555 Kosten van het gebouw Doelestraat 3 Begroting Rekening 78~ 556 Onderhoud van de haven voor woonschepen en van het woonwagenkamp 561 Bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Begroting Rekening 562 Uitgaven ter zake van het aan de gemeente geschonken legaat Ypey 563 Subsidie aan het Nieuwe Stads Weeshuis 564 Subsidie aan de stichting Gezinszorg Leeuwarden 565 Subsidie aan de stichting Het Baken'' 566 Subsidie aan de Vereniging Kinderbewaarplaats 153 1950. IX. 555—561. UITGAVEN 1946 955,— 1946 916,96 1947 - 2.052,— 1947 - 1.919,14 1948 - 1.950,— 1948 - 1.651,27 1949 - 1.590,— 1950 - 1.872,— De kosten van het gebouw Doelestraat 3, dat voor jeugd- en armenzorgdoeleinden wordt gebruikt, worden geraamd als volgt: onderhoud gebouw en meubelen: onderhoud gebouw120, meubelen - 60, kachels - 50, gordijnen - 30, schoonmaken glasruiten- 15, 275,- verlichting en verwarming, beloning concierge, enz.: verlichting en verwarming- 170, tonnenbelasting- 50, waterlevering- 25, beloning concierge- 950, verzekering tegen brandschade - 13, vergoeding gereedschap- 12, 1.220,— 1.495.— bedrijfskosten Gemeentewerken- 299, 1.794,- kosten van telefoon: abonnement60, gesprekkosten- 18, 1.872,- Begroting Rekening 1946 1.038,— 1946 1.817,79 1947 - 1.080,— 1947 - 965,39 1948 - 1.206,— 1948 - 1.365,92 1949 - 1.190,— 1950 - 1.674,— gewoon onderhoud haven aan de Greunsweg 300, wagenstandplaats aan de Greunsweg- 300, stalgebouw c.a. aan de Greunsweg- 100, waterlevering haven en standplaats aan de Greunsweg- 150, 850,- onderhoud toegangsweg en ligplaats voor woonschepen aan de Potmarge- 200, maken afkering en onderhoud bestrating standplaats voor woonwagens Goudenregenstraat - 300, 1.350,- bedrijfskosten Gemeentewerken - 324, 1.674,— 1946 434,52 1946 133,06 1947 - 136,81 1947 - 108,26 1948 - 163,12 1948 - 1.768,59 Zie de toelichting bij volgno. 10. 1949 - 2.329,77 1950 - 2.165,— 152 IX. 562—566. Begroting 1946 160,— 1947 - 2.040,— 1948 - 160,— 1949 - 155,— 1950 - 155,— 19 50. UITGAVEN Rekening 1946 1947 - 1948 - Bovenvermeld legaat ad ƒ5.000,is aanvaard onder verplichting, dat de gemeente uit de opkomsten voorziet in het onderhoud der aan erflater toebehorende grafsteden op de algemene begraafplaats alhier en het overschot besteedt voor giften aan de armen van deze gemeente. Het kapitaal is belegd in 3 N.W.S. (v.g. raadsbesluit dd. 25 Juli 1922). Het overschot van de rente wordt voorlopig op een spaarbankboekje belegd, totdat een voor de verdeling genoegzaam bedrag is bijeengebracht. Op deze post wordt geraamd 150,h/5,rente spaarbank 155, Zie vólgno. 161 der ontvangsten. 185,57 2.068,52 152,51 Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 15.000,— 12.500,— 17.304,77 19.136,— Rekening 1946 1947 - 11.430,73 1948 - 21.912,09 De door de Voogden van het Nieuwe Stads Weeshuis ingediende begroting wijst een tekort aan van/19.136,welk bedrag hier wordt uitgetrokken. Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 500,— 3.000,— 3.000,— 4.000,— Rekening 1946 1947 - 1948 - Deze stichting is een onderdeel van de „Unie Vrouwelijke Vrijwilligers" en zij stelt zich ten doel huishoudelijke hulp te verlenen aan huisvrouwen, die op medisch advies hulp nodig hebben. De minder draagkrachtigen kunnen de gemiddelde kosten van deze hulp niet opbrengen, waarom subsidie uit de gemeentekas is aangevraagd. Wil de stichting deze belangrijke arbeid voortzetten, dan is een subsidie van de gemeente ten bedrage van 4.000,noodzakelijk, te verlenen onder voorwaarde, dat het subsidie niet meer zal bedragen dan het bedrag, dat de stichting in 1950 aan contributies zal ont vangen. 500,- 3.000,- Begroting 1946 1947 - 600,— 1948 - 1.000,— 1949 - 2.000,— Rekening 1946 1947 - 1948 - 600,- 1.000,- 1950 2.000,— De stichting „Het Baken" te Leeuwarden stelt zich ten doel het geven van huishoude- ïijke voorlichting en gezinsleiding en tevens de bevordering van het onderwijs in kinder verzorging en opvoeding. De stichting ontvangt subsidie uit 's Rijks kas, dat echter niet voldoende is om de uitgaven te dekken. Voorgesteld wordt voor 1950 het subsidie op maximaal ƒ2.000,te bepalen, onder voorwaarde, dat het-subsidie niet meer zal bedragen dan het bedrag, dat de stichting in 1950 van particuliere zijde ontvangt. Begroting 1946 1.250,— Rekening 1946 1.250, Voor 1950 wordt een subsidie van ƒ1.250,uitgetrokken. 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1.250,— 1.250,— 1.250,— 1.250,— 1947 - 1948 - 1.250,- 1.250,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 150