1 II, III, IV, V. 707A716A 1950. UITGAVEN HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. 707A Restauratie van de raadszaal en andere vertrekken voor representatieve doeleinden58.000,- Op de begroting 1949 is bij tussentijdse wijziging ter zake een crediet van ƒ60.000,- uit getrokken te dekken uit geldlening, af te lossen in 15 jaar. Verwacht wordt, dat in 1950 hiervan 58.000,zal worden besteed. HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. 709A Aanschaffing van brandweermateriaal27.500,- In 1950 zal een nieuwe brandspuit worden aangekocht, waarvan de kosten naar raming zullen bedragen chassis brandspuit ƒ11.000, pomp met bovenbouw - 16.500, 27.500,— Voor een belangrijk deel kunnen de kosten gefinancierd worden uit een in de rekening 1949 verantwoorde bijdrage van ƒ25.000,van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij voor de gemeente Leeuwarden in de kosten van de brandweer. HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. 710A Maken van een droogkamer en wasvertrek in het paviljoen voor besmettelijke ziekten. Ter zake wordt een bedrag van ƒ15.601,uitgetrokken, af te schrijven in 10 jaar. Zie ook bijlage III. HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. 713A Overboeking naar de volgende dienst van de algemene reserve voor woningwetbouw 15.601,- 33.145,97 Stortingen in de algemene reserve over 1950 ƒ33.145,97 rente over 1950 - memorie Saldo over te boeken naar 1951ƒ33.145,97 716 Uitkering uit het fonds voor achterstallig onderhoud Zie toelichting volgnos. 262 en 650. 716A Kosten premieregeling voor woningverbetering en woningsplitsing f 33.869,15 memorie Bij beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 3 Maart 1948 is een regeling vastgesteld betreffende het toekennen van premies ten behoeve van het 174 1950. UITGAVEN V, VI. 716A720E verbeteren en of splitsen van bestaande woningen. De eventueel op dit volgno. te boeken bedragen zullen worden gedekt door een bijdrage van de gewone dienst (zie volgnos 333 en 645). Aangezien, gelet op de lopende aanvragen, niet valt te zeggen of de gemeente in 1950 uitgaven ter zake zal hebben te doen, wordt dit volgnummer pro memorie geraamd. 717 Kapitaalverstrekking aan woningbouwcorporaties in zake financiering woningwetbouw 131.000,- Betreft kapitaalverstrekking aan de arbeiderswoningbouwvereniging „Beter Wonen" ten behoeve van de bouw van 12 woningen aan de Poppeweg. HOOFDSTUK VI. Openbare werken. 719 Aankoop vastigheden memorie Niet bekend is of aankoop zal plaats hebben van vastigheden ten behoeve van openbare werken. 720A Opspuiten van terreinen gelegen tussen Sneekertrekvaart, Spoorweg Harlingen en Spoor brug Stiens 24.000,— Bij tussentijdse wijziging is ter zake op de begroting 1948 een crediet van 24.000, uitgetrokken. Verwacht wordt, dat het werk in 1950 ten uitvoer zal worden gebracht. De kosten zullen t.z.t. aan het gemeentelijk grondbedrijf in rekening worden gesteld. 720 B Opspuiten van terreinen gelegen tussen Greunsweg en Potmarge34.200,- Bij tussentijdse begrotingswijziging is ter zake in 1949 een crediet uitgetrokken van ƒ172.000,Verwacht wordt, dat in 1950 hiervan ƒ34.200,besteed zal worden. De kosten van het gehele werk zullen te zijner tijd aan het gemeentelijk grondbedrijf in rekening worden gesteld. 720C Aanleg straten annex ophoging van een terrein ten behoeve van woningbouw Spoorstraat- Achter de Hoven34.800,- Verwacht wordt, dat van het bij tussentijdse wijziging op de begroting 1949 gebrachte crediet van ƒ174.000,in 1950 ƒ34.800,zal worden besteed. Zie voorts de toelichting onder volgno. 720 C van de dienst 1949. 720D Aanleg straten ten westen van de Jeroen Boschstraat 53.600,- Op de begroting 1949 is ter zake een crediet gebracht van ƒ160.800,waarvan naar verwachting in 1950 ƒ53.600,zal worden besteed. Zie ook de toelichting onder volgno. 720D van 1949. 7201: Aanleg straten Sweelinckstraat c.a26.300,- Op de begroting 1949 is bij tussentijdse wijziging ter zake ƒ80.500,uitgetrokken, waarvan in 1950 naar raming ƒ26.300,zal worden besteed. Zie ook de toelichting onder volgno. 720E van 1949. 175 I fi 't P m I I i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 161