IX. 550—551. 1950. UITGAVEN Plaats Inrichting Aantal verpleeg den Prijs 140 1204,50 14 - 1099,— 7 - 1204,50 1 - 1500,— 9 - 1099,— 4 - 1465,— 2 - 1099,— 1 - 1450,— 3 - 1099,— 26 - 975,— 6 - 1200,— 13 - 1025,— 4 - 1025,— 4 - 1032,— 6 - 1366,— 8 - 1095, 1 - 819,— 1 - 1037,— 1 - 1081, 1 - 1205,— 1 - 650,— 1 - 1080,— 3 - 1022,— 4 - 1364,— 4 - 1570,— 4 - 1325,— 2 - 1556,— 1 - 1643,— 1 - 1419, 5 - 997,— 1 - 2044,— Kosten Contract patiënten Buitencontract- patiënten Franeker Beilen Deventer Utrecht Zuidlaren Ermelo Wolfheze Ermelo Wagenborgen Noordwijkerhout Apeldoorn Venray Udenhout Noordwijk Boekei Heel Leur Druten Rosmalen Heemstede Assen Poortugaal Vught Heiloo Apeldoorn „Beileroord" „St. Elisabethsgasthuis" „Willem Arntzstichting" „Dennenoord" „Veldwijk" „Wolfheze" „'s-Heren Loo - Lozenoord „Bethesda" „Eben-Haëzer" „Rehoböth" „St. Bavo" „St. Joseph" „St. Anna" „St. Jozeph gesticht" „Huize Assisie" „St. Maria" „Huize Padua" „St. Anna" „St. Antonius" „Huize Boldershof" „Coudewater" „Meer en Bosch" „Licht en Kracht" „Port Natal" „Maasoord" „Voorburg" „St. Willibrordus „Het Apeldoornsche Bosch" Totalen 279 168.630 - 15.386,— - 8.432,— j- 9.891,— - 2.198 - 3.297,— - 4.128,— 211.962,— Kosten van vervoer e.d. 1.500,- - 5.860,- 114.918,- - 211.962- 327.250,- Zie ontvangposten volgnos. 158 en 159. 1) De in deze kolom opgenomen kosten betreffen patiënten, opgenomen buiten het contract van de provincie met de gestichten; z.g. buiten-contract-patiënten. De gemeente kan van deze kosten 25 °/o declareren bij de provincie. Voor de z.g. contractpatiènten wordt slechts het ten laste van de gemeente blijvende gedeelte geraamd. 551 Aandeel van de provincie in de bijdragen van particulieren in de verplegingskosten van arme krankzinnigen Begroting Rekening 1946 6.300,— 1946 7.341,13 1947 - 6.200,— 1947 - 11.589,45 1948 - 8.700,— 1948 - 15.499,96 1949 - 9.750,— 1950 - 10.625,— 150 1950. K 551554. UITGAVEN Volgens de voorschriften omtrent de verevening der verplegingskosten van krank zinnigen, moet het evenredig aandeel van de provincie in de bijdragen van particulieren na afloop van het jaar worden uitgekeerd. Van de bijdragen van particulieren moet aan de provincie rond 10.625,— worden uitgekeerd. Zie volgno. 159. 552 Subsidie aan de gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon Begroting Rekening 1946 692.264,27 1946 698.006,85 1947 - 819.581,59 1947 - 818.508,01 1948 - 709.935,60 1948 - 543.536,68 1949 - 649.313,27 1950 - 669.260,30 Bij raadsbesluit van 22 Januari 1935, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 30 Januari 1935, no. 174 (gemeenteblad 1935 no. 4), is ingesteld de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, ter vervanging van de Stads-Armenkamer. Op de begroting van inkomsten en uitgaven, uitsluitend betreffende de aan deze instelling opgedragen taak der armenzorg, wordt een subsidie uit de gemeentekas geraamd van ƒ669.260,30. Tot dusver werden de salarissen van de stadsartsen, wijkverpleegsters en vroedvrouw ten laste van de gemeentebegroting geraamd. Aangezien Maatschappelijk Hulpbetoon thans ook de kosten van ziekenhuisverpleging van arme patiënten aan het stadsziekenhuis vergoedt, wordt het juister geacht de hierboven genoemde kosten op de begroting van Maatschappelijk Hulpbetoon te brengen, waardoor de totale kosten van geneeskundige verzorging van armlastigen door deze instelling worden gedragen. De kosten van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken, zomede de kosten van onder steuning krachtens de overbruggings- en sociale-bijstandsregeling en de kosten van onder stand aan achtergebleven gezinnen van staatsvijandige personen zijn respectievelijk onder volgnos 547, 548 en 568 op de gemeentebegroting geraamd. 553 Lidmaatschap van het centraal archief en inlichtingenbureau in zake maatschappelijk hulp betoon voor Nederland Begroting Rekening 1946 25,— 1946 25,- 1947 - 25,— 1947 - 50,- 1948 - 25,— 1948 - 50,- 1949 - 50,— 1950 - 50,— Dit lidmaatschap is overgenomen van de opgeheven Armenraad te Leeuwarden en is van belang voor de beoordeling van verzoeken tot het houden van openbare geld inzamelingen, steunaanvragen, uitgaande van instellingen van weldadigheid en algemeen nut enz., nopens de steunwaardigheid, betekenis, algemene gestie e.d. der aanvragende instelling. De kosten van dit lidmaatschap zijn momenteel 50,per jaar. 554 Contributie Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk Begroting Rekening 1946 1947 - 1948 - 390 1949 - 390 1950 - 1.178 1946 1947 - 1948 - 385,65 Bij raadsbesluit van 18 Februari 1948 no. 1003 is de gemeente tot deze stichting toe getreden. Het is wenselijk voor 1950 een contributie uit te trekken, berekend naar U/2 ct. per inwoner. Gerekend naar 78.500 inwoners wordt hier rond ƒ1178,geraamd. 151

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 149