568 Kosten van onderstand waarin het Rijk subsidie verleent Begroting Rekening 569 Uitgaven ter zake van aan werknemers verstrekte consumentencredieten 570 Kosten plaatselijke demobilisatieraad Begroting Rekening 571 Subsidie Voorzieningsfonds Toonkunstenaars Begroting Rekening 572 Kosten van het lidmaatschap van de Nederlandse Heidemaatschappij 1950. IX, X. 568—572. UITGAVEN 1946 487.800,— 1946 1.057.800,52 1947 - 600.000,— 1947 - 1.554.701,11 1948 - 400.000,— 1948 - 320.623,47 1949 - 439.000,— 1950 - 513.000,— 1. ingevolge de overbruggings- en socialebijstandsregeling 450.000, 2. ingevolge de regeling voor sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen (B groep)- 2.000, 3. ingevolge de wachtgeldregeling voor gedemobiliseerde militairen- 50.000, 4. ingevolge de regeling voor z.g. tijdsvergoeding voor gedemobiliseerde militairen- 1.000, 5. aan achtergebleven gezinnen van staatsvijandige personen- 10.000, 513.000,— Zie volgno. 167. Begroting 1946 1947 - 1948 - 3.420 1949 - 250 1950 - De wet op het consumentencrediet is thans niet meer in werking. Rekening 1946 1947 1948 - 3.107,28 1946 1946 1947 - 1947 - 1948 - 250,— 1948 - 166.56 1949 - 250,— 1950 - 250,— Voor drukwerken en kleine onkosten wordt een bedrag van 250,nodig geacht. 1949 175,— 1950 - 175,— Het door de Minister van Sociale Zaken opgerichte Voorzieningsfonds voor Toon kunstenaars heeft ten doel om toonkunstenaars, die in behoeftige omstandigheden ver keren, financieel te steunen. De kosten van dit fonds worden voor 1/3 gedragen door de leden-kunstenaars, voor 1/3 door het Rijk en voor lj-, deel door de gemeente, waar de steun behoevende toonkunsten aar woont. Voor 1950 wordt terzake een uitgave van 175, geraamd. HOOFDSTUK X. Landbouw. Begroting Rekening 1946 5,50 1946 1947 - 5,50 1947 - 1948 - 5,50 1948 - 1949 - 5,50 1950 - 5,50 Het lidmaatschap van de Nederlandse Heidemaatschappij brengt een uitgaaf mede van 5,per jaar, terwijl het lidmaatschap van de onderafdeling Leeuwarden en Omstre ken van genoemde maatschappij ƒ0,50 per jaar kost. 154 XI. 573-576. 1950. UITGAVEN HOOFDSTUK XI. Handel en nijverheid. 573 Kosten ter zake van de ijk en herijk der maten en gewichten Begroting Rekening 1946 30,— 1046 49,75 1947 - 30,— 1947 - 83,54 1948 - 80,— 1948 - 83,45 1949 - 90,— 1950 - 100,— Uit deze post worden bestreden de kosten in verband met de herkeuring van maten en gewichten. Voor 1950 wordt een bedrag van ƒ100,geraamd. 574 Kosten van het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de arbeid van onvolwaardige arbeidskrachten A.V.O Begroting Rekening 1946 25,— 1946 - 25, 1947 - 25,— 1947 - 25,- 1948 - 25,— 1948 - 25- 1949 - 25,— 1950 - 25,— De gemeente is lid van bovengenoemde vereniging. Bij raadsbesluit van 1 Maart 1934 is de jaarlijkse contributie bepaald op 25, 575 Bijdrage aan de Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Begroting Rekening 1946 775,— 1946 300,- 1947 - 325,— 1947 - 325,- 1948 - 325,— 1948 - 325,- 1949 - 325,— 1950 - 325,— Bij Raadsbesluit van 21 November 1916 en van 14 October 1919 is de gemeente toe getreden als lid van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer de Provinciale Friese Vereniging. Tengevolge van een reorganisatie in de vereniging wordt de jaarlijkse contributie voor beide verenigingen, bij Raadsbesluit van 1 Maart resp. bepaald op 300,en 25,afgedragen aan de Provinciale vereniging. 576 >sten van onderhoud van de kiosk voor de Prov. Friese Vereniging voor Vreemdelingen- °P het Stationsplein Begroting Rekening 1946 103,— 1946 310,79 1947 - 165,— 1947 - 136,98 1948 - 190,— 1948 - 97.36 1949 - 200,— 1950 - 582,— onderhoud gebouwf 80, waterverbruik en verlichting 25, verzekering tegen brandschade - 3, schoonmaken glasruiten5^ grond- en straatbelasting 23, buitenverfwerk280 416,— bedrijfskosten Gemeentewerken- 166, 582,- 155

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 151