INKOMSTEN. KAPIT AALDIEN ST. Vroegere diensten. 1950. I, 1, 2. 632A—633. INKOMSTEN HOOFDSTUK I. 1. Saldi van de gewone dienst. 632A Bijdrage van hoofdstuk I van de gewone dienst wegens netto batig saldo van de gewone dienst van het vorige dienstjaarmemorie Staat tegenover volgno. 207. 632B Bijdrage van hoofdstuk I van de gewone dienst tot {gedeeltelijke) dekking van de naar de kapitaaldienst overgebrachte nadelige saldi van de gewone dienst van vorige dienstjaren 25.720, Zie volgno. 206. 2. Saldi van de kapitaaldienst. 633 Batige sloten van de kapitaaldienst der laatst vastgestelde rekening, voor zover daaraan niet reeds een bestemming is gegeven387.931,72 Vermoedelijk batige sloten {of gedeelte daarvan) van de kapitaaldienst van het dienstjaar 1949- Totaal387.931,72 433.043,49 In 1940 verstrekte lening aan het gemeentelijk Woningbedrijf91.602,14 Aflossing door het bedrijf 9 X 1832,—.- 16.488,— 75.114,14 Kosten overname Ericadorp2.392,27 Bijdrage van de gewone dienst- 1.700,-- 692,27- 75.806,41 De rekening van de dienst 1948 zal, wat de kapitaaldienst betreft, een totaal aan batige sloten aanwijzen van 387.931,72 welk bedrag als volgt is te specificeren: Hoofdstuk II. Bijdrage van de gewone dienst in herstellingskosten van de gobelins in de burge meesterskamer van het stadhuis 735,- Hoofdstuk V. Storting in het reservefonds voor van gemeentewege verstrekte gelden ten behoeve van de woningbouw5.033, Deelneming in het kapitaal van de N.V. Bouwkas Noord Ned. gemeenten - 2.900, Blijft- 2.133,— Hoofdstuk VII. Opbrengst van de verkoop van eigendommen137.570,24 Bijdragen in de kosten van voortdurend onderhoud der van particulieren overgenomen straten - 274.490,44 At koopsommen grondpachten en eeuwige renten- 2.494,60 Afkoopsommen onderhoud grafruimten- 2.400, Slotuitkering in 1928 op de aandelen in de N.V. Centrale Bouwmaterialen- voorziening - 88,21 Teruggestort kapitaal door de Commissie van administratie over de Stads Bank van Lening- 16.000, 357.237,08 Transporteren360.105,08 165

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 156