XIII, 8, XIV. 621—624. 1950. UITGAVEN 8. Openbaar slachthuis. 621 Uitkering aan het bedrijf wegens: Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 23.059,24 21.499,89 24.269,02 19.805,02 20.098,27 Rekening 1946 1947 - 1948 a. nadelig saldo 20.098,27 4.614,09 20.051,51 HOOFDSTUK XIV. Kasvoorzieningen. 622 Voorschotten ten behoeve van het Rijk Begroting Rekening 1946 5.000,— 1946 188.509,74 1947 - 45.000,— 1947 - 255.355,57 1948 - 250.000,— 1948 - 265.037,70 1949 - 250,000,— 1950 - 250.000,— a. reiskosten aan dienstplichtigen b. kosten ter zake onteigening ter bestrijding van besmettelijke ziekten onder de mensen- c. wegens betalingen van allerlei aard- 250.000, Zie volgno. 198. 250.000,— 623 Voorschotten aan ambtenaren en instellingen verstrekt voor het doen van uitgaven ten behoeve der gemeente Begroting Rekening 1946 5.675,— 1946 5.575,- 1947 - 24.575,— 1947 - 5.575,- 1948 - 5.575,— 1948 - 5.575,- 1949 - 5.575,— 1950 - 3.075,— Deze post wordt gespecificeerd als volgt: a. aan ambtenaren ter secretarie: de refendaris, chef afd. Financiën1.250, de hoofdcommies le kl., chef afd. Bevolking en Militaire zaken - 125, de commies le kl., chef afd. Expeditie- 500, 1.875,- b. aan de commissaris van politie- 500, c. aan de gemeenteontvanger - 200, d. aan de commandant van de brandweer voor betaling van beloningen bij oefeningen en brand- 500, Totaal3.075,— Deze post staat in ontvang en uitgaaf gelijk. Zie volgno. 199. 624 Rente en provisie van tijdelijk ter voorziening in de behoefte aan kasgeld opgenomen gelden Begroting Rekening 1946 15.000,- 1946 38.203,22 1947 - 60.750,— 1947 - 73.564,42 1948 - 60.000,— 1948 - 31.673,15 1949 - 70.000,— 1950 - 35.000,— Behalve een klein bedrag aan rente wegens verrekening van vorderingen en schulden met het Rijk, verschuldigd aan de Bank voor Nederlandse Gemeenten, is deze post 160 XIV, XV. 624—630 1950. UITGAVEN bestemd tot dekking van het eventueel nadelige saldo wegens rente der centrale kas overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de verordening betreffende het centraal kasbeheer der gemeente Leeuwarden (Gemeenteblad 1925 no. 12). Daar thans nog niet ten volle bekend is welk bedrag aan kasgeld de gemeente in 1950 zal hebben op te nemen, noch welke rente daarvoor zal zijn te betalen, is het moeilijk tot een juiste raming van deze post te komen. Naar het zich laat aanzien, zal daarmede een bedrag van ƒ35.000,— gemoeid zijn. HOOFDSTUK XV. Overige inkomsten en uitgaven. 628 Uitkering aan zes predikanten der Nederlands Hervormde Gemeente Begroting Rekening 1946 6.600,— 1946 6.600,- 1947 - 6.600,— 1947 - 6.600,- 1948 - 6.600,— 1948 - 6.600,- 1949 - 6.600,— 1950 - 6.600,— Bij raadsbesluit d.d. 12 Juni 1923 is bepaald, dat van 1 Januari 1923 af deze uitkering wederom uit de gemeentekas moet worden voldaan en niet meer op de exploitatie-rekening van het gemeentelijk grondbedrijf moet drukken. Ter nadere toelichting nog het volgende: De predikanten werden eertijds bezoldigd uit de opkomsten der pastorie-goederen ingevolge het placaat van 31 Maart 1580. Niettegenstaande de Staatsregeling van 1798 en het Koninklijk decreet van 2 Augustus 1808, waarbij de overbrenging van dergelijke goederen aan de openbare schatkist werd bevolen, heeft het Stedelijk bestuur van Leeuwarden alle pogingen tot storting daarvan in 's Lands schatkist weten te verijdelen. In de jaren 1814 en 1815 is daarover nog gecorrespondeerd tussen het Stedelijk bestuur en de Gouverneur der provincie, doch deze briefwisseling heeft geen ander gevolg gehad, dan dat de stad in het beheer is gelaten om uit de opkomsten mede te voorzien in de betaling van de tractementen der Nederduits Hervormde predikanten (zes in getal; tractement ƒ1.100,Daar deze fondsen echter tengevolge van de decreten van 6 October 1796 en 10 Januari 1797 betreffende de corpora-goederen zeer hadden geleden, werden de predi- kants-tractementen sedert mede betaald uit de kerkegoederen. Volgens decreet van het vertegenwoordigend lichaam des Bataafsen Volks van 12 Februari 1799 en de resolutie van de Raad der stad Leeuwarden van 4 November 1800, werden deze kerkegoederen aan de kerkgenootschappen van allerlei richting afgestaan. Bij contract van de 15 Dec, 1800 kwamen deze kerkgenootschappen echter met de Stedelijke Overheid overeen, dat het genot der opkomsten van de kerkegoederen eerst dan aan de kerkgenootschappen zou komen, wanneer de stad de predikants-tractementen der Nederlandse Hervormde kerk niet meer zou behoeven te betalen. 629 Bijdrage aan Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Begroting Rekening 1946 19.584,— 1946 13.140,72 1947 - 11.878,92 1947 - 11.203,83 1948 - 12.691,64 1948 - 13.876,91 1949 - 7.909,66 1950 - 630 Kosten van de Distributiedienst in de kring Leeuwardenwaarin het Rijk bijdraagt Begroting 1946 1947 1948 1949 1950 433.600,— 267.300,— 259.635 183.745,— memorie Rekening 1946 417.506,71 1947 - 303.656,96 1948 - 236.641,63 161

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 154