XI. 577—586. 1950. UITGAVEN 577 Subsidie aan het Economisch Technologisch Instituut voor Friesland Begroting 1946 1.860,95 1947 - 1.875,— 1948 - 1.925,— 1949 - 1.950,— 1950 - 1.962,50 Het subsidie wordt bepaald op 21/2 ct. per inwoner. Berekend naar rond 78500 inwoners wordt deze post uitgetrokken op rond 1.962,50. Rekening 1946 1.860,95 1947 - 1948 - 1.896,60 1.925,— 578 Kosten plaatselijke prijzencommissie Begroting 1949 585,— 1950 - 100,— Rekening 1948 15,41 Op deze post wordt een bedrag geraamd ten behoeve van de plaatselijke prijzencom- missie voor haar noodzakelijke uitgaven als porti, telefoon, drukwerken enz. Zie volgno. 174. 579 Onderhoud reed op het perceel Sectie F no. 650, nabij het Kalverdijkje Begroting Rekening 1946 130,— 1946 108,21 1947 - 130,— 1947 - 111,64 1948 - 130,— 1948 - 115,40 1949 - 125,— 1950 - 119, directe kosten Gemeentewerken100, bedrijfskosten - 19, 119, 584 Uitkering aan andere lichamen van het aandeel in het batige saldo van de exploitatie van het terreinbestemd als vliegveld Begroting Rekening 1946 memorie 1946 1947 - memorie 1947 - 1948 - memorie 1948 - 1949 - memorie 1950 - memorie Van het batige saldo komt volgens gesloten overeenkomst ten goede aan de Provincie Friesland 78/260 en aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland 50/260. Zie echter volgno. 173. 585 Bijdrage aan de hoofdcommissie voor de normalisatie Begroting 1946 25,- 1947 - 25,- 1948 - 25,- 1949 - 75,- 1950 - 75,- Rekening 1946 25,- 1947 - 1948 - 25,- 25,- Voor het door bovengenoemde hoofdcommissie verrichte en nog te verrichten belangrijke werk wordt ƒ75,uitgetrokken. 586 Bijdrage aan de stichting Borgstellingsfonds voor Friesland Begroting Rekening 1949 memorie 1950 - memorie Gedurende de jaren 1937 t/m 1943 werd in de gemeentebegroting een bedrag van 2 ct. per inwoner opgenomen voor de stichting „Borgstellingsfonds voor Friesland". De finan- 156 1950. UITGAVEN ciële positie van de stichting was sedert 1943 zodanig, dat over de bijdrage van de gemeente niet is beschikt. Blijkens rondschrijven van Gedeputeerde Staten van 12 April 1948, le afdeling no. 107, is door de Minister van Economische Zaken, onder wiens toezicht de regionale borg stellingsfondsen staan, een wijziging van de financiering der fondsen voorgesteld, o.m. inhoudende, dat in een eventueel nadelig exploitatie-saldo door de provinciën, de gemeenten en de kamers van koophandel wordt bijgedragen en wel in de verhouding van 3:6:1. De maximum-bijdrage van genoemde drie lichamen zal echter niet hoger zijn dan 3V4 ct. per inwoner van de aangesloten gemeenten, zodat door de provincie niet meer dan 0,975, door de gemeente 1,95 en door de kamer van koophandel 0,325 ct. per inwoner behoeft te worden bijgedragen. Aangezien niet bekend is, of over 1950 een nadelig exploitatie-saldo zal voorkomen, wordt deze bijdrage voor de gemeente pro memorie geraamd. XI, XII, 1. 586-587. 586 A Kosten centraal autobusstation Begroting Rekening 1946 1946 1947 - 1947 - 1948 - 1948 - 1949 1950 - 11.700,— Gebruik terrein 12080 m2 a 25 ets3.020, afdracht Ned. Spoorwegen (50 pacht restauratie, voor zover deze pacht een bedrag van 5.000,te boven gaat) - 2.830, onderhoud2.300, bedrijfskosten gemeentewerken - 700, 3.000,— bediening benzinepomp- 500, verlichting perrons- 350, kosten van toezicht (zie volgno. 69)- 2.000, ƒ11.700,— HOOFDSTUK XII. Dekkingsmiddelen van algemene aard. 1. Belastingen. 587 Kosten van toezicht op en invordering van plaatselijke belastingen Begroting Rekening 1946 4.500,— 1946 4.658,43 1947 - 4.520,— 1947 - 4.419,32 1948 - 5.090,— 1948 - 5.859,34 1949 - 13.445,— 1950 - 13.834,— a. Jaarwedden: 1 commies le kl5.360, kindertoelage- 750, 1 schrijver le kl- 2.574, 8.684,— Jaarwedde van twee ambtenaren, belast met het toezicht op het naleven van de bepalingen der verordening op de heffing en de invordering van de belasting op toneelverenigingen en andere vermakelijkheden- 600, Transporteren9.284, 157

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 152