarde verbonden, dat de toegangsprijzen worden vastgesteld onder goedkeuring van het Gemeentebestuur. Begroting Rekening 1946 1946 1947 - 2.500,— 1947 - 2.500,- 1948 - 5.000,— 1948 - 5.000,- 1949 - 5.000,— 1950 - 5.000 In 1950 wordt hiervoor een bedrag van ƒ5.000,beschikbaar gesteld. Begroting Rekening 1946 8.300,— 1946 8.300,- 1947 - 8.300,— 1947 - 8.300,- 1948 - 10.357,— 1948 - 10.357,- 1949 - 10,357,— 1950 - 10.458,— Kan de vereniging op Rijkssubsidie aanspraak maken, dan zal de Gemeente moeten bijdragen ƒ10.958,verminderd met het Provinciaal subsidie ad 500,is 10.458, 532 Subsidie aan de vereniging „Jeugdleeszaal" Begroting Rekening 1949 150,— 1948 1950 - 150,— Overeenkomstig de raming voor 1949 wordt ook voor 1950 ƒ150,uitgetrokken. Begroting Rekening 1946 50,— 1946 50- 1947 - 50,— 1947 - 50- 1948 - 500,— 1948 - 500- 1949 - 500,— 1950 - 750,— In verband met de stijgende kosten van het Fries Museum wordt een verhoging tot 750,verantwoord geacht. Fries Natuurhistorisch Museum" Begroting 1946 1947 - 1948 - 250 1949 - 500 1950 - 500 Rekening 1946 r 1947 - - 1948 - 250- Voor 1950 wordt een subsidie van 500,uitgetrokken, te verlenen onder voorwaarde, dat de toegangsprijs voor de leerlingen van de 5e en 6e klasse van de lagere scholen hoogstens 10 cent zal bediagen. 144 1950. VIII, 16. 535536. UITGAVEN 535 Aankoop en onderhoud van voorwerpen van Friese kunst Begroting Rekening 1946 1.500,— 1946 1947 - 1.500,— 1947 - 1.332,80 1948 - 1.500,— 1948 - 1.582,— 1949 - 1.500,— 1950 - 1.500 Ter verfraaiing van openbare gebouwen (stadhuis) en tevens om daarmede een be scheiden bijdrage te leveren ter stimulering en tot steun van de kunst, worden af en toe voorwerpen van Friese kunst aangeschaft. Een bedrag van ƒ1.500,wordt op deze begroting geraamd, waaruit dan tevens het onderhoud van reeds in het bezit der gemeente zijnde voorwerpen wordt bekostigd. 536 Kosten voor musea of openbare bibliotheken Begroting 1946 4.615 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 5.326,— 5.228 7.604,— 6.046,— Rekening 1946 4.520,20 1947 - 5.635,17 1948 - 5.889,97 De uitgaven op deze post worden geraamd als volgt: a. verzameling van Chinese en Indonesische kunst: jaarwedde assistent: 2.920,\-f 200,kindertoelage ƒ54,loonbijslag 3.174, wegens afdracht aan de conservator der verzameling van de helft der ontvangen entreegelden (zie volgno. 152)- 150, drukwerken, reclame, telefoon en diverse kleine uitgaven- 200, onderhoud, restauratie en schoonhouden der verzamelingen - 150, onderhoud gebouw, verlichting, verwarming, enz.: onderhoud meubelen240, centrale verwarming- 50, verlichting en verwarming - 800, waterverbruik - 45, verzekering tegen brandschade (gebouw en verza meling) - 190,— vergoeding concierge aanschaffing gereedschappen - 56, bedrijfskosten Gemeentewerken -ƒ 1.381,— - 207,— 1.588,— 5.262,- b. Pier Pander-tempel: bezoldiging concierge ƒ480,h 28,— loonbijslag508,— onderhoud gebouw, verwarming, verlichting enz. gewoon onderhoud f 90, enig verf- en sauswerk- 60, verlichting en verwarming - 20, waterlevering- 155 verzekering tegen brandschade- 55,— 240,- bedrijfskosten Gemeentewerken- 36, 276,— 784,— 6.046,— 145

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 146