(H <D 8 8 p a w> o 32 33 34 35 36 36A 37 38 38A INKOMSTEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK IV, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Bijdrage van het Rijk ingevolge artikel 20, eerste lid, der Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) Bijdrage van het Rijk ingevolge artikel 20, derde lid, der Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) Bijdrage van het Rijk in de kosten van inenting tegen diphterie Heffing van gelden ingevolge artikel 21 der Besmet- j telijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) Vergoeding van buitengemeenten voor het mede-gebruik van het paviljoen voor de verpleging van lijders aan be smettelijke ziekten Ontvangsten gemeentelijke geneeskundige dienst Dividend van aandelen in de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwardeni Verhaal van pensioens- en andere bijdragen (zie Hoofd stuk II, volgnummers 7, 8, 9 en 10) Vergoeding van instell ngen in de kosten van verzeke ring, pensionnering, enz. van ambtenaren en beambten (zie volgno. 13) Ontvangsten gemeentelijke badinrichting Aflossing en rente van geldleningen te vergoeden door de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden Ontvangsten toilet-inrichting in de Oude Waag f Rechten ingevolge de Warenwet, geïnd ten behoeve van de provincie Vergoeding van de provincie voor de inning van rech ten ingevolge de Warenwet Bijdragen in de kosten van de districts-schoolartsendicnst Vergoeding voor het gebruik van de barak aan het Schapedijkje Transporteren Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 9,- 1.301,30 5.438,— 3.400,— 980,47 4.656,53 28.237,50 4.254,10 5.506,— 248,73 13.711,11 67.742,74 memorie memorie 150,— 1.500,— 5.438,— 2.720,— 972,80 thans voorgedragen, 4 000,— 27.977,50 3.600,— 5.000,— 250,— 13.170, 4000, 68.778,30 j i i OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. memorie memorie 150,- 1.500,-' 5.438,- 6.325,- 3.400,-j 1.177,1 74.585,88 29 291 298 298A 298B 298C 299 300 301 302 303 HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Beloning en andere kosten ter zake van te verrichten vaccinatiën en lijkschouwingen Uitkering van de in artikel 19, derde lid, der Besmet telijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) bedoelde tegemoetkoming Tosten van maatregelen, genomen krachtens de Be smettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, no. 265) en van andere maatregelen in het belang der volksgezondheid Kosten paviljoen voor besmettelijke ziekten Kosten stadsziekenhuis msten gemeentelijke geneeskundige dienst bsidie aan het Centraal Comité voor uitzending van eren naar buiten 4.200,- 303A Subsidies ten behoeve van de bestrijding van de tuber culose Subsidie aan de vereniging „Leeuwarder Parkherstel lingsoord" Subsidie aan de vereniging „Beatrix-oord" Uitkering aan het stadsziekenhuis van de ontvangen vergoeding van buitengemeenten voor het mede-gebruik van het paviljoen voor de verpleging van lijders aan be smettelijke ziekten en van de opbrengst van geheven rechten voor verpleging in en vervoer naar deze inrichting Subsidie aan het Instituut voor de geestelijke gezond heidszorg in Friesland 26.695- 304 305 306 5.500,- 307 308 250,-1 309 13.821,- 4.000,- 309A 310 311 312 Subsidie aan speeltuinverenigingen derhoud van openbare speelplaatsen, enz. Subsidie aan onderscheidene drankbestrijdersvereni gingen Kosten van de districts-schoolartsendienst Vergoeding aan de vereniging „Het Groene Kruis" te Leeuwarden, voor hulpverschaffing aan behoeftige Irroorw». kraamvrouwen 150.641,' Subsidie aan de provinciale vereniging „Het Groene Kruis" en haar plaatselijke afdelingen Subsidie badhuis Huizum Uitgaven gemeentelijke badinrichting Bijdrage aan de vereniging ..Zwembad Huizum".. Kosten van het onderhoud van drinkfonteinen en van privaten en waterplaatsen Transporteren. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 16,40 797,20 5 92.279,25 33.954,60 3.887,75 2.300,— 1.000,— 1.550, 6.952,14 3 2.562.22 2.293.23 500,— 23.779,74 1.500,— 3.585,— 3 10.362,13 8.624,74 734,59 196.678,99

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 14