XV. 630—63IB. 1950. UITGAVEN Verwacht wordt, dat de distributie met ingang van 1 Januari 1950 volledig zal zijn opgeheven. De gemeente zal in 1950 waarschijnlijk nog enige uitgaven hebben te doen wegens wachtgelduitkeringen aan het ontslagen personeel. De duur en hoogte van het wachtgeld is geheel afhankelijk van het vinden van een nieuwe werkkring door dit personeel. Aangezien met het oog hierop moeilijk valt te ramen welke uitgaven de gemeente ter zake zal hebben te doen, wordt deze post voor memorie uitgerokken. Zie volgno. 203. 631 Uitkering aan de gemeente Lesuwarderadeel ingevolge artikel 2, vijfde lid, artikel 5, eerste lid, en artikel 14 der Grenswijzigingsbeschikking Begroting Rekening 1946 12.097,— 1946 f 13.364,44 1947 - 13.197,- 1947 - 12.290,16 1948 - 12.251,— 1948 - 15.515,21 1949 - 12.251,— 1950 - 19.547,— Op deze post behoort te worden geraamd: a. wegens uitkering, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, der bovengenoemde beschikking, rond14.750, b. wegens uitkering, bedoeld in artikel 5, eerste lid, der bovengenoemde beschikking, rond797, (16599/21686 X 1041,wegens toeslag op het pensioen van J. de Ruiter 293,wed. L. J. de Jong ƒ520,R. Kuipers 63,en G. IJnzonides 165, c. wegens uitkering inz. artikel 14 der bovengenoemde beschikking- 4.000, 19.547,— 631A Kosten gemeentelijke drukkerij Begroting Rekening- 1949 23.200,— 1948 12.919,52 1950 - 17.000,— a. loon leider drukkerij2.858, b. loon zetter-drukker - 2.844, c. loonzetten - 1.000, d. te verwerken papier- 4.500, e. bindwerk en werkzaamheden door derden- 2.000, onderhoud machines - 200, g. kosten Rotaprint - 400, h. bijdrage aan hoofdstuk II gewone dienst: rente en afschrijving700, huisvestingskosten- 610, administratiekosten- 1.200, sociale lasten- 425, 2.935,— bijdrage aan hoofdstuk XV kapitaaldienst (afschrijving lettermateriaal)- 250, 16.987,afgerond 17.000,- In verhouding tot het afgeleverde druk- en bindwerk worden de hiervoren geraamde kosten ten laste van de verschillende diensten en bedrijven gebracht. Het totaal-bedrag ad 17.000,wordt derhalve op volgno. 204A van dit hoofdstuk in ontvangst geraamd. 631 B Centrale inkoop van bureaubehoeften 1946 1947 1948 1949 1950 Begroting 2.000,— 4.000,— 4.000,— 4.000,— 6.000,— Rekening 1946 1947 1948 2.233,46 2.407,58 8.196,24 162 1950. XV, XVI. 631B—632. UITGAVEN Uit deze post worden aangekocht diverse bureaubehoeften die bij grotere hoeveelheden kunnen worden aangeschaft en die bestemd zijn voor de secretarie, de diensten en de be drijven. Al naar gelang deze benodigdheden uit voorraad worden betrokken, worden de kosten daarvan overgeboekt op de daarvoor bestemde posten, aan de diensten en be drijven in rekening gebracht en in ontvangst op volgno. 204B verantwoord. HOOFDSTUK XVI. Onvoorziene uitgaven. Onvoorziene uitgaven Begroting Rekening 1946 memorie 1946 1947 - 245.127,— 1947 - 1948 - 96.740,— 1948 - 1949 - 157.300,— 1950 - 181.000,— De nog te treffen voorzieningen met betrekking tot de bezoldiging van het gemeente- personeel (toepassen richtlijnen van de Commissie van advies in zake de bezoldiging van het gemeentepersoneel, de z.g. Commissie-Ubink) en de eventueel voor de financiële positie van de gemeente nadelige gevolgen van de plaats gehad hebbende devaluatie van de gulden maken het noodzakelijk op deze post een bedrag van 181.000,uit te trekken. 163

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 155