1950. VI, VII. 651—658. INKOMSTEN HOOFDSTUK VI. Openbare werken. 651 Geldlening overgeboekt van hoofdstuk XVI166.200, Geraamd wordt voor: lening doortrekken Vondelstraat15.000, verbetering weg Goutum-Swichum-Hondsdijk- 151.200, 166.200 Zie de toelichting bij volgnos 720F en 720G. 652 Bijdrage van Hoofdstuk VI van de gewone dienstj 27.865, Zie volgnos 346, 348 en 363. 653 A Terugontvangst van het gemeentelijk grondbedrijf kosten uitvoering werkenmemorie Zie de toelichting bij de volgnos 720A, 720 B, 720 C, 720 D en 720E. 653 B Terugontvangst kosten doortrekken Vondelstraat22.000,— Zie de toelichting onder volgno. 720F. 653 C Uitkering ingevolge artikel 36 der Motorrijtuigenbelastingwet en bijdrage van de provincie Friesland in de kosten van verbetering van de weg Goutum-Swichum-Hondsdijk410.800,— Zie de toelichting onder volgno. 720G. HOOFDSTUK VII. Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd. 655 Opbrengst van de verkoop van gemeente-eigendommenmemorie Voor memorie uitgetrokken, omdat het onzeker is of op dit volgnummer ontvangsten zijn te wachten. Zie volgno. 721. 656 Bijdragen in de kosten van voortdurend onderhoud der van particulieren overgenomen straten memorie Niet bekend is of ontvangsten, als hier bedoeld, zullen plaats hebben, waarom de post voor memorie wordt geraamd. Eventuele ontvangsten zullen worden besteed voor aankoop van inschrijvingen op het Grootboek der Nationale Schuld. Zie volgno. 721. 657 Opbrengst wegens afkoop van het onderhoud van grafzerken memorie Alsvoren; zie volgno. 721. 658 Afkoop van grondpacht en eeuwige renten memorie Alsvoren; zie volgno. 721. 168 VII, VIII. 2, 7. XI, XIII. 2, 3. 659-693. 1950 INKOMSTEN 659 Bijdrage van hoofdstuk VII van de gewone dienst van de jaarlijkse aflossing op geldleningen door de gemeente verstrekt 2.426,74 Zie de toelichting onder volgno. 77 660 Bijdrage van hoofdstuk VII van de gewone dienst1.700, Zie de toelichting onder volgno. 368. HOOFDSTUK VIII. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. 661 Geldlening overgebracht van hoofdstuk XVI 25.000, Staat tegenover volgno. 724. 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. 670 Bijdrage van Hoofdstuk VIII 7 van de gewone dienst2.645,60 Zie volgno. 460. HOOFDSTUK XI. Handel en Nijverheid. 690A Geldlening overgebracht van hoofdstuk XVI 15.000, Zie de toelichting bij volgno. 749A. 690B Terugontvangst van de N.V. Nederlandsche Tramwegmaatschappij in de kosten van de bouw van een centrale halte voor stadsbussenf 15.000, Zie de toelichting onder volgno. 749A. HOOFDSTUK XIII. 2. Grondbedrijf. 692 Geldlening overgebracht van hoofdstuk XVI f 12.000, Staat tegenover volgno. 751. 3. Woningbedrijf. 693 Geldleningen overgebracht van hoofdstuk XVIƒ1.135.000, Staat tegenover volgno. 752. 169

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 158